Režim Prieskumník

Hlavná ponuka

Ponuka funkcií v module Správca je rozdelená podľa oblastí práce s fotografiou na Získať, Upraviť, Informácie, Organizovať, Publikovať, Vytvoriť a Zobraziť. 

V ľavej časti hornej lišty je zoznam režimov v Správcovi. V pravej časti lišty je posuvník, ktorým je možné ovplyvňovať veľkosť miniatúr alebo dlaždíc. Ďalej pokračujú tri ikony, ktoré umožňujú meniť zobrazenie Prieskumníka: Ikona. Jeden Prieskumník, Ikona. Dvaja Prieskumníci nad sebou, Ikona. Dvaja Prieskumníci vedľa seba. Predvolené nastavenie je Jeden Prieskumník. Pri zobrazení dvoch Prieskumníkov je možné mať v každom inú zložku a iné spôsoby zobrazenia a radenia zložiek a súborov.

Hlavná plocha okna Prieskumník je určená na zobrazenie aktuálneho obsahu zložky vybranej v Navigátore. Predvoleným režimom zobrazenia sú Miniatúry. K dispozícii sú aj režimy Miniatúry s rozšírenými informáciami, Dlaždice a Detaily. Režimy je možné prepínať v dialógu Ikona. Zobrazenie a radenie.

Prieskumník programu Zoner Photo Studio má takmer totožné ovládanie ako štandardný prieskumník Windows – výber fotografií, presúvanie a kopírovanie súborov metódou potiahni a pusť (drag & drop).

Možnosti spravovania súborov sú zobrazené v nástrojovom paneli hore v hlavnej ploche Prieskumníka. Nástrojový panel obsahuje tieto prvky:

Ikona. Zobrazenie a radenie – otvára dialóg Zobrazenie a radenie.
Ikona.  O úroveň vyššie – umožňuje pohyb na nadradenú zložku v počítači.
pole s absolútnou cestou k súboru – zobrazuje, v ktorom priečinku v počítači sa nachádzajú zobrazené súbory, a umožňuje cestu k súborom zmeniť či kopírovať.
Ikona.  Zmazať – umožňuje zmazať vybraný súbor či súbory.
Ikona.  Nová zložka – umožňuje vytvoriť novú zložku.
Ikona.  Kopírovať – umožňuje kopírovať vybraný súbor či súbory. Pod šípkou vedľa ikony sa nachádzajú aj možnosti Vystrihnúť, Kopírovať do a Presunúť do.
Ikona.  Vložiť – umožňuje vložiť skopírovaný súbor či súbory.
Ikona. Premenovať – umožňuje premenovať vybraný súbor. Pri označení väčšieho počtu súborov je ikona neaktívna.
Ikona.  Hromadný filter – umožňuje na jeden alebo viac obrázkov aplikovať väčšie množstvo filtrov naraz.
Ikona.  Varianty – vytvoria virtuálny variant vybraného obrázku.
Ikona.  Vložiť do skupiny – pri označení dvoch a viacerých obrázkov umožňuje ich vložiť do skupiny.
Ikona. Zdieľať – ponúka možnosti zdieľania na iné platformy.
tlačidlo Export – vytvorí kópiu pôvodného súboru, do ktorej sa prepíšu všetky nedeštruktívne zmeny.

Pri organizácii fotografií je niekedy vhodné používať druhé okno Prieskumníka. Toto je možné cez ponuku Zobraziť | Dvaja Prieskumníci nad sebou/vedľa seba. Ak je otvorených viac okien Prieskumníka, prepína sa medzi nimi kliknutím priamo do zvoleného okna. Podľa aktívneho okna sa riadi zobrazenie stromu priečinkov v Navigátore, tu sa vždy zvýrazní zodpovedajúci priečinok.

Kurzor myši s presýpacími hodinami indikuje načítanie miniatúr na pozadí.

Ikona. Režim Miniatúry

Východiskový režim, v ktorom sú v okne Prieskumník zobrazené miniatúry obrázkov. Tento režim je možné zapnúť v ľavej časti horného panelu v dialógu  Ikona. Zobrazenie a radenie | Zobrazenie | Ikona..

V miniatúrach sa zobrazujú aj malé grafické symboly indikujúce prítomnosť ďalších informácií (metadát) v obrázku. Postupne z ľavého horného okraja doprava sú to fotografické informácie (EXIF), popisky (názov, autor, opis…), kľúčové slová, zvuková poznámka, záloha originálu, záloha informácií, digitálny podpis, dáta GPS.

