Video

Táto funkcia umožňuje vytvoriť video súbor obsahujúci obrázky alebo videá zobrazené s prechodovým efektom a hudbou. Video je uložené v kontajneri MP4, obraz je uložený vo formáte H.264, zvuk v AAC.

Po spustení tejto funkcie je možné tlačidlom v spodnej časti pridať všetky (alebo prípadne iba vybrané) obrázky a videá z aktuálnej zložky. Ďalšou možnosťou je pridanie obrázkov alebo videí pretiahnutím z Filmového pásu. Poradie súborov je možné zmeniť ich pretiahnutím myšou, obrázky je možné zmazať pomocou kontextovej ponuky pri stlačení druhého tlačidla myši.

V pravom paneli je možné nastaviť parametre celého videa a ďalej parametre zobrazenia jednotlivých súborov. Parametre Rozlíšenie, Kvalita a FPS ovplyvňujú celý výsledný súbor – vyššie hodnoty znamenajú vyššiu kvalitu, ale aj väčšiu výstupný súbor a dlhšiu dobu ukladania. Farba pozadia je použitá tam, kde pomery strán obrázku nezodpovedajú pomerom strán výsledného videa. Ako zvukový podklad je možné pomocou tlačidla “+” pridať súbory typu MP3, WAV a AAC; tlačítko ““súbory odstraňuje. Poradie zvukových súborov je možné zmeniť ich ťahaním myšou. Na konci výsledného videa je zvuk automaticky stíšený. Použitie Odstránenie blikania timelapse má zmysel u časozberného videa (timelapse), kde nastáva pri použití automatického režimu (prípadne kvôli nedokonalosti clony) k rôznej expozícii fotografií. Tie potom pri prehrávaní v rýchlom slede spôsobujú nepríjemný efekt blikanie.

Sekcie Parametre umožňuje nastaviť konkrétne parametre jednotlivým súborom – všetko sa aplikuje okamžite na všetky označené súbory. Prechodový efekt určuje metódu, akou bude súbor zobrazený, ďalšia voľba je Pan&Zoom (metóda priblíženia a posunu) a sila tohto efektu. Vsadenie obrázku určuje, či sa má obrázok po stranách doplniť farbou pozadia (Vsadiť celý) alebo či sa má obrázok zväčšiť a orezať (Vyplniť snímku).

Trvanie obrázku určuje dobu, po ktorú bude zobrazený obrázok. Prvá časť tohto parametra určuje počet sekúnd, druhá časť určuje počet snímok videa, po ktorej je zobrazená fotografia. Celkový čas zobrazenia fotografie je určená súčtom sekúnd a počtu snímok videa vydeleného nastavenou hodnotou FPS. Pre Časozberné videá odporúčame nastaviť počet sekúnd na nula a experimentovať s počtom snímok a hodnotou FPS. Tlačidlo Prispôsobiť dĺžke hudby nastaví všetkým obrázkom trvania snímky podľa dĺžky vloženej hudby.

V sekcii Trvanie video klipu možno nastaviť začiatok a koniec prehrávanie videa. Kliknutím na tlačidlo Orezať videoklip môžete nastaviť začiatok a koniec videa vizuálne pomocou posuvníkov pod náhľadom videa. Ďalej je možné nastaviť Hlasitosť vloženého klipu.

Rozdeliť videoklip možno kliknutím na ikonku nožníc ktorá je zobrazená pri ukazovateli aktuálnej pozície videa.

Vpravo hore je možné si uložiť Nastavenie rozpracovanej zostavy pre prípadné ďalšie úpravy, posledná zostava je uložená automaticky.

Uloženie videa prebieha na pozadí, aktuálny stav je možné zistiť v sekcii Oznámení – viď symbol zvončeka vpravo hore.