Získať zo skenera

Táto funkcia umožňuje získavať obrázky zo skenerov pomocou rozhraní TWAIN a WIA. Obrázky sa získavajú voľbou Získať | Získať zo skenera… v ponuke okna Správca, prípadne voľbou Súbor | Skenovať… v ponuke okna Editor (skenovanie vyvolané z Editora skenuje vždy priamo do Editora).

V hornej časti dialógu je na výber zdroj obrázkov: TWAIN alebo WIA. V režime TWAIN je navyše voľba Natívny režim, ktorá prepína režim skenovania na spôsob, pri ktorom je proces skenovania obrázkov úplne riadený ovládačmi skenera – ten sám zostaví výsledný obrázok a odovzdá ho späť aplikácii. Ak táto voľba nie je zaškrtnutá, používa sa pri komunikácii so skenerom pokročilý režim, pri ktorom aplikácia so skenerom priebežne komunikuje a zostavuje výsledný obrázok sama. Táto metóda šetrí pamäť (nie je treba dočasný obrázok) a väčšinou aj skracuje dobu skenovania. Výhody pokročilého režimu sa prejavia predovšetkým pri rozmerných obrázkoch a pri profesionálnych skeneroch. Voľbu režimu skenovania prepnite vždy, keď pri skenovaní spozorujete akékoľvek problémy – tie môžu byť spôsobené nedokonalosťami ovládačov skenera v jednom z režimov.

V spodnej časti dialógu je možné zvoliť cieľ skenovania. Získané obrázky sa budú ukladať podľa voľby Otvoriť obrázok v Editore, Uložiť obrázok na disk alebo Uložiť obrázky do PDF. V prípade priameho ukladania na disk určuje Cieľový priečinok to, kam sa budú ukladať naskenované obrázky, ktoré sa dajú automaticky pomenovať v ponuke Názov obrázka s možnosťou využitia vybraných formátovacích reťazcov a počítadla. Tlačidlom Formát nastavíte formát uloženia súboru. Pri skenovaní do PDF sú parametre, ktoré určujú názov výsledného PDF podobné ako v predchádzajúcom prípade. Tlačidlo Možnosti PDF vyvoláva dialóg pre nastavenie parametrov uloženého PDF súboru. Behom skenovania do PDF je zobrazený dialóg počítajúci množstvo prijatých obrázkov a umožňujúci kedykoľvek Dokončiť PDF súbor alebo Zrušiť skenovanie. Naskenované obrázky sú do PDF uložené na samostatné stránky s rozmermi nastavenými v rozhraní TWAIN alebo WIA.

Niekedy je možné použiť skenovanie obrázkov priamo z fotoaparátov, tento postup má však niektoré zásadné úskalia:

Skenovacie rozhranie odovzdáva programu len nekomprimované obrazové dáta, takže naskenované súbory neobsahujú informácie EXIF ap.
Navyše pri následnom uložení vo formáte JPEG prechádza obraz opakovane stratovým procesom kompresie.

Ak sú vo fotoaparáte uložené obrázky vo formáte JPEG, sú pri procese skenovania „rozbalené" a len tento obraz sa odovzdá obslužnej aplikácii. Ak potom táto aplikácia ukladá obraz do formátu JPEG s inými parametrami ako tými, ktoré boli použité fotoaparátom (a to je takmer isté), je výsledný súbor buď zbytočne väčší o dáta, ktoré nenesú žiadnu využiteľnú informáciu, alebo je zbytočne menší a z obrazu sa nenávratne stratili cenné detaily. Ďalší problém je, že sa strácajú všetky prídavné informácie uložené v oblasti metadát. Z týchto dôvodov odporúčame všade, kde to je možné, použitie funkcie Importovať popísanej v predchádzajúcej kapitole.