Nástroje

Pri nástrojoch, ktoré sú použité pri úpravách Vyvolať, sa zobrazí indikátor v podobe modrého bodu.

Nástroje nájdete v hornej lište, stlačením príslušného tlačidla sa vysunie panel s parametrami nástroja, opätovným stlačením sa panel znova schová. Nastavené parametre sú pri aplikácii nástroja automaticky použité. Všetky nástroje možno uviesť do východiskového stavu kliknutím na ikonu šípky v záhlaví nástroja. Tlačítko Zavrieť [Escape] prepne na nástroj lupa.

Pak nástroj pracuje s maskou, nájdete v hornej časti panelu zoznam vložených masiek, výberom príslušnej položky zvolíte masku, s ktorou chcete pracovať. Novú masku vložíte tlačidlom Pridať masku. Masku môžete Zmazať pomocou ikony so symbolom odpadkového koša vpravo v zozname masiek alebo z kontextového menu na maske, kde možno tiež masku Premenovať alebo Duplikovať. Podtržníkom pred menom masky možno masku vypnúť a znovu zapnúť. Pri nabehnutí na meno masky v zozname sa maska dočasne zobrazí prekrytá modrou farbou. Masku možno zobraziť aj trvalo, a to pomocou tlačidla Maska v hornej časti panelu.

Ikona. Presety

Presety sú prednastavené úpravy jednotlivých parametrov snímky, ktoré umožňujú rýchlu a jednoduchú úpravu fotiek.

Sú rozdelené do niekoľkých kategórií:

 • Automatické vylepšenie
 • Farebné
 • Čiernobiele
 • Samostatné komponenty
 • Akcia nástrojov
 • Staršie presety
 • a Užívateľské

Po zvolení presetu je možné upraviť mieru sily zvoleného presetu a to pomocou posuvníka, ktorý sa objaví po aplikácii presetu. Ak dôjde k následnej úprave ľubovoľného Parametra Vyvolať, nebude už možné silu efektu upraviť.

Do kategórie Užívateľské pridáte vlastné vytvorené presety. Pre vytvorenie vlastných presetov je potrebné nastaviť parametre nástrojov a preset uložiť pomocou voľby Vytvoriť preset [Ctrl+T] z menu Presety. Pomenovaný preset nájdete v kategórii Užívateľské. Pre pridanie presetu medzi obľúbené kliknite na ikonku hviezdy, ktorá sa objaví vpravo od názvu presetu. Akonáhle je vybraný aspoň jeden preset ako obľúbený, tak sa vytvorí nová kategória Obľúbené, ktorá bude na prvom mieste v zozname kategórií presetov. Voľba pre premenovanie užívateľského presetu je v kontextovom menu presetu.

Vytvorené presety z kategórie Užívateľské možno vyexportovať pomocou Exportovať presety menu Presety. Pre pridanie presetov vyberte Importovať presety.

Více informací

Jak upravovat fotky? Díky presetům to zvládnete na pár kliknutí.

Jak zrychlit úpravy fotek a zároveň zachovat osobitý styl? Vytvořte si vlastní presety

Fotoaparát a objektiv [M]

Ikona. Objektív

Profil objektívu

Ponuka umožňuje použitie profilov vo formáte LCP, ktoré slúžia na automatické korekcie geometrických chýb, chromatickej chyby a vinetácie. Zoner takéto profily k Photo Studiu nedodáva, ale na niektoré objektívy sa dajú získať zdarma na internete. Po výbere profilu určíte pomocou volieb Transformácia, Chromatická chyba a Vinetácia, ktoré chyby profil skoriguje.

