Nástroje

Nástroje nájdete v hornej lište, stlačením príslušného tlačítka sa vysunie panel s parametrami nástroja, opätovným stlačením sa panel znovu schová. Nastavené parametre potvrdíte tlačítkom Použiť [Enter], tlačítkom Zrušiť [Escape] sa vrátite k parametrom pred použitím nástroja. Všetky nástroje je možné uviesť do predvoleného stavu kliknutím na ikonu šípky v záhlaví nástroja.

Pak nástroj pracuje s maskou, nájdete v hornej časti panelu zoznam vložených masiek, výberom príslušnej položky zvolíte masku, s ktorou chcete pracovať. Novú masku vložíte tlačidlom Pridať masku. Masku môžete Zmazať pomocou ikony so symbolom odpadkového koša vpravo v zozname masiek alebo z kontextového menu na maske, kde možno tiež masku Premenovať alebo Duplikovať. Podtržníkom pred menom masky možno masku vypnúť a znovu zapnúť. Pri nabehnutí na meno masky v zozname sa maska dočasne zobrazí prekrytá modrou farbou. Masku možno zobraziť aj trvalo, a to pomocou tlačidla Maska v hornej časti panelu.

  Otočenie a orez [C]

V ponuke Orez možné zvoliť pomer strán obrázku, predvolená hodnota je vždy Aktuálny pomer. V zozname je možné vybrať niekoľko preddefinovaných pomerov strán, prípadne možno číselne zadať požadovaný pomer. Vedľa rozbaľovacej ponuky je tlačidlo, pomocou ktorého si môžete často používané pomery strán pridať do zoznamu.

Pomocou voľby Otočenie je možné číselne zadať presnú hodnotu otočenia obrázku. Vedľa posuvníka je tlačidlo pre zadanie horizontu v obrázku [H] – po natiahnutí linky v obraze sa obrázok natočí tak, aby zadané línia bola horizontálna (resp. zvislá). V ponuke Orezové značky je zoznam značiek ktoré je možné v náhľade zobraziť, jednotlivé značky je možné prepínať aj klávesou [Tab].

Stlačením klávesy [X] možno jednoducho prehodiť hodnoty pomeru strán a zmeniť tak orientáciu výrezu (na šírku alebo na výšku).

Pokud použijete klávesu [Ctrl+A], vykonáte vytýčenie maximálnej plochy s ohľadom na orientáciu obrázku – ak nesúhlasí orientácia strán zvoleného pevného pomeru alebo veľkosti s orientáciou obrázka, potom budú tieto hodnoty automaticky prehodené.

  Vyrovnanie linií [K]

Slúži najmä ku korekcii zbiehajúcich sa línií v obraze. Korekciu možno vykonať buď nastavením posuvníkov v paneli, alebo priamo v obrázku, natiahnutím riadiacich liniek na línie v obraze, ktoré chcete porovnať. Možno zadať maximálne dve vodorovné a dve zvislé linky, V priebehu zadávania liniek program automaticky vykonáva potrebné porovnanie, pozíciu liniek možno ale kedykoľvek dodatočne meniť. Linky možno odstrániť pomocou pravého tlačidla myši, alebo klávesou [Delete].

Pretože úplné narovnanie línií niekedy vyzerá neprirodzene, môžete posuvníkom Intenzita zmierniť vykonanú korekciu.

  Prechodový filter [G]

V tomto paneli možno do obrázka vložiť ľubovoľné množstvo prechodových filtrov. Pri otvorení panelu je už automaticky do obrázka vložený jeden prechodový filter, jeho pozíciu možno jednoducho zmeniť kliknutím a ťahaním kdekoľvek v obraze. Smer ťahania určuje uhol natočenia filtra, dĺžkou ťahania zvolíte šírku prechodu. Obe hodnoty je možné dodatočne zmeniť myšou. Po natiahnutí možno pomocou posuvníkov zvoliť parametre filtra.

  Kruhový filter [R]

Kruhový filter funguje podobne ako prechodový filter, len je maska filtra definovaná pomocou elipsy, ktorú možno ďalej upravovať.

  Štetcový filter [B]

Štetcový filter umožňuje lokálne zmeny parametrov ako predchádzajúce filtre, oblasť možno definovať ľubovoľnými ťahmi štetca. Pre zmazanie časti masky možno použiť mód Odobrať z masky, na ktorý možno prepnúť v sekcii Parametre štetca. V oboch módoch môže mať štetec iné parametre – to ide ovplyvniť voľbou Spoločné parametre štetcov.

  Retušovací štetec [J]

Umožňuje retušovať vady v obrázku, a to buď pomocou klonovacej pečiatky, alebo pomocou retušovacieho štetca. Zdrojovú oblasť vyberiete myšou pri súčasnom stlačením klávesy [Ctrl], prípadne je možné nechať nájsť zdrojovú oblasť automaticky. Štandardne s každým stlačením ľavého tlačidla myši vzniká nový ťah štetca, prepnutím do módu Pridať ťah štetca alebo Odstrániť z ťahu štetca možno upravovať aktuálny ťah štetca. Módy možno dočasne meniť pomocou klávesov [Shift] a [Alt]. V oboch módoch môže mať štetec iné parametre – to ide ovplyvniť voľbou Spoločné parametre štetcov.

Jednotlivé ťahy možno vybrať kliknutím na značku zdroja alebo cieľa, zdroj i cieľ je možné presúvať na inú pozíciu. Dodatočne možno zmeniť typ štetca, v prípade že je ťah tvorený len jedným kliknutím myšou, možno dodatočne meniť aj ďalšie parametre štetca.

Nástroje pre prácu s dokumentmi

Nástroje Zvýrazňovač a Anonymizácia sú dostupné po aktivácii voľby Zobraziť vo Vyvolať nástroje pre prácu s dokumentmi v Možnosti | Ostatné.

Ikona. Zvýrazňovač

Funkcia Zvýrazňovač funguje podobne ako klasický zvýrazňovač, ktorým možno pomocou farebnej čiary zvýrazniť časť snímky. Pri každom zvýrazňovači je možné nastaviť farbu a intenzitu farebného odtieňa. Pre zmazanie časti masky možno použiť mód Odstrániť z masky, na ktorý možno prepnúť v sekcii Parametre štetca. V oboch módoch môže mať štetec zvýrazňovača iné parametre – to možno ovplyvniť voľbou Spoločné parametre štetcov. Pre nakreslenie vodorovnej čiary vyberte ikonu Pravítko . Nastavenie parametrov Priemer, Krytie, Hustota a Rozmazanie je podobné ako u retušovacích nástrojov.

Ikona. Anonymizácia

Umožňuje pomocou tlačidla Detekovať tváre rozpoznať tváre a tie anonymizovať tak, aby tvár nebola identifikovateľná. K dispozici je kruhový a obdĺžnikový filter. Parameter Metóda určuje, či bude pre anonymizáciu použitá Pixelizácia, Rozmazanie alebo budú tváre anonymizované pomocou zvolenej farby. Silu rozmazania a pixelizácie nastavíte pomocou posuvníka Intenzita.