Panel s parametrami

Jednotlivé ovládacie prvky sú rozčlenené do skupín, skupiny je možné zbaliť či rozbaliť pomocou šípky v záhlaví skupiny. Kliknutím pravým tlačidlom nad záhlavím ktorejkoľvek skupiny sa objaví zoznam všetkých skupín s podtržníkmi, ktorými možno podľa potreby niektoré skupiny úplne skryť. Niektoré skupiny ďalej obsahujú sekcie ktoré sú v predvolenom stave skryté, kliknutím na tlačidlo pred názvom sa sekcia rozbalí. Ak je niektorý z parametrov v skupine zmenený, objaví sa v záhlaví skupiny zatržítko ktorým možno celú skupinu zakázať, a ďalej tlačidlo so šípkou, ktorým nastavíte parametre v skupine na predvolené hodnoty.

Dvojitým kliknutím na názov parametra možno nastaviť parametru predvolenú hodnotu.

Automatické vylepšenie

Stlačením tlačidla Auto [A] v nástrojovej lište sa použije automatické vylepšenie expozície a farieb. Nastavené parametre možno dodatočne meniť.

Vyrovnanie bielej

 • Vyrovnanie bielej – umožňuje voľbu jedného z vopred definovaných nastavení. Predvolené nastavenie zodpovedá nastaveniu uloženému v snímke z fotoaparátu.
 • Kvapkadlo – umožňuje vyváženie bielej kliknutím na zvolené miesto v náhľade, ktoré má byť po vyvážení bielej farby neutrálne.
 • Teplota bielej – umožňuje kontrolu vyváženia bielej posunom na osi modrá-žltá.
 • Odtieň – umožňuje kontrolu vyváženia bielej posunom na osi zelená-fialová.
 • Poznámka – v prípade vyváženia bielej kvapkadlom sa hodnota teploty bielej a odtieňa aktualizuje až po vygenerovaní náhľadu.

Expozícia

 • Expozícia – umožňuje dodatočnú korekciu expozície v rozsahu až +/-4 eV. Pri posunutí do záporných hodnôt sa aktivuje záchrana prepálenia.
 • Kontrast – umožňuje kontrolu celkového kontrastu výsledného obrázka.
 • Svetlá – kontroluje množstvo a intenzitu svetiel v obraze. Pri posunutí do záporných hodnôt sa aktivuje záchrana prepálenia.
 • Tiene – kontroluje množstvo a intenzitu tieňov v obraze.
 • Zreteľnosť – mení lokálny kontrast na hranách.
 • Odstránenie oparu – rozjasní zahmlené snímky, prípadne naopak hmlu do obrázka pridá.
 • Automaticky – po stlačení tohto tlačidla program automaticky analyzuje obrázok a podľa toho zvolí vhodné hodnoty parametrov v skupine Expozícia.
Ovládacie prvky pre proces ZPS16 (pozrite skupinu Spracovanie):

Metóda podexpozície – určuje spôsob, akým sa program pri stmavení obrazu vyrovná s chýbajúcou informáciou pre najjasnejšie oblasti. Uplatňuje sa pri stiahnutí Expozície do záporných hodnôt a pri aplikácii HDR na svetlé oblasti. Ponúka tri metódy:

 • Lineárna – metóda vhodná predovšetkým na portréty, stmavuje obraz prirodzeným spôsobom. V prepálených oblastiach obraz zosivie. Metóda nezachraňuje prepálenie, na získanie dodatočnej kresby v prepálených oblastiach použite ovládací prvok Svetlá.
 • Živé farby – metóda vhodná na krajinnú fotografiu. Zachováva jas na prepálené oblasti a najjasnejšie oblasti stmavuje nelineárne, pričom zvyšuje ich kontrast a sýtosť.
 • Kontrastná – metóda, ktorá funguje podobne ako Živé farby, ale nezvyšuje sýtosť farieb a zvyšuje kontrast pre menší rozsah jasov.
Ovládacie prvky na proces ZPS17:
 • Biely bod – nastaví úroveň jasu, ktorá zodpovedá bielej farbe v obrázku.
 • Čierny bod – nastaví úroveň jasu, ktorá zodpovedá čiernej farbe v obrázku.

