Modul Video

Modul Video umožňuje vytvorenie video súboru z obrázkov a videa doplnené hudbou, prechodovými efektmi a textovými titulkami. Modul tiež umožňuje strih už existujúcich videí. Video je uložené v kontajneri MP4, obraz je uložený vo formáte H.264 (alebo H.265), zvuk v AAC.

Po otvorení modulu Video v pravom paneli nájdete tlačidlo Ikona. Vytvoriť nový projekt. Kliknutím na toto tlačidlo sa vytvorí nový projekt s názvom Nový projekt a otvorí sa. Po opätovnom otvorení modulu Video sa názov projektu bude zobrazovať pod tlačidlom Vytvoriť nový projekt a v pravej časti riadku s názvom projektu bude dátum poslednej úpravy projektu. Po podržaní kurzora myši nad riadkom s názvom projektu sa zobrazia štyri ikony:

Ikona. Duplikovať – vytvorí sa presná kópia projektu. Názov duplikovaného projektu obsahuje informáciu „- kópia“.

Ikona. Premenovať – umožňuje zmenu názvu projektu.

Ikona. Archivovať – projekt sa presunie do záložky Archivované projekty. Pokiaľ už v tejto záložke je, kliknutie na ikonu ho presunie späť medzi nearchivované projekty.

Ikona. Zmazať – projekt sa nenávratne zmaže.

Archivácia projektov

V priebehu práce na projekte videa dochádza k prednačítaniu náhľadov v projekte do vyrovnávacej pamäte. To je užitočné pre situácie, keď sa používateľ potrebuje k projektu vrátiť, aby nemusel dlho čakať na opätovné načítanie všetkých dát. V prípade, že má ale projektov väčšie množstvo a nepotrebuje sa k nim vracať často, je zbytočné všetky tieto dáta vo vyrovnávacej pamäti držať, pokiaľ by pamäť mohla byť využitá lepšie. Voľba Archivovať teda dá vyrovnávacej pamäti pokyn, že prednačítané náhľady môžu byť odstránené, ak je pamäť potrebná pre niečo iné. Kým má pamäť dostatok kapacity, prednačítané náhľady nebudú odstránené.

Prostredie projektu videa

Ako aj v iných moduloch programu ZPS X, aj v module Video nájdete stredovú plochu modulu a tri základné panely – ľavý panel Navigátor, pravý panel s nástrojmi a spodný panel Filmový pás. Všetky tri panely je možné otvárať a zatvárať kliknutím na šedú lištu na príslušnom kraji programu alebo klávesovou skratkou (F6 pre Navigátor, F8 pre panel s nástrojmi, F9 pre Filmový pás).

Správanie a vzhľad Navigátora a Filmového pásu sú rovnaké ako inde, pravý panel s nástrojmi ale obsahuje funkcie a informácie určené výlučne pre projekt v module Video.

Základné nastavenie v paneli s nástrojmi

V hornom riadku pravého panela v module Video sa nachádzajú tieto ikony:

Ikona. Späť – kliknutím umožňuje vrátiť sa k zoznamu už vytvorených projektov.

Ikona. Nový projekt – vytvorí nový prázdny projekt s názvom „Nový projekt (X)“ (X označuje číslo nového projektu), ktorý sa zároveň hneď otvorí.

Ikona. Premenovať – umožní zmenu názvu projektu.

Ikona. Duplikovať – vytvorí kópiu aktuálneho projektu s rovnakým obsahom a názvom, v ktorom pribudne informácia „- kópia“.

Pod obrázkom, ktorý ilustruje projekt modulu Video, sa nachádzajú tri možnosti – rozlíšenie, počet snímok za sekundu (FPS) a pozadie videa.

Rozlíšenie ponúka 12 rôznych možností. Predvolená hodnota je FullHD 1081p (1920 x 1080). Túto hodnotu je možné zmeniť aj dodatočne v priebehu práce s projektom. FPS je v predvolenom stave 25. Ponúka sa 6 rôznych hodnôt. Ak používateľovi predvolená hodnota nevyhovuje, je nutné ju zmeniť predtým, než sa do projektu vložia akékoľvek súbory. V priebehu práce hodnotu nie je možné meniť. Farba pozadia videa je v predvolenom stave čierna. Je možné ju zmeniť kedykoľvek v priebehu práce s projektom. Farba pozadia je vo výslednom videu viditeľná vždy, keď na časovej osi nie je žiadny klip obrázku alebo videa, alebo keď pomer strán klipu nezodpovedá pomeru strán zvolenému v rozlíšeniu.

Nástroje

Pod základnými možnosťami nastavenia sa nachádzajú ikony, ktoré sa menia v závislosti od toho, aký typ klipu je práve zvolený.

Ikona. | Ikona. Ikona. – nie je zvolený žiadny klip.

