Efekty

Efekty na obrázky sa v Editore dajú aplikovať z ponuky Efekty a v ponuke okna Prieskumník Upraviť | Efekty.

Úpravy vykonávané v okne Prieskumník sa aplikujú do súborov hneď bez možnosti vrátenia späť!
Pracujte vždy na pracovných kópiách originálnych súborov.

Stará fotografia

Obľúbený fotografický a filmový efekt, inak nazývaný aj sépia. Posuvníkom nastavíte „vek” fotografie.

Voľba Upraviť | Efekty | Stará fotografia… v ponuke okna Prieskumník a Efekty | Stará fotografia… v ponuke Editora.

Pridať zrno

Navodzuje pocit efektu vysokej citlivosti filmu. Základnými parametrami efektu sú množstvo zrna a typ zrna. Voľba farebné zrno prepína medzi monochromatickým a rôznofarebným zrnom.

Voľba Upraviť | Efekty | Pridať zrno… v ponuke okna Prieskumník a Efekty | Pridať zrno… v ponuke Editora.

Více informací

Jak přidat zrno do černobílé fotografie

Explózia

Vytvára podobný efekt ako keby ste dali obrázok za výplň presklených izbových dverí. Nastavuje sa sila efektu.

Voľba Upraviť | Efekty | Explózia… v ponuke okna Prieskumník a Efekty | Explózia… v ponuke Editora.

Olejomaľba

Obrázok vyzerá akoby bol namaľovaný ťahmi štetca. Nastavuje sa sila efektu.

Voľba Upraviť | Efekty | Olejomaľba… v ponuke okna Prieskumník a Efekty | Olejomaľba… v ponuke Editora.

Více informací

Naučte se pracovat s olejomalbou

Vlny

Obrázok vyzerá akoby bol v odlesku vodnej hladiny s kruhovými vlnami (po vhodení predmetu). Nastavuje sa sila efektu.

Voľba Upraviť | Efekty | Vlny… v ponuke okna Prieskumník a Efekty | Vlny… v ponuke Editora.

Kresba ceruzkou

Obrázok vyzerá akoby bol nakreslený pastelkami v štýle pouličných karikaturistov. Nastavuje sa sila efektu.

Voľba Upraviť | Efekty | Kresba ceruzkou… v ponuke okna Prieskumník a Efekty | Kresba ceruzkou… v ponuke Editora.

Pixelizácia

Zmení kvalitu obrázka „kostičkovaním”. Šírka pixelu je voliteľná.

Voľba Upraviť | Efekty | Pixelizácia… v ponuke okna Prieskumník a Efekty | Pixelizácia… v ponuke Editora.

Pretlačenie

Obrázok vyzerá akoby bol vylisovaný do formy. Voľbou Desaturovať zaistíte vykreslenie v jednej farbe. Nastavuje sa sila efektu a smer svetla.

Voľba Upraviť | Efekty | Pretlačenie… v ponuke okna Prieskumník a Efekty | Pretlačenie… v ponuke Editora.

Detekcia hrán

Tradičný bitmapový efekt, ktorý vyhľadá kontrastné hrany. Nastavuje sa sila efektu.

Voľba Upraviť | Efekty | Detekcia hrán… v ponuke okna Prieskumník a Efekty | Detekcia hrán… v ponuke Editora.

Negatív

Prevrátenie hodnôt farebných zložiek – vytvorenie negatívneho obrazu.

Voľba Upraviť | Efekty | Negatív… v ponuke okna Prieskumník a Efekty | Negatív… v ponuke Editora.

Dynamické prahovanie

Tento filter prevádza obrázok na čiernobiely s tým, že sa na rozdiel od klasického prahovania neurčuje pevne prah, za ktorým sa už pixel berie ako čierny, ale tento sa odvodzuje z okolia každého bodu. Vďaka tomu je možné uspokojivo prahovať aj obrázky s veľkými miestnymi zmenami jasu. Charakter výsledného obrázka sa riadi voľbou dynamického Prahu a Okolia.

Voľba Upraviť | Efekty | Dynamické prahovanie… v ponuke okna Prieskumník a Efekty | Dynamické prahovanie… v ponuke Editora.

Mäkká kresba

Efekt Mäkká kresba umožňuje súčasné doostrenie jemných detailov a potlačenie hrubších štruktúr, je teda vhodný napríklad na doostrovanie portrétov. Obsahuje štyri ovládacie prvky pre štyri úrovne jemnosti detailov, pričom pri zväčšovaní hodnoty dochádza k zvyšovaniu kontrastu detailov s danou jemnosťou, zatiaľ čo pri znižovaní hodnoty dochádza naopak k jeho znižovaniu. Zvýšením kontrastu dostatočne jemných detailov potom dochádza k doostreniu obrázka, znížením kontrastu väčších detailov dochádza naopak k zmäkčeniu tvrdších tieňov pri zachovaní ostrosti jemných detailov.

