Získat ze skeneru

Tato funkce umožňuje získávat obrázky ze skenerů pomocí rozhraní TWAIN a WIA. Obrázky se získávají volbou Získat | Získat se skeneru… v nabídce okna Správce, případně volbou Soubor | Skenovat… v nabídce okna Editor (skenování vyvolané z Editoru skenuje vždy přímo do Editoru).

V horní části dialogu je na výběr zdroj obrázků: TWAIN nebo WIA. U režimu TWAIN je navíc volba Nativní režim, která přepíná režim skenování na způsob, při kterém je proces skenování obrázku plně řízen ovladači skeneru – ten sám sestaví výsledný obrázek a předá jej zpět aplikaci. Pokud není tato volba zaškrtnuta, používá se při komunikaci se skenerem pokročilý režim, při kterém aplikace se skenerem průběžně komunikuje a sestavuje výsledný obrázek sama. Tato metoda šetří paměť (není třeba dočasný obrázek) a většinou i zkracuje dobu skenování. Výhody pokročilého režimu se projeví především u rozměrných obrázků a u profesionálních skenerů. Volbu režimu skenování přepněte vždy, pokud pozorujete při skenování jakékoliv problémy – ty mohou být způsobeny nedokonalostmi ovladačů skeneru v jednom z režimů.

Ve spodní části dialogu je možné zvolit cíl skenování. Získané obrázky se budou ukládat podle volby Otevřít obrázek v Editoru, Uložit obrázek na disk nebo Uložit obrázky do PDF. V případě přímého ukládání na disk určuje Cílová složka, kam se budou ukládat naskenované obrázky, které lze automaticky pojmenovat v nabídce Jméno obrázku s možností využití vybraných formátovacích řetězců a počítadla. Tlačítkem Formát nastavíte formát uložení souboru. Při skenování do PDF jsou parametry určující jméno výsledného PDF podobné jako v předchozím případě. Tlačítko Možnosti PDF vyvolává dialog pro nastavení parametrů uloženého PDF souboru. Během skenování do PDF je zobrazen dialog počítající množství přijatých obrázků a umožňující kdykoliv Dokončit PDF soubor nebo Zrušit skenování. Naskenované obrázky jsou do PDF uloženy na samostatné stránky s rozměry nastavenými v rozhraní TWAIN nebo WIA.

Někdy je možné použít skenování obrázků přímo z fotoaparátů, tento postup má však některá zásadní úskalí:

  • Skenovací rozhraní předává programu pouze nekomprimovaná obrazová data, takže naskenované soubory neobsahují informace EXIF apod.
  • Obraz navíc při následném uložení ve formátu JPEG prochází opakovaně ztrátovým procesem komprese.

Pokud jsou ve fotoaparátu uloženy obrázky ve formátu JPEG, pak jsou při procesu skenování „rozbaleny“ a pouze tento obraz je předán obslužné aplikaci. Pokud pak tato aplikace ukládá obraz do formátu JPEG s jinými parametry, než které byly použity fotoaparátem (a to je téměř jisté), pak je výsledný soubor buď zbytečně větší o data, která nenesou žádnou využitelnou informaci, nebo je zbytečně menší a z obrazu se nevratně ztratily cenné detaily. Další problém je, že se ztrácí veškeré přídavné informace uložené v oblasti metadat. Z těchto důvodů doporučujeme všude, kde je to možné, použití funkce Importovat popsané v předchozí kapitole.