Ikona. Ikona. Ikona. | Ikona. Ikona. – je zvolený klip obrázku.

Ikona. Ikona. Ikona. Ikona. | Ikona. Ikona. – je zvolený klip videa.

Ikona. Ikona. Ikona. | Ikona. Ikona. – je zvolený textový klip.

Ikona. Ikona. | Ikona. Ikona. – je zvolený hudobný klip.

Ikona. | Ikona. Ikona. – je zvolený prechod.

Vkladanie súborov do projektu

Fotografické a video súbory je možné zo spodnej časti pretiahnuť myšou do obrazovej stopy zo spodného panela Filmový pás alebo použiť tlačidlá Pridať vybrané súbory a Pridať všetky súbory. Pre výber viacerých súborov z filmového pásu stačí pri vyberaní myšou pridržať tlačidlo Ctrl. Klávesa Shift spolu s označením prvého a posledného súboru vyberie automaticky snímky, ktoré sa nachádzajú medzi týmito súbormi.

Ak je na časovú os vkladaných viac obrázkov súčasne, otvorí sa dialógové okno s možnosťami, ako sa majú vkladané obrázky vložiť. Obrázky je možné vložiť ako samostatné položky alebo ako časozber. Zatiaľ čo pri časozbere je možné nastaviť dĺžku trvania obrázka, tak u samostatných položiek možno ihneď nastaviť dobu trvania, prechodový a pan&zoom efekt (metóda priblíženia a posunu) a ich silu.

Pre pridanie zvuku do videa slúži samostatná zvuková stopa, ktorú je možné do časovej osi pridať. Hudobné súbory formátu MP3, WAV, AAC alebo FLAC je možné pridať pretiahnutím z filmového pásu do časovej osi alebo cez ikonu Ikona. v nastavení zvukovej stopy.

Strih videa a zvuku

Meniť dĺžku jednotlivých klipov možno jednoducho tak, že označíte klip a posuniete hrany na jeho začiatku alebo konci. Úpravy je možné realizovať aj pomocou funkčných ikon v stredovom paneli. Akcia sa potom vykoná v označenom klipe v mieste, kde sa nachádza „Hlava“ (posuvný indikátor na časovej osi).

Ďalšou možnosťou je použitie pravého tlačidla myši, ktoré vyvolá kontextové menu s ponukou funkcií, ktoré majú rovnaký efekt, ako niektoré ikony v stredovom paneli. Zvolená akcia sa vykoná v mieste, kde bolo použité pravé tlačidlo myši.

Stredový ovládací panel

Hlava – označenie pre posuvný jazdec na časovej osi, ktorý indikuje aktuálnu zobrazovanú pozíciu v projekte. Pri strihu videa slúži ako východiskový bod pre úpravy, ktoré sú vykonané pomocou ikon.

Ikony

Ikona. Nastaviť počiatočnú snímku – odstrihne celú časť naľavo od označeného bodu.
Ikona. Rozdeliť – rozdelí v označenom mieste klip na dve polovice.
Ikona. Nastaviť koncovú snímku – odstrihne celú časť napravo od označeného bodu.
Ikona. Zviazať – táto možnosť je dostupná, ak je na časovej osi označených viac klipov. Po kliknutí na túto ikonu sa klipy zviažu, vďaka čomu v budúcnosti pri označení jedného klipu dôjde k označeniu všetkých zviazaných klipov. Zviazané klipy je možné presúvať alebo mazať všetky naraz.
Ikona.  Duplikovať – označený klik sa skopíruje do rovnakej stopy a bude pridaný podľa zvoleného spôsobu vkladania.
Ikona. Zmazať – v prípade označenia konkrétneho klipu zmaže iba označený klip/-y. Ikona koša vo video- alebo zvukovej stope zmaže celú stopu.

Ikona. Možnosti vkladania – vloží na dané miesto vybrané súbory z filmového pásu podľa zvolenej metódy vkladania.

 • Vložiť – pokiaľ vkladá na miesto uprostred klipu, rozdelí klip na dve časti a celý nový klip vloží.
 • Prepísať – pokiaľ vkladá na miesto uprostred klipu, prepíše časť klipu podľa svojej vlastnej dĺžky.
 • Vymeniť – ak vkladá na miesto uprostred klipu, celú zvyšnú časť klipu nahradí obsah nových súborov.
 • Umiestniť navrch – vybrané súbory z filmového pásu vloží na dané miesto v novej stope.
 • Pridať na koniec – vloží vybrané súbory z filmového pásu na koniec aktuálnej stopy.
 • Vyplniť celý klip – celý pôvodný klip sa zmaže a nahradí novým klipom. Ak má nový klip inú dĺžku, dĺžka sa prispôsobí pôvodnému klipu.
 • Vymeniť celý klip – celý pôvodný klip sa zmaže a nahradí novým klipom. Pokiaľ má nový klip inú dĺžku, bude sa rešpektovať dĺžka nového klipu.

