Synchronizovat složky

Funkce Synchronizovat složky je dvoukroková operace, která umožňuje uživateli udržovat kopii zdrojových dat v cílovém úložišti. Nejprve se provádí porovnání obsahu Zdrojové složky a Cílové složky, ze kterého vychází návrh řešení pro vlastní následnou fyzickou synchronizaci a to podle Metody synchronizace. Symetricky znamená, že po úspěšně provedené synchronizaci jsou do cíle a zdroje nakopírovány všechny chybějící soubory z protější složky. Asymetrické porovnání je jednosměrné – kopírovány jsou pouze soubory ze zdroje chybějící v cíli. Asymetrické s mazáním v cíli je podobné, ale navíc bude v cíli smazáno vše, co není ve zdroji.

Navržené řešení je u každé položky znázorněno ve sloupci operace – šipka označuje směr kopírování, křížek znamená mazání, rovnítko označuje stejné soubory, rozdílné soubory, u kterých se nebude provádět žádná operace, označuje znak ‚nerovná se‘. Kliknutím přímo na tuto operaci je možné ji změnit. Změna operace u nadřazené složky (ty jsou zobrazeny na šedém podkladě) může mít vliv na všechny podsložky a soubory v nich obsažené. Výchozí směr kopírování (u symetrické metody) se rozhoduje podle posledního času zápisu do souboru.

Sekce Zobrazit umožňuje určit podmnožinu souborů, které budou zobrazeny a případně zpracovány při vlastní synchronizaci.

Tlačítko Synchronizovat spustí kopírování a případné mazání souborů. Uživatel si může zvolit, zda chce Potvrzovat souborové operace.

Pokud uživatel zastaví myš nad složkami, bude zobrazena bublinová nápověda s plnou cestou, u souborů je navíc datum a čas posledního zápisu a dále velikost souboru. Pokud existují soubory na v obou porovnávaných složkách, pak je nad polem operace zobrazena v bublinové nápovědě informace o jejich porovnání. Pod seznamem souborů je shrnutí celé připravované synchronizace.

Synchronizovat na pozadí

Funkce Synchronizovat na pozadí je podobná funkci Synchronizovat složky, s tím rozdílem, že je prováděna opakovaně a bez zásahu uživatele a to i v případě, že není Zoner Photo Studio spuštěné. Uživatel si může nastavit několik různých synchronizačních úloh. Každá synchronizační úloha má parametry Zdrojová složka, Cílová složka, Metoda synchronizace a dále Maximální rychlost operací (menší rychlost méně ovlivňuje výkon), Četnost provádění synchronizační úlohy a Množství zobrazených informací (volba Normální informuje o celém průběhu operace, volba Minimální zobrazuje informace jen v případě, že dojde k závažné chybě). U každé synchronizační úlohy je možné zvlášť povolit její provádění.

V dialogu Pokročilé nastavení synchronizace je možné nastavit další podmínky synchronizace. Je možné omezit operaci pouze na nějaké konkrétní typy souborů nebo je naopak vyloučit ze zpracování. Skryté a systémové soubory jsou standardně ignorovány, toto lze změnit volbou Synchronizovat skryté a systémové soubory a složky. Volba Ověřit zapsaná data zaručí, že je při kopírování souborů spočítán kontrolní součet přenášených souborů a po skončení kopírování jsou soubory znovu načteny a tento součet je ověřen. V případě, že kontrolní součet nesouhlasí, je chyba okamžitě oznámena a synchronizace přerušena. V tom případě doporučujeme provést kontrolu spolehlivosti celého cílového média – hrozí ztráta souborů! Volba Porovnávat obsah souborů je použita pouze v první fázi porovnávání souborů „na popředí“, kde ovlivňuje ty případy, kdy soubor existuje ve zdroji i cíli, má stejný čas posledního zápisu a stejnou velikost – je-li volba povolena, je načten a porovnán celý obsah obou souborů. Tato volba může zásadně prodloužit trvání operace.