Video

Funkcia Video umožňuje vytvorenie video súboru z obrázkov a videa doplnené hudbou, prechodovými efektmi a textovými titulkami. Funkcia tiež umožňuje strih už existujúcich videí. Video je uložené v kontajneri MP4, obraz je uložený vo formáte H.264 (alebo H.265), zvuk v AAC.

Po spustení je možné nastaviť základné parametre projektu v pravom paneli nástrojov: rozlíšenie, počet snímkov za sekundu(FPS) a pozadie videa. V priebehu práce je možné dodatočne zmeniť rozlíšenie a pozadie videa, ale už nie počet snímok za sekundu. Farba pozadia je použitá tam, kde pomery strán obrázku nezodpovedajú pomerom strán výsledného videa.

Hlavné prostredie videa je rozdelené na tri časti. V spodnej časti sa nachádza filmový pás s náhľadmi obrázkov a videí, v prostrednej časti je časová os videa, ktorá obsahuje jednotlivé obrazové a zvukové stopy. Nad časovou osou videa sa zobrazí náhľad videa.

Fotografické a video súbory je možné zo spodnej časti pretiahnuť myšou do obrazovej stopy alebo použiť tlačidlá Pridať vybrané súbory a Pridať všetky súbory. Pre výber viacerých súborov z filmového pásu stačí pri vyberaní myšou pridržať tlačidlo Ctrl. Klávesa Shift spolu s označením prvého a posledného súboru vyberie automaticky snímky, ktoré sa nachádzajú medzi týmito súbormi.

Ak je na časovú os vkladaných viac obrázkov súčasne, otvorí sa dialógové okno s možnosťami, ako sa majú vkladané obrázky vložiť. Obrázky je možné vložiť ako samostatné položky alebo ako časozber. Zatiaľ čo pri časozbere je možné nastaviť dĺžku trvania obrázka, tak u samostatných položiek možno ihneď nastaviť dobu trvania, prechodový a pan&zoom efekt (metóda priblíženia a posunu) a ich silu.

Pre pridanie zvuku do videa slúži samostatná zvuková stopa, ktorú je možné do časovej osi pridať. Hudobné súbory formátu MP3, WAV, AAC alebo FLAC je možné pridať pretiahnutím z filmového pásu do časovej osi alebo cez ikonu Ikona. v nastavení zvukovej stopy.

Strih videa a zvuku

Meniť dĺžku jednotlivých klipov možno jednoducho tak, že označíte klip a posuniete hrany na jeho začiatku alebo konci. Úpravy je možné realizovať aj pomocou funkčných ikon v stredovom paneli. Akcia sa potom vykoná v označenom klipe v mieste, kde sa nachádza “Hlava” (posuvný indikátor na časovej osi).

Ďalšou možnosťou je použitie pravého tlačidla myši, ktoré vyvolá kontextové menu s ponukou funkcií, ktoré majú rovnaký efekt, ako niektoré ikony v stredovom paneli. Zvolená akcia sa vykoná v mieste, kde bolo použité pravé tlačidlo myši.

Stredový ovládací panel

Hlava – označenie pre posuvný jazdec na časovej osi, ktorý indikuje aktuálnu zobrazovanú pozíciu v projekte. Pri strihu videa slúži ako východiskový bod pre úpravy, ktoré sú vykonané pomocou ikon

Ikony

Ikona.  Odstrihne celú časť naľavo od označeného bodu
Ikona.  Rozdelí v označenom mieste klip na dve polovice
Ikona.  Odstrihne celú časť napravo od označeného bodu
Ikona.  Označený klik sa skopíruje do rovnakej stopy a bude pridaný podľa zvoleného spôsobu vkladania
Ikona.  V prípade označenia konkrétneho klipu zmaže iba označený klip / y. Ikona koša vo video alebo zvukovej stope zmaže celú stopu
Ikona.  Vloží na dané miesto vybrané súbory z filmového pásu podľa zvolenej metódy vkladania
Ikona.  Nová vkladaná snímka neprepíše existujúcu snímku v obrazovej stope, ale rozdelí ju na dve časti a dôjde k posunutiu u ostatných klipov v obrazovej stope o trvanie novo vloženého klipu.
Ikona.  Novo vkladaná snímka prepíše existujúcu snímku v obrazovej stope.
Ikona. Zobrazí alebo skryje zvukovú stopu vo videu
Ikona.  Vkladaná snímka sa prichytí k existujúcim snímkam.
Ikona.  Tu je možné upraviť správanie nástrojov pre prácu s videom, pridať obrazovú a zvukovú stopu a upraviť rozhranie ZPS X pre prácu s videom

Automaticky prichytávať klipy k sebe – zapína / vypína funkciu “magnet”

Automaticky posúvať hlavu kliknutím – Povolenie tejto možnosti spôsobí, že kliknutím do obrazovej / zvukovej stopy v projekte, dôjde k automatickému posunu Hlavy na uvedenú pozíciu

Automaticky vyberať klip pod hlavou – Pri zapnutí tejto funkcie budú vyberané klipy na hlavnej video-stope „V1“. Pokiaľ bude video stopa prázdna, bude vybraný klip v stope s najbližším vyšším číslom. Ak je zvolený a označený klip vo vyššej vrstve, zostane označený po celú dĺžku trvania klipu.

