Dohoda o Betatestování

Instalací aplikace Zoner Photo Studia X Beta vyjadřujete souhlas s tím, že budete vázáni touto dohodou.

Tato Dohoda o Betatestování (dále jen „Dohoda“) je uzavírána mezi společností ZONER software, a.s. a jejími přidruženými společnostmi (souhrnně „Zoner“) a vámi (Vy“).

  1. Beta produkt“ zahrnuje produkty, software, služby a/nebo funkce, které jsou označeny jako beta nebo předběžné verze Zoner Photo Studia X.
  2. Zoner vám uděluje nevýhradní, nepřenosnou, nesublicencovatelnou licenci k používání Beta produktu výhradně pro účely testování a hodnocení. Nesmíte upravovat, rozebírat, dekompilovat, zpětně analyzovat, pronajímat, půjčovat, převádět ani vytvářet kopie Beta produktu.
  3. Všechna nabývací, majetková a vlastnická práva na a k Beta produktu a související dokumentaci, včetně případných vylepšení, úprav a rozšíření téhož, jsou a zůstávají Zoneru. S výjimkou práv výslovně udělených v tomto dokumentu Vám nejsou udělena žádná další práva, ať výslovná nebo předpokládaná.
  4. Beta produkt, jeho existence, veškerá doprovodná dokumentace, a všechny informace, které Vám Zoner poskytuje podle této dohody nebo jinak v souvislosti s Beta produktem, včetně, bez omezení, na údaje o výkonu, funkce a další informace týkající se Beta produktu nebo získané z tohoto produktu, jsou „Důvěrnými informacemi“ Zoneru. Důvěrné informace nebudete využívat, pokud to není nezbytné podle této Dohody, a žádné části Důvěrných informací neprozradíte žádné jiné osobě nebo subjektu. Podniknete veškeré přiměřené kroky na ochranu Důvěrných informací před neoprávněným použitím nebo zveřejněním. Důvěrné informace nezahrnují informace: (1) se kterými jste byli právoplatně seznámeni v době zveřejnění bez povinnosti mlčenlivosti, (2) které jste legálně získali od třetí strany bez omezení použití nebo vyzrazení, nebo (3) které jsou nebo se stanou veřejně známé, aniž by došlo k pochybení nebo porušení této dohody.
  5. Tuto dohodu můžete ukončit odinstalováním Beta produktu Zoner Photo Studia. Všechny Důvěrné informace poskytnuté dle této Dohody i nadále podléhají podmínkám této Dohody.
  6. Souhlasíte s tím, že Zoner od Vás může získat informace a data v souvislosti s Vaší registrací, instalací a používáním Beta produktu. Zoner může také shromažďovat a zpracovávat technické a výkonnostní informace o vašem používání Beta produktu a využívat tyto informace k podpoře a odstraňování problémů, poskytování aktualizací, analýze trendů a zlepšování produktů nebo služeb Zoneru. Tímto souhlasíte, že poskytnete Zoneru zpětnou vazbu týkající se funkcí a výkonu Beta produktu, jak to Zoner čas od času přiměřeně požaduje, včetně, bez omezení, identifikace potenciálních chyb a zlepšení. Zoner může využít poskytnutou zpětnou vazbu v souvislosti s Beta produktem k vylepšení nebo rozšíření produktů, služeb a/nebo funkcí, a proto Zoner musí mít nevýhradní, trvalé, neodvolatelné, bezplatné, celosvětové právo a licenci k používání, reprodukci, zveřejňování, poskytování dílčích licencí, distribuování, upravování a jakékoli jiné využívání této zpětné vazby bez omezení.
  7. Beta produkt může obsahovat chyby a je poskytován pouze pro omezené hodnocení. Beta Produkt je poskytován „tak, jak je“, bez jakékoli záruky, ať už výslovné, předpokládané, zákonné nebo jiné
  8. Zoner nenese v žádném případě odpovědnost za jakékoli nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody.

Tato Dohoda se řídí zákony České Republiky bez ohledu na kolizní normy. Tuto dohodu nesmíte přímo ani nepřímo postoupit ze zákona ani jinak, bez předchozího písemného souhlasu Zoneru. Toto je úplná dohoda mezi stranami týkající se předmětu této dohody. Je-li jakékoli ustanovení této Dohody dle shledání soudu kompetentní jurisdikce v rozporu se zákonem, zůstávají zbývající ustanovení této Dohody v plné platnosti a účinnosti.