Získat ze skeneru

Tato funkce umožňuje získávat obrázky ze skenerů pomocí rozhraní TWAIN a WIA. Obrázky se získávají volbou Získat | Získat se skeneru… v nabídce okna Správce, případně volbou Soubor | Skenovat… v nabídce okna Editor (skenování vyvolané z Editoru skenuje vždy přímo do Editoru).

V horní části dialogu je na výběr zdroj obrázků: TWAIN nebo WIA. U režimu TWAIN je navíc volba Nativní režim, která přepíná režim skenování na způsob, při kterém je proces skenování obrázku plně řízen ovladači skeneru – ten sám sestaví výsledný obrázek a předá jej zpět aplikaci. Pokud není tato volba zaškrtnuta, používá se při komunikaci se skenerem pokročilý režim, při kterém aplikace se skenerem průběžně komunikuje a sestavuje výsledný obrázek sama. Tato metoda šetří paměť (není třeba dočasný obrázek) a většinou i zkracuje dobu skenování. Výhody pokročilého režimu se projeví především u rozměrných obrázků a u profesionálních skenerů. Volbu režimu skenování přepněte vždy, pokud pozorujete při skenování jakékoliv problémy – ty mohou být způsobeny nedokonalostmi ovladačů skeneru v jednom z režimů.

Ve spodní části dialogu je možné zvolit cíl skenování. Získané obrázky se budou ukládat podle volby Otevřít obrázek v Editoru, Uložit obrázek na disk nebo Uložit obrázky do PDF. V případě přímého ukládání na disk určuje Cílová složka kam se budou ukládat naskenované obrázky, které lze automaticky pojmenovat v nabídce Jméno obrázku s možností využití vybraných formátovacích řetězců a počítadla. Tlačítkem Formát nastavíte formát uložení souboru. Při skenování do PDF jsou parametry určující jméno výsledného PDF podobné jako v předchozím případě. Tlačítko Možnosti PDF vyvolává dialog pro nastavení parametrů uloženého PDF souboru. Během skenování do PDF je zobrazen dialog počítající množství přijatých obrázků a umožňující kdykoliv Dokončit PDF soubor nebo Zrušit skenování. Naskenované obrázky jsou do PDF uloženy na samostatné stránky s rozměry nastavenými v rozhraní TWAIN nebo WIA.

Někdy je možné použít skenování obrázků přímo z fotoaparátů, tento postup má však některá zásadní úskalí:

Skenovací rozhraní předává programu pouze nekomprimovaná obrazová data, takže naskenované soubory neobsahují informace EXIF apod.
Obraz navíc při následném uložení ve formátu JPEG prochází opakovaně ztrátovým procesem komprese.

Pokud jsou ve fotoaparátu uloženy obrázky ve formátu JPEG, pak jsou při procesu skenování „rozbaleny“ a pouze tento obraz je předán obslužné aplikaci. Pokud pak tato aplikace ukládá obraz do formátu JPEG s jinými parametry, než které byly použity fotoaparátem (a to je téměř jisté), pak je výsledný soubor buď zbytečně větší o data, která nenesou žádnou využitelnou informaci, nebo je zbytečně menší a z obrazu se nevratně ztratily cenné detaily. Další problém je, že se ztrácí veškeré přídavné informace uložené v oblasti metadat. Z těchto důvodů doporučujeme všude, kde je to možné, použití funkce Importovat popsané v předchozí kapitole.