Kompaktné záhlavie – upraví rozloženie ovládacích prvkov a niektoré presunie pod symbol Ikona. aleboIkona.jednotlivých stôp

Zobraziť ovládanie hlavy – Presunie možnosti Nastaviť počiatočnú / koncovú snímku a Rozdeliť z hlavného panelu do ukazovateľa Hlavy na časovej osi

Zobraziť úrovne – V jednotlivých klipoch zobrazí úrovne obrazového krytia aj hlasitosti a umožní ich editáciu na rôzne úrovne v rámci jedného klipu. Užívateľ môže na ukazovateľoch úrovní vytvoriť viac bodov a tými meniť silu efektu v rámci klipu. Odstrániť tento bod je možné dvojklikom.

Zobraziť mená súborov – Zobrazí názvy súborov vo video / audio stopách

Ikona.  Uzamkne obrazovú / zvukovú stopu a nie je možné v nej vykonávať úpravy. Pokiaľ nie je symbol Ikona.  vidieť, nachádza sa v rozbaľovacom menu video-stopy pod symbolom Ikona.

Obrazová stopa – Mieru intenzity zobrazenia snímok v stope je možné ovplyvniť pomocou posuvníka vedľa ikony Ikona. a podobne funguje spodný posuvník, ktorým nastavíte hladinu zvuku vo videu. 

Klávesové skratky pri práci s klipmi v časovej osi:

Ctrl+A – vyberie všetky klipy v časovej osi projektu
Ctrl+pretiahnutie klipu – dôjde k skopírovaniu snímky na vybrané miesto v časovej osi.
Ctrl+Shift+pretiahnutie klipu – klip sa skopíruje do zvolenej vrstvy. Umiestnenie v časovej osi bude totožné s pôvodným klipom
Alt+pretiahnutie klipu – pri pretiahnutí klipu dočasne mení spôsob vkladania na prepisovanie a naopak
SHIFT+pretiahnutie klipu – zmaže sa medzera po pôvodnom umiestnenom klipe a dôjde k posunu všetkých nasledujúcich klipov tak, aby nevznikla v stope medzera.
Označenie ohraničenie klipov+SHIFT – klipy budú posunuté na časovej osi tak, aby nedošlo k zmene dĺžky ich trvania

Panel nástrojov

V pravom bočnom paneli nájdete rad nástrojov pre prácu s videom

Všetky vykonané úpravy v projekte sa automaticky ukladajú

Zelené tlačidlo Export – z projektu vytvorí video-súbor vo formáte MP4. Po stlačení tlačidla export je nutné určiť miesto, kam sa súbor uloží. V ďalšom kroku zvolíte parametre výsledného videa, ktoré majú vplyv na celkovú veľkosť a kvalitu. Po nastavení parametrov a potvrdenie voľby „EXPORTOVAŤ“ sa začne vytváranie videa. Export prebieha na pozadí a priebeh je možné sledovať v sekcii „Oznámenie“ – symbol zvončeka Ikona..

Vkladanie textu

Ikona.  Do obrazovej stopy je možné vložiť text vo forme predpripravených šablón priamo z panela nástrojov. V pravom stĺpci označíte požadovanú šablónu a ťahom myši ju pretiahnete do požadovaného umiestnenia na časovú os.

Pridať textovú položku s metadátami – ak je označený obrázok na časovej osi, v poli Parametre klipu sa zobrazí ikona . Pri použití tejto funkcie sa nad obrázkom vytvorí textové pole, nová obrazová vrstva, ktoré má rovnakú dĺžku trvania a čerpá informácie z podkladovej fotografie. Použitie formátovacích reťazcov v poli text umožňuje zobrazenie informácií, ktoré sú zapísané v metadátach.

Možnosti úprav textového poľa

Aby bolo možné upravovať parametre textového poľa, musia byť vybrané na časovej osi.

Dĺžka klipu – doba zobrazenia textu a to vo formáte (h:m:s:FPS)

Okraj snímku – nastaví odsadenie okrajov textového poľa

Zarovnanie vnútri snímky – definuje celkové zarovnanie všetkých textových polí spoločne. Táto funkcia je závislá na šírke textového poľa

Prelínanie obrazu – umožňuje ručne nastaviť dĺžku trvania prechodového efektu, kedy dochádza k postupnému rozjasneniu / stmaveniu textu na začiatku a konci klipu.