Poškodená fotografia

Funkcia sa snaží napodobniť vzhľad fotografie, ktorá bola poškodená pôsobením času (napr. zažltnutie, vyblednuté okraje) a zlým zaobchádzaním (napr. škrabance, škvrny).

Funkciu spustíte voľbou Upraviť | Efekty | Poškodená fotografia v ponuke okna Prieskumník alebo Efekty | Poškodená fotografia v Editore.

Filter sa dá použiť v zjednodušenej podobe, v tomto prípade obsahuje jediný posuvník slúžiaci na nastavenie požadovanej úrovne poškodenia. Pomocou voľby Detailné nastavenie parametrov sa dá rozhranie prepnúť do rozšíreného režimu, kde sa dajú nastaviť jednotlivé typy poškodenia úplne nezávisle. Tlačidlom Pregenerovať zmeníte tvar a pozície jednotlivých vád v obraze, po stlačení tlačidla Náhodné parametre nastaví program jednotlivé posuvníky do náhodných pozícií.

Textúra

Po použití tejto funkcie vyzerá fotografia ako by bola nanesená na určitý materiál.

Funkciu spustíte voľbou Upraviť | Efekty | Textúra v ponuke okna Prieskumník alebo Efekty | Textúra v Editore.

Parameter Textúra slúži na výber typu materiálu, ktorý funkcie simuluje, posuvníkom Intenzita sa nastavuje viditeľnosť textúry.

Mapovanie tonality

Efekt mapovaním tonality umožňuje pracovať s jedným obrázkom ako s HDR obrazom. Vplyvom nastavenia jednotlivých parametrov dochádza k zosilneniu lokálneho kontrastu a k väčšiemu zvýrazneniu detailov v tmavých a svetlých oblastiach.

Parameter Intenzita udáva silu vplyvu nastavenia na okolité pixely. Kompresia určuje to, akou mierou má byť vo výslednom obraze zastúpený celkový dynamický rozsah HDR obrazu. Parameter Svetlo potláča vplyv svetiel a tieňov. Intenzitu farieb nastavuje Sýtosť. Parameter Gamma ovplyvňuje zakrivenie krivky gamma korekcie. Parametre Čierny a biely bod určujú koľko percent pixelov má byť orezaných. Intenzita tieňov a svetiel udáva to, s akou silou sa nastavenie prejaví v oblasti tieňov a svetiel.

Nastavenie parametrov je zhodné s ovládaním funkcie Vytvoriť | HDR mapovaním tonality v Prieskumníkovi.

Tilt-shift efekt

Touto funkciou dosiahnete rovnaký výsledok ako s nástrojom Tilt-Shift efekt v Editore, len pozíciu a sklon stredu zaostrenej oblasti je nutné zadať číselne. Veľkou výhodou je však možnosť aplikácie na viac obrázkov súčasne, napríklad pri časozbernom snímaní. Filter a nástroj Tilt-shift sú navzájom kompatibilné, odporúčame preto najprv jeden obrázok otvoriť v editore, pomocou nástroja Tilt-shift zadať požadovanú pozíciu riadiacich liniek, nastaviť ostatné parametre a toto nastavenie uložiť. Následne stačí v Prieskumníkovi vybrať obrázky, na ktoré chcete nastavenie aplikovať, vyvolať funkciu Upraviť | Efekty | Tilt-shift efekt, načítať uložené nastavenie a stlačiť tlačidlo Aplikovať na všetky.

Posun farieb

Funkcia slúži na drobné úpravy vybraných farebných odtieňov. Farbu vyberiete kliknutím na tlačidlo s kvapátkom a následným kliknutím kvapátkom do zdrojového obrazu. Zvolená farba sa objaví v zozname farieb a dá sa pre ňu upraviť Odtieň, Sýtosť a Svetlosť. Z dôvodu plynulosti farebných prechodov budú ovplyvnené aj ďalšie blízke farby. Ak je však niektorá farba vybraná v zozname a nemá žiadne vlastné úpravy, ovplyvnenie sa pri nej neobjaví. Parametre pre korekciu farieb sa dajú meniť kedykoľvek po zvolení príslušnej farby v zozname a jej odstránenie sa dá vykonať kliknutím na tlačidlo Odstrániť farbu zo zoznamu. Pretože funkcia žiadnym spôsobom nezohľadňuje priestorové umiestnenie vybranej farby, je nutné pri požiadavke na korekciu blízkych farieb v jednej časti obrazu obmedziť aplikáciu efektu pomocou selekčných nástrojov.

Ďalšie efekty

Odtiene šedej

Miešanie kanálov

Farebné tónovanie

Užívateľský filter

Variácie

Obálky

Okraje fotografie

Cartoon

Horná priepustnosť

Zásuvné moduly