Retušovacie nástroje [J]

Retušovacie nástroje sú tri nástroje, ktoré umožňujú retušovať vady v obrázku. Ide o funkcie:

  • Retušovací štetec
  • Klonovacia pečiatka
  • Klonovanie štruktúry

Retušovací štetec
Umožňuje preniesť štruktúru zdrojového bodu do cieľového bodu. V cieľovom bode potom dôjde k farebnému zjednoteniu podkladu, aby efekt vyzeral prirodzene. Nástroj je vhodný napríklad na retušovanie nedostatkov pleti.

Klonovacia pečiatka
Prenáša farbu aj štruktúru zdrojového bodu do cieľového bodu. Nástroj je vhodný napríklad na odstraňovanie elektrických drôtov z fotky.

Klonovanie štruktúry
Prenáša štruktúru zdrojového bodu do cieľového bodu, ale nevykonáva farebné zjednotenie podkladu.

Pri všetkých troch funkciách je možné zdrojovú oblasť zadávať ručne alebo nechať program, nech ju vyhľadá automaticky podľa svojho algoritmu. Ak je pole Automaticky hľadať zdrojovú oblasť začiarknuté, program vyhľadáva zdrojovú oblasť automaticky. To znamená, že používateľ iba v obrázku kliká na miesta, v ktorých chce vykonať úpravu.
Ak je pole prázdne, je nutné vyberať zdrojovú oblasť ručne – stlačte kláves Ctrl a kliknite do obrázku na miesto, z ktorého má program čerpať zdrojový bod. Potom Ctrl pustite a kliknite na miesto, na ktoré sa má informácie zo zdroja preniesť. Stlačením klávesu Ctrl je možné manuálny režim aktivovať, aj keď je aktivovaný automatický režim.

Po použití nástroja sa v obrázku zobrazia dve kružnice (tzv. úchopové body), ktoré spája šípka. Jeden bod reprezentuje zdrojovú oblasť, druhý cieľovú oblasť. Na zdrojový bod je možné kliknúť a ťahaním myši ho premiestniť inam. Tým je možné dodatočne upraviť miesto, z ktorého program čerpá zdrojovú oblasť. Cieľový bod nie je možné presunúť.

Každé jednotlivé kliknutie či ťah je reprezentované samostatným bodom. Na ktorýkoľvek úchopový bod je možné kedykoľvek kliknúť a vymazať ho stlačením klávesu Delete alebo pravým tlačidlom myši.

V ponuke funkcie Zobrazenie masky Ikona. sú možnosti, ktoré umožňujú nastaviť, za akých podmienok sa majú úchopové body zobrazovať:

  • Úchopové body zobrazovať vždy
  • Úchopové body zobrazovať po nabehnutí myši

Štandardne s každým stlačením ľavého tlačidla myši vzniká nový ťah štetca Ikona., prepnutím do módu Pridať ťah štetca Ikona. alebo Odstrániť z ťahu štetca Ikona. Možno upravovať aktuálny ťah štetca. Módy možno dočasne meniť pomocou klávesov [Shift] a [Alt]. V oboch módoch môže mať štetec iné parametre – to možno ovplyvniť voľbou Spoločné parametre štetcov Ikona..

Po výbere masky je možné nastaviť intenzitu úprav od nuly do sto percent pomocou posuvníka.

Viac informácií

Naučte se dělat přirozenější retuš. Díky nástrojům s frequency separation

Retušujte nedestruktivně. Díky retušování ve Vyvolat