Ikona. Exportovať snímku – exportuje aktuálnu snímku videa ako súbor formátu JPG.
Ikona. Rýchly náhľad – umožňuje zvoliť, či sa pre náhľad videa má použiť prednačítaný náhľad v nižšej kvalite, alebo plná kvalita videa. Práca s prednačítaným náhľadom je menej náročná na výkon počítača.

Ikona. Kompaktné záhlavie – upraví rozloženie ovládacích prvkov a niektoré presunie pod symbolIkona.jednotlivých stôp.
Ikona. Pridať obrazovú stopu – pridá novú obrazovú stopu Vx (x predstavuje číslo).
Ikona. Pridať zvukovú stopu – pridá novú zvukovú stopu Ax (x predstavuje číslo).
Ikona. Prichytávať – vkladaná snímka sa prichytí k existujúcim snímkam.
Ikona. Automaticky posúvať hlavu kliknutím– Povolenie tejto možnosti spôsobí, že kliknutím do obrazovej / zvukovej stopy v projekte dôjde k automatickému posunu Hlavy na uvedenú pozíciu.
Ikona. Automaticky vyberať klip pod hlavou – Pri zapnutí tejto funkcie budú vyberané klipy na hlavnej video-stope „V1“. Pokiaľ bude video stopa prázdna, bude vybraný klip v stope s najbližším vyšším číslom. Ak je zvolený a označený klip vo vyššej vrstve, zostane označený po celú dĺžku trvania klipu.
Ikona. ikona rozbaľovacieho menu – otvorí ďalšie možnosti. Pokiaľ je nastavené zobrazenie Kompaktného záhlavia, časť ikon se presunie do tohto menu.

 • Režim prepisovania ako východiskový – nastaví Režim prepisovania ako východiskový, takže nová vkladaná snímka defaultne prepíše existujúcu snímku v obrazovej stope.
 • Zobraziť ovládanie hlavy – Presunie možnosti Nastaviť počiatočnú / koncovú snímku a Rozdeliť z hlavného panelu do ukazovateľa Hlavy na časovej osi.
 • Zobraziť úrovne – V jednotlivých klipoch zobrazí úrovne obrazového krytia aj hlasitosti a umožní ich editáciu na rôzne úrovne v rámci jedného klipu. Užívateľ môže na ukazovateľoch úrovní vytvoriť viac bodov a tými meniť silu efektu v rámci klipu. Odstrániť tento bod je možné dvojklikom.
 • Zobraziť mená súborov – Zobrazí názvy súborov vo video / audio stopách.

Ikona. Zamknúť stopu – Uzamkne obrazovú / zvukovú stopu a nie je možné v nej vykonávať úpravy. Pokiaľ nie je symbol Ikona.  vidieť, nachádza sa v rozbaľovacom menu video-stopy pod symbolom Ikona..
Ikona. Režim prepisovania – ak je režim prepisovania zapnutý, novo vkladaná snímka prepíše existujúcu snímku v obrazovej stope. Ak je režim vypnutý, novo vkladaná snímka rozdelí existujúcu snímku na dve časti a dôjde k posunutiu ostatných klipov v obrazovej stope o dĺžku trvania novo vloženého klipu.
Ikona. – posúvaním posuvníka sa ovplyvňuje miera intenzity zobrazenia snímky.
Ikona. – posúvaním posuvníka sa ovplyvňuje hlasitosť zvukovej stopy.
Ikona. Zobrazovať zvuk – zobrazí alebo skryje zvukovú stopu vo videu.
Ikona. Zobrazovať kľúčové snímky – kliknutím na túto ikonu sa povolí zobrazovanie editora kľúčových snímok v časovej osi pod príslušnými klipmi. Pokiaľ žiadny klip ešte neobsahuje kľúčové snímky, zdanlivo sa po kliknutí na túto ikonu nestane nič.

 

Klávesové skratky pri práci s klipmi v časovej osi:

Ctrl+A – vyberie všetky klipy v časovej osi projektu.
Ctrl+pretiahnutie klipu – dôjde k skopírovaniu snímky na vybrané miesto v časovej osi.
Ctrl+Alt+pretiahnutie klipu – ak je klip videosúboru orezaný, táto skratka posunie pozíciu klipu aj obsah výrezu podľa toho, ktorej časti pôvodného klipu výrez zodpovedá.
Alt+pretiahnutie klipu – ak je klip videosúboru orezaný, táto skratka zachová pozíciu klipu, ale posunie obsah výrezu.
Pretiahnutie klipu+Alt– pri pretiahnutí klipu dočasne mení spôsob vkladania na prepisovanie a naopak.
Ctrl+Shift+pretiahnutie klipu
– klip sa skopíruje do zvolenej vrstvy. Umiestnenie v časovej osi bude totožné s pôvodným klipom.
SHIFT+pretiahnutie klipu – zmaže sa medzera po pôvodnom umiestnenom klipe a dôjde k posunu všetkých nasledujúcich klipov tak, aby nevznikla v stope medzera.
Označenie ohraničenie klipov+SHIFT – klipy budú posunuté na časovej osi tak, aby nedošlo k zmene dĺžky ich trvania.

