Zobrazení ve Vyvolat a v Editoru

Zobrazit přepaly

Pro dočasné zobrazení přepalů a podexponovaných oblastí na aktivním obrázku použijete funkci Zobrazit | Zobrazit Přepaly [Shift+O] nebo klikněte na ikonu se symbolem slunce v sekci Histogram v bočním panelu.

Přepal je oblast fotografie, kde některé nebo všechny barevné složky dosahují maximální hodnoty. Tento jev se na kvalitě obrazu projevuje ztrátou detailů (kresby) v přepálené oblasti. Příčinou může být přeexponovaný obrázek nebo velice silný zdroj světla (slunce, oheň…). Sama přítomnost přepalu ještě neznamená znehodnocenou fotografii, kvalitu fotografie snižují často se opakující přepaly na větších oblastech, v některých místech se přepalu zabránit nedá (např. odraz na lesklých předmětech). Zobrazení přepalů je pouze informativní a nemá smysl upravovat obrázek například pomocí ztmavení jen proto, aby na něm Zoner Photo Studio přepaly nezobrazovalo. Přepal je místo fotografie bez kresby a tento typ operací na tom nic nemění.

Zoner Photo Studio zobrazuje osm typů přepalů – v jednotlivých složkách R, G, B, kombinované RG, RB, GB a RGB (to je tam, kde jsou přepálené všechny složky) a součtový přepal, kde jednotlivé složky sice nevykazují přepal, ale všechny v součtu překračují hraniční mez. Místa bez přepalu jsou zobrazena volitelně černobíle, oblasti s přepalem jsou zobrazeny přímo v sytých barvách přepálených složek – přepal v R červeně, G zeleně, B modře, kombinovaný RG žlutě, RB fialově, GB tyrkysovou a RGB jasně žlutou. Součtový přepal je zobrazen středně žlutou.

Zoner Photo Studio umí upozornit i na podexponovaná místa – to jsou příliš tmavá místa bez kresby. Tato místa se zobrazují jasně azurovou barvou.

Parametry zobrazení míst, která jsou problematicky exponovaná, je možné upravit v Nastavení | Možnosti | Ostatní | Zobrazení přepalů a podexponovaných míst. Blíže k tomuto viz kapitola Ostatní.

Náhled barev před tiskem a Kontrola gamutu

Funkce Zobrazit | Náhled barev před tiskem [Shift+P] a Zobrazit | Kontrola gamutu má smysl používat až ve chvíli, kdy je ve správě barev (Možnosti | Správa barev) nastaven správný barevný profil tiskárny. Tiskárny nejsou schopny zcela přesně reprodukovat barvy a odstíny barev, které se nachází mimo jejich barevný gamut. Pomocí těchto nástrojů můžete získat představu o tom, které části fotografie budou změněny a jak.

Náhled barev před tiskem – funkce při použití transformuje barvy obrázku do barevného profilu tiskárny, která se provádí při tisku a zobrazí výsledek simulace na obrazovce.

Zobrazit | Kontrola gamutu – tato funkce zobrazí ve fotografii šedé oblasti, které není přiřazená tiskárna schopna reprodukovat bez dopadu na jas a barvy. Barvy a jas v šedých oblastech se nachází mimo tisknutelný gamut přiřazeného zařízení.

Všechny funkce Zobrazit přepaly, Kontrola gamutu a Náhled barev před tiskem se chovají podobným způsobem. U obrázků se mění pouze způsob jejich zobrazení, jinak se (např. při uložení) stále pracuje s původním zdrojovým obrázkem. Funkce se při přechodu mezi obrázky automaticky vypínají.