Pri audio a video súborov sa v ľavom hornom rohu miniatúry zobrazuje ikona, ktorá jasne definuje typ súboru. V ľavom dolnom rohu sa potom zobrazuje dĺžka trvania súboru.

Kliknutím dvakrát na každý z týchto symbolov sa zobrazí dialóg zobrazujúci súvisiace informácie.

Pri spodnom okraji vľavo môžu byť symboly zástupcu známeho z Windows, ktorý upozorňuje, že sa nepracuje s fyzickým súborom. V pravej dolnej časti miniatúry sa zobrazuje farebná značka a hodnotenie fotografie.

Pod miniatúrami je možné zobraziť niekoľko riadkov s rozšírenými informáciami (čas, clona…), ich obsah je možné nastaviť v ponuke Nastavenie | Možnosti | Miniatúry.

Na zrýchlenie prechádzania priečinkov s obrázkami sa používajú miniatúry uložené v obrázkoch (napr. EXIF) alebo sa generujú z obrázkov a potom ukladajú do vyrovnávacej pamäte na disk. Odtiaľto sa načítavajú pri ich opätovnom zobrazení.

Točením kolieskom myši so súčasne stlačeným klávesom [Ctrl] je možné plynule meniť veľkosť zobrazených miniatúr.

Ikona. Režim Miniatúry s rozšírenými informáciami

Tento režim je možné zapnúť v ľavej časti horného panelu v dialógu Ikona. Zobrazenie a radenie | Zobrazenie | Ikona..

V predvolenom stave rozšírené informácie obsahujú dátum a čas obstarania, rozmery obrázka, veľkosť súboru, dobu expozície, clonu a citlivosť ISO. Pre súbory videa sú predvolené rozšírené informácie dátum a čas vytvorenia, rozmery, veľkosť súboru, snímková frekvencia obrazu, prenosová rýchlosť obrazu a video kodek. Tieto informácie však možno meniť v dialógu Možnosti | Miniatúry pomocou metadátových tokenov.

Ikona. Režim Dlaždice

Tento režim je možné zapnúť v ľavej časti horného panelu v dialógu Ikona. Zobrazenie a radenie | Zobrazenie | Ikona..

Tento režim je podobný režimu Miniatúry s rozšírenými informáciami, avšak s tým rozdielom, že sa prídavné informácie o obrázkoch zobrazujú vpravo vedľa miniatúry, čo je praktické najmä v prípade dlhších zobrazovaných reťazcov informácií. Šírka stĺpca je stanovená automaticky podľa veľkosti miniatúry a šírky okna Prieskumníka. Parametre zobrazenia dlaždíc je možné nastaviť v ponuke Nastavenie | Možnosti | Miniatúry.

Ak je zobrazený popis fotografie väčší, než je plocha na jeho zobrazenie, zobrazia sa v pravej časti oblasti s popisom šípky, pomocou ktorých sa dá text posúvať. Ďalší spôsob posúvania textu je stlačenie kolieska myši v oblasti s popisom a ťahanie myši požadovaným smerom.

Točením kolieskom myši so súčasne stlačeným klávesom [Ctrl] je možné plynule meniť veľkosť zobrazených miniatúr.

Ikona. Režim Detaily

Tento režim je možné zapnúť v ľavej časti horného panelu v dialógu Ikona. Zobrazenie a radenie | Zobrazenie | Ikona..

V režime Detaily sa vždy zobrazuje radiaca hlavička, ktorá obsahuje textové informácie o súboroch. Pomocou kontextovej ponuky, ktorú vyvoláte druhým tlačidlom v tejto hlavičke, môžete pridávať alebo odoberať jednotlivé atribúty. Chytením a ťahaním za ľubovoľný atribút je možné presunúť celý stĺpec na inú pozíciu. Stlačením jednotlivých atribútov v hlavičke môžete obrázky pohodlne zoradiť podľa tohto atribútu. Opakovaným stlačením je možné zmeniť smer zoradenia – ten vždy indikuje šípka vedľa názvu atribútu.

Pozadie súborov je po inštalácii farebne rozlíšené podľa typu súboru. Toto rozlíšenie je možné vypnúť v ponuke Nastavenie | Možnosti | Zobrazenie | Používať farebné zvýraznenie pri podporovaných formátoch. Ak je to možné, zobrazí sa pri ukazovateli myši miniatúra na súbor pod ukazovateľom.

Zobrazované typy súborov

Program štandardne zobrazuje súbory podporovaných grafických, zvukových a video formátov. Zobrazenie typov súborov sa rozširuje alebo obmedzuje v ponuke Nastavenie | Možnosti | Zobrazenie.