Uživatelský filtr

Uživatelský filtr umožňuje velmi pokročilému uživateli aplikovat na obrázek definovatelnou konvoluční matici.

Volba v nabídce Upravit | Efekty | Uživatelský… okna Navigátor a Efekty | Uživatelský… v Editoru.

Princip funkce je v zásadě velmi jednoduchý. Matice obsahuje 5×5 koeficientů, které určují, jak se vypočítá hodnota každého jednotlivého bodu budoucího obrázku. Každým koeficientem se při zpracování násobí jas barevné složky obrazového bodu. Hodnota uložená přesně uprostřed matice odpovídá hodnotě, která se použije přímo pro zpracovávaný bod, ostatní koeficienty se použijí pro zpracování okolí tohoto bodu – koeficientem zcela vlevo nahoře se vynásobí jas pixelu o dva pixely vlevo a nahoře; analogicky se pak aplikuje všech 25 koeficientů. Výsledné hodnoty se postupně sečítají a jejich součet je poté vydělen hodnotou Dělitel. Jeho hodnotu je možné Určit automaticky, pak je prostým součtem všech koeficientů. K výsledku dělení je pak přičten Posun a výsledek je hodnota jasu výsledného bodu. Celý výpočet se opakuje pro každý pixel obrázku a pro všechny barevné složky obrazu.

Praktické použití se odvíjí především od tvaru matice. Pokud je uprostřed vysoká kladná hodnota a v jejím těsném okolí záporné hodnoty, pak dochází k zaostření obrázku, naopak rozmístění stejných koeficientů symetricky kolem středu znamená rozmazání obrázku. Posunem je možné plošně zesvětlit nebo ztmavit celý obrázek o konkrétní hodnotu.