Animácia – Z ponuky je možné vybrať spôsob animácie textu

Textové pole – slúži pre vloženie textu, ktorého parametre ako písmo, veľkosť, farba, riadkovanie a odsadenie je možné nastaviť pod textovým poľom. Tiež je možné zvoliť spôsob zarovnania textu v danom textovom poli a upraviť šírku textového poľa (predvolená hodnota 100) a Odsadenie textu odsadi text od okrajov snímky.

Zdroj metadát – textové pole je možné dodatočne prepojiť s fotografiou, ktorá je použitá v projekte. Výber možno vykonať pomocou kvapkadla a označením fotografie, alebo výberom z rolovacej ponuky.

Formátovacie reťazce v textovom poli – pri prepojení textového poľa s fotografiou, je možné do textového poľa zadávať formátovacie reťazce, ktoré budú zobrazovať požadované informácie z metadát fotografie. Ponuku formátovacích reťazcov uvidíte po stlačení šípky vedľa textového poľa

Prechodové efekty

Pre pridanie prechodových efektov medzi snímkami vyberte funkciu Pridať prechodový efekt (ikona Ikona. v nástrojovom paneli). Z ponuky zvolíte požadovaný efekt a myšou ho pretiahnete medzi klipy v obrazovej stope. Zelene označený efekt v obrazovej stope ide upraviť kliknutím a úpravou jeho parametrov v nástrojovom paneli.

Otočenie videa

Snímku alebo video v obrazovej stope je možné otočiť o 180 stupňov, prevrátiť horizontálne alebo vertikálne.

  • Ikona.  otočenie o 180°
  • Ikona.  horizontálne prevrátenie
  • Ikona. vertikálne prevrátenie

Otočenie videá o 90 ° je možné vykonať z kontextovej ponuky vo filmovom páse, alebo v module “Správca” → “Upraviť” → “Otočiť vľavo / vpravo”. Tieto zmeny sú viditeľné len v ZPS X. Zmena v orientácii klipe sa prejaví na všetkých miestach, kde je klip použitý. 

Ak je klip už umiestnený na časovej osi v projekte, v ktorom práve pracujete, je nutné z projektu odísť do hlavnej ponuky “Vytvoriť” a potom sa do rozpracovaného projektu vrátiť. Až v tomto okamihu dôjde k správnemu načítaniu náhľadov.

Možnosti úprav snímkov/videa

Aby bolo možné vykonávať úpravy, musí byť vybraný aspoň jeden klip / obrázok na časovej osi. Je možné vykonávať úpravy viacerých klipov súčasne. Parametre pre video a obrázky sa líšia a pri výbere videa a obrázkov súčasne je možné editovať len parametre, ktoré sú pre všetky formáty spoločné

 Trvanie – doba zobrazenia obrázka a to vo formáte (h:m:s:FPS)

Počiatočná / koncová snímka – u videa je možné ručne nastaviť presný čas začiatku prehrávania a ukončenie klipu vo formáte (h:m:s:FPS). Na časovej osi dôjde k orezu podľa zvolených parametrov.

Prelínanie obrazu a zvuku – umožňuje ručne nastaviť dĺžku trvania prechodového efektu, kedy dochádza k postupnému rozjasneniu / stmaveniu obrazu na začiatku a konci klipu. Pri zvuku dochádza k postupnému zosilneniu / zoslabeniu hlasitosti.

Efekty – pre video a obrázky je možné nastaviť Pan&Zoom efekt a definovať silu tohto efektu. Silu efektu môžete nastaviť pomocou posuvníka pod zvoleným efektom.

Rýchlosť prehrávania klipu – umožňuje zmeniť rýchlosť prehrávania klipu. V časovej osi dôjde k automatickej úprave dĺžky videa

Úpravy (dostupné len pre Windows 10)

U obrázkov aj videí je možné vykonávať jednoduché úpravy (napr. Vyrovnanie bielej, expozície a ďalších parametrov). Vykonané zmeny sa aplikujú na daný obrázok a v prípade videa na celý zvolený klip. Vykonané zmeny v jednom obrázku / klipu je možné skopírovať a použiť na iné časti projektu. Spôsob vykonávania úprav je podobný ako v module “Vyvolať”

 

 

Více informací

Jak na video v ZPS X – 1. díl

Jak na video v ZPS X – 2. díl

Vylepšená úprava videí v ZPS X: stříhejte jako profík snadno a rychle

Stříhání videa na pár kliknutí? Ukážeme vám, jak na to