Panel nástrojov

V pravom bočnom paneli nájdete rad nástrojov pre prácu s videom.

Všetky vykonané úpravy v projekte sa automaticky ukladajú.

Zelené tlačidlo Export – z projektu vytvorí video-súbor vo formáte MP4. Po stlačení tlačidla export je nutné určiť miesto, kam sa súbor uloží. V ďalšom kroku zvolíte parametre výsledného videa, ktoré majú vplyv na celkovú veľkosť a kvalitu. Po nastavení parametrov a potvrdenie voľby „EXPORTOVAŤ“ sa začne vytváranie videa. Export prebieha na pozadí a priebeh je možné sledovať v sekcii „Oznámenie“ – symbol zvončeka Ikona..

Vkladanie textu

Ikona. Pridať text – do obrazovej stopy je možné vložiť text vo forme predpripravených šablón priamo z panela nástrojov. V pravom stĺpci označíte požadovanú šablónu a ťahom myši ju pretiahnete do požadovaného umiestnenia na časovú os.

Pridať textovú položku s metadátami – ak je označený obrázok na časovej osi, v poli Parametre klipu sa zobrazí ikona Ikona.. Pri použití tejto funkcie sa nad obrázkom vytvorí textové pole, nová obrazová vrstva, ktoré má rovnakú dĺžku trvania a čerpá informácie z podkladovej fotografie. Použitie formátovacích reťazcov v poli text umožňuje zobrazenie informácií, ktoré sú zapísané v metadátach.

Možnosti úprav textového poľa

Aby bolo možné upravovať parametre textového poľa, musia byť vybrané na časovej osi.

Dĺžka klipu doba zobrazenia textu a to vo formáte (h:m:s:FPS).

Okraj snímku – nastaví odsadenie okrajov textového poľa.

Zarovnanie vnútri snímky – definuje celkové zarovnanie všetkých textových polí spoločne. Táto funkcia je závislá od šírky textového poľa.

Prelínanie obrazu umožňuje ručne nastaviť dĺžku trvania prechodového efektu, kedy dochádza k postupnému rozjasneniu / stmaveniu textu na začiatku a konci klipu.

Animácia – Z ponuky je možné vybrať spôsob animácie textu.

Textové pole – slúži pre vloženie textu, ktorého parametre ako písmo, veľkosť, farba, riadkovanie a odsadenie je možné nastaviť pod textovým poľom. Tiež je možné zvoliť spôsob zarovnania textu v danom textovom poli a upraviť šírku textového poľa (predvolená hodnota 100) a Odsadenie textu odsadi text od okrajov snímky.

Zdroj metadát – textové pole je možné dodatočne prepojiť s fotografiou, ktorá je použitá v projekte. Výber možno vykonať pomocou kvapkadla a označením fotografie, alebo výberom z rolovacej ponuky.

Formátovacie reťazce v textovom poli – pri prepojení textového poľa s fotografiou, je možné do textového poľa zadávať formátovacie reťazce, ktoré budú zobrazovať požadované informácie z metadát fotografie. Ponuku formátovacích reťazcov uvidíte po stlačení šípky vedľa textového poľa.

Prechodové efekty

Pre pridanie prechodových efektov medzi snímkami vyberte funkciu Pridať prechodový efekt (ikona Ikona. v nástrojovom paneli). Z ponuky zvolíte požadovaný efekt a myšou ho pretiahnete medzi klipy v obrazovej stope. Zelenou označený efekt v obrazovej stope sa dá upraviť kliknutím a úpravou jeho parametrov v nástrojovom paneli.

Úpravy (dostupné len pre Windows 10 a 11)

U obrázkov aj videí je možné vykonávať jednoduché úpravy (napr. Vyrovnanie bielej, expozície a ďalších parametrov). Vykonané zmeny sa aplikujú na daný obrázok a v prípade videa na celý zvolený klip. Vykonané zmeny v jednom obrázku / klipu je možné skopírovať a použiť na iné časti projektu. Spôsob vykonávania úprav je podobný ako v module Vyvolať.

 

Viac informácií

Jak na video v ZPS X – 1. díl

Jak na video v ZPS X – 2. díl

Vylepšená úprava videí v ZPS X: stříhejte jako profík snadno a rychle

Stříhání videa na pár kliknutí? Ukážeme vám, jak na to