Domov

Domov je predvolený nástroj. Ak je zvolený, sú v paneli s parametrami kontextovo zobrazené operácie dostupné pre aktívnu vrstvu:

  • Rastrová vrstva – zoznam dostupných filtrov, ktoré je možné aplikovať na rastrovú vrstvu
  • Objektová vrstva – parametre vloženého objektu – textu, symbolu, tvaru alebo čiary
  • Vrstva úprav – parametre vrstvy úprav

Myšou je možné nad náhľadom obrázok posúvať a meniť mu mierku. Kliknutie ľavým tlačidlom myši prepína medzi zobrazením Vsadiť celý a Normálne zobrazenie 1 : 1 (100 %). Ak je namiesto kurzora myši zobrazený symbol lupy, po stlačení a držaní ľavého tlačidla myši sa dá obrázok posúvať pri mierke 100 %, po uvoľnení ľavého tlačidla myši sa zobrazenie vráti do režimu Vsadiť celý.

Mierku a posun obrázka je možné vždy ovládať aj nasledujúcimi spôsobmi:

  • [Space] – dočasne prepne na vyššie opísaný spôsob ovládania mierky a posunu obrázka.
  • točenie kolieskom myši – zmena mierky obrázka
  • stlačenie kolieska myši – posun obrázka