Manuálna korekcia

Po rozbalení sekcie sa zobrazia ďalšie ovládacie prvky, ktorými je možné ručne skorigovať optické chyby:

 • Súdkovitosť – kontroluje mieru korekcie súdkovitého skreslenia.
 • Korekcia vinetácie – umožňuje voliteľne potlačenie nežiaduceho stmavenia na okrajoch obrazu alebo naopak jeho doplnenie na zdôraznenie obsahu nachádzajúceho sa v prostrednej časti snímky.
 • Chromatická chyba – ak sa chromatická chyba nenachádza uprostred obrazu a zväčšuje sa smerom ku krajom, môžete na jej potlačenie použiť ovládacie prvky Červená-zelená a Žltá-modrá, ktorými ovplyvníte vzájomné posunutie farebných zložiek voči sebe a chybu potlačíte.

Profil fotoaparátu

Ponuka umožňuje použitie profilov vo formáte DCP, ktoré slúžia na korekciu farieb a tonality. Zoner takéto profily k programu Photo Studio nedodáva, ale na niektoré fotoaparáty sa dajú získať zdarma na internete.

Více informací

Odstranění vinětace a dalších vad objektivu. Naučte se používat LCP (a DCP)

  Otočenie a orez [C]

V ponuke Orez možné zvoliť pomer strán obrázku, predvolená hodnota je vždy Aktuálny pomer. V zozname je možné vybrať niekoľko preddefinovaných pomerov strán, prípadne možno číselne zadať požadovaný pomer. Vedľa rozbaľovacej ponuky je tlačidlo, pomocou ktorého si môžete často používané pomery strán pridať do zoznamu.

Pomocou voľby Otočenie je možné číselne zadať presnú hodnotu otočenia obrázku. Vedľa posuvníka je tlačidlo pre zadanie horizontu v obrázku [H] – po natiahnutí linky v obraze sa obrázok natočí tak, aby zadané línia bola horizontálna (resp. zvislá). V ponuke Orezové značky je zoznam značiek ktoré je možné v náhľade zobraziť, jednotlivé značky je možné prepínať aj klávesou [Tab].

Stlačením klávesy [X] možno jednoducho prehodiť hodnoty pomeru strán a zmeniť tak orientáciu výrezu (na šírku alebo na výšku).

Pokud použijete klávesu [Ctrl+A], vykonáte vytýčenie maximálnej plochy s ohľadom na orientáciu obrázku – ak nesúhlasí orientácia strán zvoleného pevného pomeru alebo veľkosti s orientáciou obrázka, potom budú tieto hodnoty automaticky prehodené.

Perspektívny orez – umožňuje presne označiť rohy napr. Dokumentu, kedy dôjde spolu s orezom tiež k porovnaniu hrán.

  Vyrovnanie linií [K]

Slúži najmä ku korekcii zbiehajúcich sa línií v obraze. Korekciu je možné vykonať automaticky, alebo manuálne.

Na výber sú 4 režimy automatického porovnania línií 

 • Inteligentné – algoritmus automaticky identifikuje línie v obraze a navrhnem orez, kde zohľadní mieru celkového orezu
 • Plné – algoritmus automaticky identifikuje hlavné línie a navrhne orez, bez ohľadu na mieru orezu
 • Horizontálne – identifikuje hlavné horizontálne línie a navrhne orez
 • Vertikálne – identifikuje hlavné vertikálne línie a navrhne orez

Manuálna korekcia

Korekciu možno vykonať buď nastavením posuvníkov v paneli, alebo priamo v obrázku, natiahnutím riadiacich liniek na línie v obraze, ktoré chcete porovnať. Možno zadať maximálne dve vodorovné a dve zvislé linky, V priebehu zadávania liniek program automaticky vykonáva potrebné porovnanie, pozíciu liniek možno ale kedykoľvek dodatočne meniť. Linky možno odstrániť pomocou pravého tlačidla myši, alebo klávesou [Delete].

Pretože úplné narovnanie línií niekedy vyzerá neprirodzene, môžete posuvníkom Intenzita zmierniť vykonanú korekciu.

