Importovať

Táto funkcia je určená na kopírovanie a presun snímok z fotoaparátu alebo obrázkov z pamäťových médií do počítača. Funkcia ponúka aj základné organizačné možnosti.

Niektoré digitálne fotoaparáty podporujú technológiu USB Mass Storage. Na použitie takéhoto zariadenia nie je potrebný špeciálny ovládač a po pripojení k počítaču sa chová ako štandardný disk označený vlastným písmenom. Iní výrobcovia túto technológiu nepodporujú, ale podporujú technológiu WIA (Windows Image Acquisition), ktorá ju čiastočne dokáže nahradiť. Niektoré fotoaparáty vyžadujú prepnutie do režimu PTP/MTP (Picture Transfer Protocol/Media Transfer Protocol – protokol prenosu dát pre digitálne fotoaparáty), pre podrobnejšie informácie týkajúce sa pripojenia fotoaparátu v režime kompatibilnom s PTP/MTP si preštudujte manuál výrobcu fotoaparátu. V režime PTP/MTP sa miniatúry RAWov nemusia vždy zobrazovať. To záleží na tom, či výrobca fotoaparátu, resp. ovládačov podporuje príslušný operačný systém. Platí, že to, čo uvidíte v Prieskumníkovi Windows, uvidíte aj v module Import.

Voľbou Získať | Importovať… v ponuke okna Prieskumník alebo kliknutím na tlačidlo modulu Import zobrazíte novú záložku s oknom s miniatúrami obrázkov z fotoaparátu alebo pamäťovej karty a panelom na nastavenie parametrov.

V okne s miniatúrami obrázkov je možné vybrať snímky, ktoré chcete stiahnuť. Na výber všetkých snímok slúžia tlačidlá Vybrať všetko a Zrušiť výber. Vybrané položky sa dajú následne kopírovať alebo presunúť do zvoleného cieľového priečinka.

Nastavenie tejto funkcie je rozdelené do nasledujúcich sekcií:

Zdroj

Tu zvoľte z ponuky fotoaparát alebo zariadenie, z ktorého chcete obrázky importovať. Stlačením tlačidla Prechádzať môžete ako zdroj importu vybrať ktorýkoľvek priečinok disku alebo prenosného zariadenia. Súbory sa môžu importovať vrátane podpriečinkov. Na jednoduché spustenie modulu Import je možné povoliť voľbu Vyvolať Import pri zapnutí zariadenia alebo vložení karty. Pri prenosných zariadeniach (fotoaparát, pamäťová karta) sa dá povoliť voľba automatického kopírovania snímok pri zapnutí zariadenia alebo vložení karty.

Cieľ

Tu zvoľte cieľový priečinok na import obrázkov. Môžete ho napísať ručne do editačného poľa alebo vybrať už existujúci priečinok z disku pomocou tlačidla Prechádzať. Ak zvolíte možnosť Vytvoriť podpriečinok, môžete do editačného poľa zadať názov nového podpriečinka, prípadne využiť formátovacie reťazce na roztriedenie obrázkov do podpriečinkov podľa dátumu snímania, dátumu importu, autora a prípony obrázkov. Roztriedenie podľa dátumu zhotovenia je praktické v prípade, že importujete obrázky, ktoré ste zhotovili počas viacerých dní. Formátovací reťazec sa dá vybrať z ponuky po kliknutí pravým tlačidlom myši do editačného poľa alebo kliknutím na ikonu šípky umiestnenú napravo od editačného poľa. Príklady podpriečinkov:

Výlet – všetky obrázky sa skopírujú/presunú do podpriečinka Výlet.

{Y}-{M}-{D} – obrázky sa uložia do podpriečinka podľa dátumu snímania obrázkov, napr. 2012-09-30. Ak sa importujú snímky zhotovené vo viacerých dňoch, vznikne na každý deň nový podpriečinok.

{Y}{M}{D} – obrázky sa roztriedia do štruktúry podpriečinkov podľa dátumu snímania obrázkov. Priečinok s rokom bude obsahovať ďalšie podpriečinky s mesiacmi a tie ďalšie podpriečinky na jednotlivé dni, napr. 2012-09-30

{YY}-{MM}-{DD} – obrázky sa uložia do jedného podpriečinka podľa dátumu importu obrázkov.

Štruktúru vytvorených podpriečinkov môžete skontrolovať v okne Náhľad.. Kliknutím na jednotlivé podpriečinky môžete ich obsah zobraziť v okne s miniatúrami alebo môžete pomocou zaškrtávacieho políčka určiť, či sa z daného podpriečinka majú obrázky importovať. Pomocou klávesu F2 môžete vybraný podpriečinok Premenovať.

Vytvoriť druhú kópiu

Tu sa dá zvoliť priečinok, kde bude záloha importovaných obrázkov. Štruktúra podpriečinkov bude rovnaká ako pri cieľovom priečinku.

Automaticky priradiť informácie

Všetkým importovaným obrázkom možno nastaviť hromadne informácie Názov, Autor, Copyright a Kľúčové slová, viac v časti Informácie.

Premenovať

Importované súbory možno počas importu premenovať. Parametre sú podobné ako funkcia Hromadné premenovanie. Okrem toho je tu funkcia Nájsť a Nahradiť.

Možnosti

Ak fotoaparát ukladá do obrázkov informáciu o natočení prístroja pri vzniku snímky, je možné vybrať, či sa má pri importe súčasne Otočiť obrázok podľa EXIF. Možnosť Importovať len nové obrázky zabráni prepísaniu predtým importovaných obrázkov identickými súbormi s rovnakým menom. Položka Nastaviť príznak Len na čítanie slúži na nastavenie príznaku súboru „len na čítanie“ (read-only) na originálne fotografie. Tie sú tak chránené pred nechcenými zmenami a prepísaním. Ďalej sa tu dá zakázať Načítať náhľady, čo urýchli začiatok importu, ale sťaží prípadný výber snímok na stiahnutie. Ak však fotoaparát generuje miniatúry obrázkov do informácií EXIF, Zoner Photo Studio ich použije, takže zobrazenie miniatúr bude veľmi rýchle.

Další informace

Zoner Photo Studiem X krok za krokem. Díl 1: Jak na import fotografií

Jak co nejlépe stáhnout fotky do počítače? Pomocí importu v Zoner Photo Studiu