Doostriť

Funkcia aplikuje ostriaci efekt, ktorý do určitej miery dokáže odstrániť neostrosť obrazu. Funkciu je vhodné použiť pri zmene rozmeru obrázka.

Funkcia dostupná v modulu Správca cez Upraviť | Vylepšiť | Doostriť… [Ctrl+5] slúži na doostrenie obrázkov. Najdôležitejšou voľbou je tu typ doostrenia.

  • Jednoduché doostrenie slúži pre rýchle doostrenie jemných detailov, napríklad po zmenšení obrázka. Voliteľným parametrom je sila efektu a jasová metóda.
  • Maskovanie neostrosti je metóda odvodená z tradičnej filmovej technológie, vyvinutá špeciálne pre zaostrovanie fotografií, pretože zvýrazňuje v obrázku iba výrazné hrany. Parametre sú sila efektu, polomer, prah a jasová metóda.
  • Gaussovské doostrenie je metóda na odstránenie gaussovského typu rozmazania fotografie. Parametre sú sila efektu, polomer, potlačenie šumu.
  • Plošné doostrenie je metóda na odstránenie plošného typu rozmazania fotografie. Parametre sú sila efektu, polomer, potlačenie šumu.
  • Mäkké doostrenie umožňuje súčasné doostrenie jemných detailov a zároveň potlačenie hrubších štruktúr, je teda vhodná napríklad pre doostrovanie portrétov. Parametre sú sila efektu.
  • Chytré doostrenie umožňuje doostrenie len tam, kde je skutočne potrebné. Parameter zachovanie hrán zabezpečí, že dostatočne ostrých hrán sa už doostrenie nedotkne a prejaví sa len v menej ostrých častiach snímky.

Parameter Jasová metóda znamená, že bude filter aplikovaný iba na jasovú zložku obrázka, čím je možné zabrániť farebným posunom, ktoré vznikajú na okrajoch hrán pri silnom zaostrení.

Rozdiely medzi spôsobmi zaostrenia

Spôsob spracovania obrazu u jednotlivých metód je úplne odlišný. Kým Maskovanie neostrosti zaostruje v obrázkoch predovšetkým oblasti výrazných hrán, ďalšie metódy zaostrujú vždy celý obrázok a preto zvýraznia všetky detaily. To v praxi znamená, že na nekvalitné fotografie – či už zašumené alebo poškodené silnou kompresiou je vhodná predovšetkým metóda maskovania neostrosti, ostatné metódy by príliš zvýraznili nežiaduci obsah obrázka.

Metódou maskovanie neostrosti je možné eliminovať neostrosti vzniknuté pri fotografovaní, skenovaní a pod. Ostrenie touto metódou je veľmi vhodné pre fotografie, pretože je závislé na kresbe obrazu. Základná myšlienka tejto techniky je jednoduchá – spočíva vo vytvorení neostrej masky rozmazaním pôvodného obrázka, ktorá je následne “odpočítaná” od pôvodného obrázka. Takto vzniknutý obraz so zvýraznenými hranami je potom “pripočítaný” k pôvodnému obrázku. Polomer určuje rozmazanie masky a jeho veľkosť je veľmi dôležitá. Ak je zvolená hodnota príliš vysoká dochádza k preostreniu, ktoré sa prejavuje svetlými obrysmi (alebo dokonca žiarou) vychádzajúcou z hrán. Prah určuje, ako musia byť rozdielne dve hodnoty jasu, aby boli považované za hranu. Hodnota 0 znamená, že efekt bude použitý na všetky pixely obrazu; ak efekt príliš zviditeľňuje šum v obrázku, odporúča sa experimentovať s hodnotami v rozmedzí 2-20.

Metódy Gaussovské doostrenie Plošné doostrenie sú špeciálne techniky pre zaostrenie obrazu založenom na odstránenie konkrétneho rozmazania pomocou konvolučnej matice. Voľba Plošné je vhodná pre obrázky postihnuté neostrosťou získanou pri fotografovaní, Gaussovské pre obrázky rozmazané pri procese spracovania – napríklad zmenšenie fotografie. Polomer riadi, ako veľké okolie bude zahrnuté do výpočtov, pričom väčšie okolie znamená subjektívne razantné zvýšenie zaostrovacieho účinku. Voľba Potlačenie šumu zabraňuje prílišnému preostreniu pri súčasnom zachovaní plnosti efektu doostrenia.

Zmenšenie obrázka metódou supersampling vytvorí plošné rozmazanie, nie gaussovské, ale je to svojím spôsobom výnimka. Pri fotografovaní vzniká neostrosť na hranici medzi gaussovským a plošným rozmazaním.

Další informace

Jak na doostření fotografií aneb vyzrajte na nedokonalé zaostření fotky

[Infografika] Jak doostřit fotky