  Prechodový filter [G]

V tomto paneli možno do obrázka vložiť ľubovoľné množstvo prechodových filtrov. Pri otvorení panelu je už automaticky do obrázka vložený jeden prechodový filter, jeho pozíciu možno jednoducho zmeniť kliknutím a ťahaním kdekoľvek v obraze. Smer ťahania určuje uhol natočenia filtra, dĺžkou ťahania zvolíte šírku prechodu. Obe hodnoty je možné dodatočne zmeniť myšou. Po natiahnutí možno pomocou posuvníkov zvoliť parametre filtra.

Po výbere masky je možné výber invertovať cez ikonu Ikona. a nastaviť intenzitu úprav od nuly do sto percent pomocou posuvníka. Na vybranej maske je možné zmeniť Základné úpravy, Tonálnu krivku, Farebné korekcie a Prekryť farbou. 

Více informací

Jak používat přechodový filtr při úpravě fotografií

  Kruhový filter [R]

Kruhový filter funguje podobne ako prechodový filter, len je maska filtra definovaná pomocou elipsy, ktorú možno ďalej upravovať.

Více informací

3 tipy, jak kreativně využít Kruhový filtr

  Štetcový filter [B]

Štetcový filter umožňuje lokálne zmeny parametrov ako predchádzajúce filtre.  Oblasť možno definovať ľubovoľnými ťahmi štetca. Pre mazanie časti masky možno použiť mód Odstrániť z masky Ikona. , na ktorý možno prepnúť v sekcii Parametre štetca. V oboch módoch môže mať štetec iné parametre – to je možné ovplyvniť voľbou Spoločné parametre štetcov Ikona.. Nastavenie parametrov Priemer, Krytie, Hustota a Rozmazanie je podobné ako u retušovacích nástrojov.

Po výbere masky je možné výber invertovať cez ikonu Ikona. a nastaviť intenzitu úprav od nuly do sto percent pomocou posuvníka. Na vybranej maske je možné zmeniť Základné úpravy, Tonálnu krivku, Farebné korekcie a Prekryť farbou.

Vyhlazovací štětec [U]

Slúži najmä na vyhladenie pleti, ktorú farebne zjednotí, zároveň ale zachováva jej štruktúru, takže úprava pôsobí prirodzene. Parameter Intenzita určuje mieru vyhladenia. Parameter Zachovanie detailov určuje úroveň zachovania štruktúry.
Pre zmazanie časti masky možno použiť mód Odobrať z masky Ikona. , na ktorý možno prepnúť v sekcii Parametre štetca. V oboch módoch môže mať štetec iné parametre – to je možné ovplyvniť voľbou Spoločné parametre štetcov Ikona.. Nastavenie parametrov Priemer, Krytie, Hustota a Rozmazanie je podobné ako u retušovacích nástrojov.

Po výbere masky je možné nastaviť intenzitu úprav od nuly do sto percent pomocou posuvníka.

  Retušovacie nástroje [J]

Umožňuje retušovať vady v obrázku, a to pomocou retušovacieho štetca Ikona., klonovacej pečiatky Ikona. , alebo klonovanie štruktúry Ikona.. Klonovacia pečiatka prenáša celý obraz zo zdroja do cieľa, Klonovanie štruktúry a Retušovací štetec prenesú iba štruktúru zdroja, retušovací štetec ale navyše zjednotí podklad v cieli. Zdrojovú oblasť vyberiete myšou pri súčasnom stlačení klávesy [Ctrl], prípadne je možné nechať nájsť zdrojovú oblasť automaticky zaškrtnutím voľby Automaticky hľadať zdrojovú oblasť.

Štandardne s každým stlačením ľavého tlačidla myši vzniká nový ťah štetca Ikona., prepnutím do módu Pridať ťah štetca Ikona. alebo Odstrániť z ťahu štetca Ikona. Možno upravovať aktuálny ťah štetca. Módy možno dočasne meniť pomocou klávesov [Shift] a [Alt]. V oboch módoch môže mať štetec iné parametre – to možno ovplyvniť voľbou Spoločné parametre štetcov Ikona..

Po výbere masky je možné nastaviť intenzitu úprav od nuly do sto percent pomocou posuvníka.

