Import

Tato funkce je určena pro kopírování a přesun snímků z fotoaparátu nebo obrázků z paměťových médií do počítače. Funkce nabízí i základní organizační možnosti.

Některé digitální fotoaparáty podporují technologii USB Mass Storage. Pro použití takového zařízení není potřeba speciální ovladač a po připojení k počítači se chová jako standardní disk označený vlastním písmenem. Jiní výrobci tuto technologii nepodporují, ale podporují technologii WIA (Windows Image Acquisition), která je schopná ji částečně nahradit. Některé fotoaparáty vyžadují přepnutí do režimu PTP/MTP (Picture Transfer Protocol/Media Transfer Protocol – protokol přenosu dat pro digitální fotoaparáty), pro podrobnější informace ohledně připojení fotoaparátu v režimu kompatibilním s PTP/MTP prostudujte manuál výrobce fotoaparátu. V režimu PTP/MTP nemusí být vždy zobrazovány miniatury RAWů.  Vždy záleží na tom, zda výrobce fotoaparátu resp. ovladačů podporuje příslušný operační systém. Platí, že to co uvidíte v Průzkumníku Windows, uvidíte i v modulu Import.

Volbou Získat | Import v nabídce okna Průzkumník nebo kliknutím na tlačítko modulu Import zobrazíte novou záložku s oknem s miniaturami obrázků z fotoaparátu nebo paměťové karty a panelem pro nastavení parametrů.

V okně s miniaturami obrázků lze vybrat, které snímky chcete stáhnout. K výběru všech snímků slouží tlačítka Vybrat vše a Zrušit výběr. Vybrané položky je možno následně kopírovat nebo přesunout do zvolené cílové složky.

Nastavení této funkce je rozděleno do následujících sekcí:

Zdroj

Zde z nabídky zvolte fotoaparát nebo zařízení, z kterého chcete obrázky importovat. Stiskem tlačítka Procházet můžete jako zdroj importu vybrat jakoukoliv složku disku nebo přenosného zařízení. Soubory mohou být importovány Včetně podsložek. Pro snadné spouštění modulu Import lze povolit volbu Vyvolat Import při zapnutí zařízení nebo vložení karty. U přenosných zařízení (fotoaparát, paměťová karta) lze povolit volbu automatického kopírování snímků při zapnutí zařízení nebo vložení karty.

Cíl

Zde zvolte cílovou složku pro import obrázků. Můžete ji napsat ručně do editačního pole nebo vybrat již existující složku z disku pomocí tlačítka Procházet. Pokud zvolíte možnost Vytvořit podsložky, můžete do editačního pole zadat název nové podsložky, případně využít formátovacích řetězců pro roztřídění obrázků do podsložek podle data pořízení, data importu, autora a přípony obrázků. Roztřídění podle data pořízení je praktické v případě, kdy importujete obrázky, které byly pořízeny ve více dnech. Formátovací řetězec lze vybrat z nabídky po kliknutí pravým tlačítkem myši do editačního pole nebo kliknutím na ikonu šipky umístěnou napravo od editačního pole. Příklady pro podsložky:

Výlet – všechny obrázky se nakopírují/přesunou do podsložky „Výlet“.

{Y}-{M}-{D} – obrázky se uloží do podsložky podle data pořízení obrázků, např. „2018-09-30“. Pokud se importují snímky pořízené ve více dnech, vznikne pro každý den nová podsložka.

{Y}{M}{D} – obrázky se roztřídí do struktury podsložek podle data pořízení obrázků. Složka s rokem bude obsahovat další podsložky s měsíci a ty další podsložky pro jednotlivé dny, např. „2018930“

{YY}-{MM}-{DD} – obrázky se uloží do jedné podsložky podle data importu obrázku.

Strukturu vytvořených podsložek můžete zkontrolovat v okně Náhled. Kliknutím na jednotlivé podsložky můžete jejich obsah zobrazit v okně s miniaturami nebo pomocí zatržítka určit, zda se z dané podsložky mají obrázky importovat. Pomocí klávesy F2 můžete vybranou podsložku Přejmenovat.

Vytvořit druhou kopii

Zde lze zvolit složku, kde bude záloha importovaných obrázků. Struktura podsložek bude stejná jako u cílové složky.

Automaticky přiřadit informace

Všem importovaným obrázkům lze nastavit hromadně informace Název, Autor, Copyright a Klíčová slova, více viz Informace.

Přejmenovat

Importované soubory lze během importu přejmenovat. Parametry jsou podobné jako funkce Hromadné přejmenování. Navíc je zde funkce Najít a Nahradit.

Možnosti

Pokud fotoaparát ukládá do obrázků informaci o natočení přístroje při vzniku snímku, lze vybrat, zda se má při importu současně Otočit obrázek podle EXIF. Možnost Importovat jen nové obrázky zabrání importu již dříve importovaných obrázků. Položka Nastavit příznak „Jen pro čtení“ slouží k nastavení příznaku souboru „jen pro čtení“ (read-only) na originální fotografie. Ty jsou tak chráněny před nechtěnými změnami a přepsáním.

Další informace

Zoner Photo Studiem X krok za krokem. Díl 1: Jak na import fotografií

Jak co nejlépe stáhnout fotky do počítače? Pomocí importu v Zoner Photo Studiu