Nástroje pre vkladanie objektov

Tieto nástroje po vložení vytvorí novú vrstvu daného typu. Parametre vloženej vrstvy možno neskôr meniť pomocou nástroja Domov a Posun a transformácia.Vloženým objektovým vrstvám možno pridať Efekty.

  Vložiť text

Nástroj Vložiť text [T] sa vyvolá v Editore voľbou z panela nástrojov. Potom sa myšou vyberie v obrázku bod, ku ktorému sa umiestni textový rám budúceho textu. V paneli s parametrami nástroja sa potom zadá vlastný Text. Ďalej sa volia parametre Písmo, Veľkosť a Riadkový preklad. Ďalšie parametre textu určuje stav tlačidiel Tučné, Kurzíva, Podčiarknuté. Ak je text viacriadkový, potom tlačidlá Vľavo, Stred, Vpravo určujú, kam bude text zarovnaný. Parametrom Kvalita vykresľovania je možné ovplyvniť kvalitu vyhladzovania písma alebo vyhladzovanie písma vypnúť.

  Vložiť symbol

Nástroj Vložiť symbol [Shift+T] funguje podobne ako vloženie textu, namiesto textu je ale možné vložiť jeden symbol. V paneli s parametrami nástroja sú dostupné nasledujúce voľby:

  • Naposledy použité symboly
  • Skupiny symbolov – napríklad šípky, matematické symboly a pod. Zobrazené symboly sú zoskupené podľa písma.
  • Všetky symboly – zobrazí všetky dostupné symboly. Zobrazené symboly sú zoskupené podľa písma.
  • Jednotlivé symbolové písma – zobrazí symboly obsiahnuté len vo vybratom písme.

Ponuka symbolov je závislá od písem nainštalovaných v operačnom systéme.

  Vložiť tvar

Nástroj Vložiť tvar [Shift+S] vloží do obrázka novú vrstvu s tvarom. Pomocou myši sa vyberie umiestnenie, veľkosť rámca a umiestnenie riadiacich bodov. V paneli s parametrami nástroja sú dostupné nasledujúce voľby: Tvar, Farba pera, Šírka pera, Farba výplne. Podobu vložených tvarov je možné meniť pomocou riadiacich bodov na vloženom tvare – napr. U šípky možné nastaviť skosenie šípky alebo jej hrúbku.

  Vložiť čiaru

Nástroj Vložiť čiaru [D] vloží do obrázka novu vrstvu s čiarou. Pomocou myši sa vkladajú, umiestňujú a vyberajú body čiary. Klávesmi [Delete] a [Backspace] možno odstrániť posledný vložený bod. Dvojitým kliknutím na už vložený bod je možné ho odstrániť. Čiaru možno uzavrieť dvojitým kliknutím na prvý bod čiary alebo voľbou v paneli parametrov Uzavrieť. Uzavretá čiara môže byť vyplnená farbou. Ďalšie dostupné parametre sú Farba pera, Šírka pera, Farba výplne a Zakončenie čiary.

  • Horizontálna / vertikálna čiara – pomocou myši a stlačenej klávesy [Ctrl] možno nakresliť horizontálnu alebo vertikálnu čiaru. Pri pohybe myši v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek dôjde k posunu uhla čiary o 15°.

Viac informácií

Vrstvy

Práca s výberom

Vytváranie výberu v obrázku