Více informací

Naučte se dělat přirozenější retuš. Díky nástrojům s frequency separation

Retušujte nedestruktivně. Díky retušování ve Vyvolat

Ikona. Spracovanie

Zoner Photo Studio X obsahuje nový proces spracovania obrázkov, na zachovanie kompatibility ale umožňuje spracovávať obrázky procesom zo starších verzií. Systém pri načítaní obrázka deteguje, ktorou verziou sa obrázok spracoval, a príslušný proces sa nastaví automaticky. Tým sa zabezpečí rovnaké spracovanie obrázka ako v pôvodnej verzii. Verziu procesu je možné dodatočne ľubovoľne meniť.

Nástroje pre prácu s dokumentmi

Nástroje Zvýrazňovač a Anonymizácia sú dostupné po aktivácii voľby Zobraziť vo Vyvolať nástroje pre prácu s dokumentmi v Možnosti | Ostatné.

Ikona. Zvýrazňovač

Funkcia Zvýrazňovač funguje podobne ako klasický zvýrazňovač, ktorým možno pomocou farebnej čiary zvýrazniť časť snímky. Pri každom zvýrazňovači je možné nastaviť farbu a intenzitu farebného odtieňa. Pre zmazanie časti masky možno použiť mód Odstrániť z masky, na ktorý možno prepnúť v sekcii Parametre štetca. V oboch módoch môže mať štetec zvýrazňovača iné parametre – to možno ovplyvniť voľbou Spoločné parametre štetcov. Pre nakreslenie vodorovnej čiary vyberte ikonu Pravítko . Nastavenie parametrov Priemer, Krytie, Hustota a Rozmazanie je podobné ako u retušovacích nástrojov.

Ikona. Anonymizácia

Umožňuje pomocou tlačidla Detekovať tváre rozpoznať tváre a tie anonymizovať tak, aby tvár nebola identifikovateľná. K dispozici je kruhový a obdĺžnikový filter. Parameter Metóda určuje, či bude pre anonymizáciu použitá Pixelizácia, Rozmazanie alebo budú tváre anonymizované pomocou zvolenej farby. Silu rozmazania a pixelizácie nastavíte pomocou posuvníka Intenzita.


Více informací

Jak snadno zakrýt obličeje a SPZ na fotkách: pomůže vám Anonymizace

Ikona. Anotácia

Umožňuje vkladanie poznámok do fotografie vo forme textu, šípky, cesty, vyšrafované plochy, obdĺžnika alebo elipsy. Každú z vložených anotácií je možné samostatne editovať a nastavovať jednotlivé parametre.

 • Text – základné parametre funkcie sú rovnaké ako pri vkladaní textu v Editore. V části Obrys nastavíte farbu a šírku obrysu alebo štýl obrysových čiar.
 • Šípka, Cesta – možno nastaviť šírku a štýl čiary alebo upraviť vzhľad počiatočného a koncového bodu. Na výber je niekoľko typov vzhľadu počiatočného a koncového bodu. Parameter Šrafovanie nastaví vzor výplne spolu s jeho hustotou a farbou.
 • Plocha, Obdĺžnik, Elipsa – možno nastaviť farbu výplne, štýl obrysových čiar a šrafovanie podobne ako u ostatných funkcií v sekcii Anotácia.

Parameter Hustota mriežky umožňuje nastaviť presnosť (nízka, stredná, vysoká) prichytávanie k jednotlivým objektom.

Nástroje Zvýrazňovač, Anonymizácia a Anotácia sú dostupné po aktivácii voľby Zobraziť vo Vyvolať nástroje pre prácu s dokumentmi v Možnosti | Ostatné.

Více informací

Anotace: označujte objekty na fotkách, popisujte, ukazujte cestu. Vyzkoušejte novou funkci ZPS X

Naučte se dělat přirozenější retuš. Díky nástrojům s frequency separation

Retušujte nedestruktivně. Díky retušování ve Vyvolat