Panoráma

Modul Správca – funkcia Vytvoriť | Panoráma slúži pre skladanie panoramatických fotografií z viacerých čiastkových záberov.

Zdrojové snímky musia byť vyfotografované s určitým presahom, aby ich bolo možné správne spojiť. Vlastné skladanie potom prebieha úplne automaticky pomocou sprievodcu. V prvom kroku sa vykoná výber súborov, z ktorých bude panoráma zložená. V ďalších krokoch sa vykonávajú potrebné operácie pre správne zloženie panorámy.

Zoradenie obrázkov

Po načítaní obrázkov je vykonaná ich analýza a program sa pokúsi odhadnúť typ panorámy a aj poradie snímok. Typ panorámy je možné zadať aj ručne pomocou ovládacích tlačidiel, snímky je možné zoradiť vzostupne alebo zostupne pomocou príslušných tlačidiel, prípadne ich poradie ľubovoľne zmeniť pretiahnutím pomocou myši. Pri ťahaní je zvýraznený obrys aktuálne presúvanej snímky a pomocou zvislej značky je zobrazovaná aj jeho nová pozícia.

Spojenie súborov

V tomto kroku dôjde k vlastnému spojeniu snímky do panorámy. Pred ním je však nutné zadať Ohniskovú vzdialenosť objektívu, ktorým boli čiastkové snímky vyhotovené. Tento údaj je spočítaný automaticky, prípadne je možné ho určiť manuálne. Manuálne určenie je záležitosťou pre pokročilých používateľov – snímky z digitálnych fotoaparátov síce spravidla majú v EXIF-e informácie o ohniskovej vzdialenosti uložené, jedná sa ale väčšinou o skutočnú ohniskovú vzdialenosť odvodenú od veľkosti snímacieho senzora daného fotoaparátu. Pre skladanie panorámy je však potrebné poznať ohniskovú vzdialenosť ekvivalent 35 mm filmu (kinofilmu). Túto ekvivalentnú ohniskovú vzdialenosť získame vynásobením skutočnej ohniskovej vzdialenosti násobiacim faktorom, čo je pomer uhlopriečky kinofilmového políčka a uhlopriečky snímacieho senzora. Po kliknutí na tlačidlo Určiť manuálne sa otvorí dialóg Zistenie ohniskovej vzdialenosti, v ktorom zadáte buď priamo násobiaci faktor, alebo veľkosť senzora fotoaparátu, ktorým boli snímky vyhotovené (veľkosť senzora by mala byť vždy uvedená v príručke k prístroju). Po potvrdení sa automaticky prepočíta ekvivalentná ohnisková vzdialenosť a navyše sa násobný faktor uloží, takže pre všetky ďalšie snímky z rovnakého fotoaparátu sa už ekvivalentná ohnisková vzdialenosť určí automaticky. Ak EXIF neobsahuje informácie o ohniskovej vzdialenosti, je tlačidlo Určiť manuálne neaktívne a je potrebné ekvivalentnú ohniskovú vzdialenosť zadať priamo.

Vlastné skladanie panorámy spustíte pomocou tlačidla Spojiť. Po zložení panorámy je aktivované tlačidlo Ďalší a je možné pokračovať na ďalšiu stranu sprievodcu.

Nastavenie prekrytí

V tomto kroku je možné ručne korigovať automaticky nájdené spojenie obrázkov. Počas automatického skladania program vždy pre dve susedné snímky vyhľadá body obsiahnuté v oboch snímkach a z nich potom vypočíta posun a prípadné natočenie snímok voči sebe. Ak niektorý zo spojov nie je ideálny, kliknite do červene orámovanej oblasti ohraničujúcej tento spoj.

Zobrazí sa dialóg obsahujúci obidve susediace snímky a v nich spoločné body obrázkov, pričom príslušné body sú vždy vykreslené rovnakou farbou. Pomocou myši je možné polohu bodov zmeniť, prípadne zadať nové body kliknutím na požadované miesto v obrázku (program sa pokúsi automaticky nájsť pozíciu párového bodu v druhom obrázku).

Jednotlivé body je možné vymazať pomocou tlačidla Zmazať vybraný bod alebo klávesou [Del]. kliknutím na tlačidlo Zmazať všetky body vymažete všetky spoločné body. Pre správne zosadenie je potrebné zadať aspoň dva body, maximálne je možné zadať 12 spoločných bodov. Odporúčame zadať čo najviac bodov a pokiaľ možno ich rovnomerne rozmiestniť po celej ploche prekrytia snímok. Body je vhodné dávať do miest s veľkým kontrastom (napríklad rohy objektov atď.). Ak je vybraná voľba Automaticky upresňovať pozíciu bodu, stačí pozíciu párového bodu zadávať iba približne, program po posunutí bodu automaticky dohľadá jeho optimálnu pozíciu.

Na výslednej panoráme je tiež zobrazená čiara horizontu, ktorá určuje zvislý posun snímok vzhľadom k horizontálnej rovine. Ak je panoráma poskladaná “do oblúka”, je možné čiaru posunúť myšou nahor alebo nadol a tým ovplyvniť výsledný tvar panorámy. Pomocou značky na pravom okraji je možné čiaru horizontu, a tým aj celej panorámy, natočiť.

Orez

Keďže sú snímky pri skladaní voči sebe väčšinou rôzne posunuté, bude zrejme potrebné výslednú panorámu orezať. V tomto dialógu je možné zadať hranice pre orez, pri zobrazení dialógu sa program pokúsi vhodný orez nájsť automaticky.

Dokončenie

Po kliknutí na tlačidlo Ďalší v dialógu pre orez dôjde ku zloženiu panorámy v plnej veľkosti a následne je zobrazený posledný dialóg sprievodcu, v ktorom je možné výslednú panorámu Uložiť… do súboru, prípadne ju Otvoriť v Editore, kde môže byť ďalej upravovaná.

Ďalšie informácie

Tipy pre skladanie panorám

Vyfotit, nahrát, složit. Podívejte se, jak vytvořit panorama

Jak docílit výraznějšího bokehu? Pomůže vám panorama