Používateľský filter

Používateľský filter umožňuje veľmi pokročilému používateľovi aplikovať na obrázok definovateľnú konvolučnú maticu.

Voľbou v ponuke Upraviť | Efekty | Použivatelský… okná Navigátor a Efekty | Použivatelský… v Editore.

Princíp funkcie je v zásade veľmi jednoduchý. Matica obsahuje 5 × 5 koeficientov, ktoré určujú, ako sa vypočíta hodnota každého bodu budúceho obrázka. Každým koeficientom sa pri spracovaní násobí jas farebnej zložky obrazového bodu. Hodnota uložená presne uprostred matice zodpovedá hodnote, ktorá sa uplatňuje priamo pre spracovávaný bod, ostatné koeficienty sa použijú na spracovanie okolia tohto bodu – koeficientom úplne vľavo hore sa vynásobí jas pixelu o dva pixely doľava a hore; analogicky sa potom aplikuje všetkých 25 koeficientov. Výsledné hodnoty sa postupne sčítajú a ich súčet je potom vydelený hodnotou Deliteľ. Jeho hodnotu je možné Určiť automaticky, potom je jednoduchým súčtom všetkých koeficientov. K výsledku delenia je potom pripočítaný Posun a výsledok je hodnota jasu výsledného bodu. Celý výpočet sa opakuje pre každý pixel obrázka a pre všetky farebné zložky obrazu.

Praktické použitie sa odvíja predovšetkým od tvaru matice. Ak je uprostred vysoká kladná hodnota a v jej tesnom okolí záporné hodnoty, potom dochádza k zaostreniu obrázka, naopak rozmiestnenie rovnakých koeficientov symetricky okolo stredu znamená rozmazanie obrázka. Posunom je možné plošne zosvetliť alebo stmaviť celý obrázok o konkrétnu hodnotu.