Odstrániť šum

Na odstránenie šumu z fotografie použite Upraviť | Vylepšiť | Odstrániť šum… [Ctrl+Shift+N]. Zoner Photo Studio disponuje nástrojom na odstránenie charakteristického šumu, ktorý vznikol dlhou expozíciou snímky (tzv. hot-pixels, v programe označené ako „korenie a soľ“), ako aj štandardného aditívneho šumu, pričom sa obe metódy dajú aplikovať súčasne.

Odstrániť šum „korenie a soľ“ – pri odstránení šumu „korenie a soľ“ sa nastavuje jediná voľba a to Charakter šumu podľa konkrétneho obrázka.

Odstrániť aditívny šum – pri aditívnom šume sú vo východiskovom nastavení dva posuvníky Jas a Farby, ktorými je možné nastaviť úroveň odstránenia šumu nezávisle pre jasovú a farebnú zložku obrázka.

Pokročilé nastavenia

Pomocou voľby Pokročilé nastavenia je možné zobraziť ďalšie ovládacie prvky, ktoré umožňujú nastavenia všetkých parametrov a tým poskytnú skúseným používateľom úplnú kontrolu nad procesom odšumovania.

Rýchlosť odšumenia môžete ovplyvniť voľbou Kvalita – pri nastavení nižšej kvality je proces rýchlejší a naopak.

Okrem globálneho nastavenia pomocou posuvníkov Jas a Farby sa dá ešte selektívne ovplyvniť úroveň odšumenia pre určité farby, resp. jasové úrovne v obrázku. Na to slúži niekoľko ovládacích prvkov v časti Lokálne korekcie podľa farby a Lokálne korekcie podľa jasu. Základným ovládacím prvkom je pruh s farebným resp. jasovým prechodom a krivka s niekoľkými uzlami. Ťahaním za jednotlivé uzly sa dá meniť tvar krivky a tým zvýšiť či znížiť úroveň odšumenia pre konkrétnu farbu resp. jasovú úroveň.  Kliknutím na krivku kdekoľvek medzi uzlami sa dá pridať ďalší uzol krivky, vybraný uzol sa dá zmazať klávesom [Del]. Pomocou „kvapátka“ sa dá vybrať farba resp. jasová úroveň priamo z obrázka.

Pri veľmi zašumených obrázkoch už šum často vytvára skôr farebné škvrny, ktoré môžu aj po odšumení pôsobiť rušivo. Pomocou voľby Potlačenie farebných škvŕn sa dá tento jav eliminovať. S intenzitou potlačenia sa však musí pracovať obozretne, pretože silné potlačenie môže spôsobiť neúmernú stratu detailov v obrázku.

Kvalita odšumenia, teda čo najväčšie potlačenie šumu pri čo najmenšej strate detailov, je vysoko závislá na správnom určení intenzity šumu v obrázku. Preto sa pred odšumením vykonáva pomerne detailná analýza šumu, v určitých prípadoch sa však môže stať, že intenzita šumu nebude stanovená úplne správne a v dôsledku toho dôjde k nedokonalému alebo naopak až príliš agresívnemu odšumeniu. V týchto prípadoch sa dá v časti Intenzita šumu v obrázku zmeniť spôsob detekcie na Ručné nastavenie a upraviť detekovanú intenzitu šumu, a to nezávisle pre farebný a jasový kanál. V tomto prípade odporúčame nastaviť oba posuvníky pre úroveň odšumenia na 100% a vizuálne nastaviť intenzitu šumu tak, aby bol čo najviac potlačený šum, ale zároveň ešte nedochádzalo k neúmernej strate detailov v obraze. Následne môžete vrátiť posuvníky pre úroveň odšumenia na požadované hodnoty.

Po vyvolaní filtra dôjde najprv k analýze šumu v obrázku a potom k samotnému odšumeniu obrázka, tento proces môže byť na väčších obrázkoch časovo náročnejší. Následná zmena väčšiny parametrov už nevyžaduje nové odšumenie a je preto výrazne rýchlejšia.

Více informací

Dejte sbohem zašuměným fotkám aneb jak odstranit šum na pár kliknutí