Pri použití procesu ZPS17 sú posuvníky v skupine Expozícia navrhnuté tak, že ich posun do kladných hodnôt obrázok vždy zosvetľuje, posun do záporných hodnôt obrázok stmavuje.

Záchrana prepálenia rekonštruuje obraz v miestach, kde sa v jednom alebo vo viacerých farebných kanáloch stratila kresba. Metóda pomerne dobre rekonštruuje jas, ale pretože je farebná informácia na týchto miestach stratená, nemusí výsledná farba zodpovedať pôvodne snímanému obrazu.

Farba

Začiarkavacie políčko Odtiene sivej určuje, či sa obrázok spracuje farebne alebo čiernobielo, obsah panela sa mení podľa zvoleného variantu.

Ovládacie prvky na farebné obrázky:

 • Odtieň – umožňuje posun farieb korekciou v modeli HSL.
 • Sýtosť – nastavuje saturáciu farieb.
 • Živosť – nastavuje saturáciu farieb vzhľadom na existujúcu sýtosť farieb v obrázku – menej sýte farby ovplyvní viac
 • Farebné korekcie – po rozbalení sekcie sa zobrazí ovládací prvok umožňujúci mierne korekcie farieb v režime HSL. Na zjednodušenie používania je možné kvapkadlom zistiť najbližšiu farbu na nastavenie korekcie.

Ovládacie prvky na čiernobiele obrázky:

Je možné zvoliť dve metódy nastavenia – pri použití metódy Ručné miešanie kanálov je možné pomocou posuvníkov červená, zelená a modrá zvoliť podiel jednotlivých zložiek na výslednom obrázku v odtieňoch sivej. Predvolené nastavenie zodpovedá hodnotám bežne používaným na prevod na odtiene sivej. Metóda Rýchla voľba postupne mení pomer kanála podľa polohy jediného posuvníka Tónovanie, vhodnú hodnotu vyberiete vizuálne podľa náhľadu obrázka.

Tonálna krivka

Tonálna krivka umožňuje pokročilejšiu kontrolu jasovej zložky obrazu. Krivka sa dá upravovať ťahaním kontrolných bodov myšou na nové pozície, ktorými má krivka prechádzať. Ku dvom predvoleným bodom sa dajú pridávať nové body kliknutím kamkoľvek na krivku. Kliknutím pravého tlačidla myši sa dá zvolený bod zmazať.

Na vodorovnej osi sú vyjadrené vstupné hodnoty, na zvislej osi výstupné hodnoty. Krivka musí byť vždy spojitá, preto nie je možné preťahovať body úplne ľubovoľne. Horizontálnym posunom krajných bodov predvolenej krivky sa upravuje hodnota čierneho a bieleho bodu rovnako ako pri funkcii Úrovne. Vytvarovaním krivky do tvaru písmena S môžete prispôsobovať kontrast obrazu.

Pri použití procesu ZPS17 a novších je možné okrem jasovej zložky nastavovať nezávisle aj červený, zelený a modrý kanál.

Ostrosť

Funguje rovnako ako funkcia Maskovanie neostrosti vo filtri Doostriť.

Redukcia šumu

 • Jas – kontroluje mieru odstránenia šumu v jasovej zložke obrazu.
 • Farby – kontroluje silu filtrácie šumu vo farebnej zložke obrazu.
 • Redukcia šumu – kontroluje mieru odstránenia šumu v jasovej zložke obrazu
 • Redukcia farebného šumu – kontroluje silu filtrácie šumu vo farebnej zložke obrazu
 • Potlačiť farebné škvrny – umožňuje dodatočné potlačenie väčších farebných škvŕn viditeľných po odstránení farebného šumu

Efekty

Pridanie vinetácie

 • Sila – určuje intenzitu efektu
 • Polomer – udáva rýchlosť stmavnutia/zosvetlenia rohov vo vzdialenosti od kraja

Na rozdiel od Korekcie vinetácie sa Pridanie vinetácie aplikuje až po vykonaní orezu obrázka.

Pridanie zrnitosti

Funguje rovnako ako rovnomenný filter v Editore.

HDR

Ovládanie je identické s funkciou HDR v sekcii publikovanie.