Synchronizácia priečinka

Funkcia Synchronizovať priečinky je dvojkroková operácia, ktorá umožňuje používateľovi udržiavať kópiu zdrojových dát v cieľovom úložisku. Najprv sa vykonáva porovnanie obsahu Zdrojového priečinka a Cieľového priečinka, z ktorého vychádza návrh riešenia pre vlastnú následnú fyzickú synchronizáciu a to podľa Metódy synchronizácie. Symetricky znamená, že po úspešne vykonanej synchronizácii sa do cieľa a zdroja nakopírujú všetky chýbajúce súbory z náprotivného priečinka. Asymetrické porovnanie je jednosmerné – zo zdroja sa kopírujú len súbory chýbajúce v cieli. Asymetrické s mazaním v cieli je podobné, ale navyše sa v cieli zmaže všetko, čo nie je v zdroji.

Navrhnuté riešenie je pri každej položke znázornené v stĺpci operácie – šípka označuje smer kopírovania, krížik znamená mazanie, znamienko rovnosti označuje rovnaké súbory (zobrazuje sa, ak nie je zaškrtnutá voľba Nezobrazovať rovnaké súbory), rozdielne súbory, pri ktorých sa nebude vykonávať žiadna operácia, označuje znak ‚nerovná sa‘. Kliknutím priamo na túto operáciu je možné ju zmeniť. Zmena operácie pri nadradenom priečinku (tie sú zobrazené na šedom podklade) môže mať vplyv na všetky podpriečinky a súbory v nich obsiahnuté. Smer kopírovania (pri symetrickej metóde) sa rozhoduje podľa posledného času zápisu do súboru.

Tlačidlo Synchronizovať spustí kopírovanie a prípadné mazanie súborov. Používateľ si môže zvoliť, či chce Potvrdzovať súborové operácie.

Ak používateľ zastaví myš nad priečinkami, zobrazí sa bublinový pomocník s úplnou cestou, pri súboroch je navyše dátum a čas posledného zápisu a ďalej veľkosť súboru. Ak existujú súbory v oboch porovnávaných priečinkoch, tak je nad poľom operácie v bublinovom pomocníkovi zobrazená informácia o ich porovnaní. Pod zoznamom súborov je zhrnutie celej pripravovanej synchronizácie.