Kruhový filter [R]

Kruhový filter umožňuje vykonať zmeny len na určitej časti obrázku. Úpravy sa aplikujú v kruhovom alebo elipsovom tvare.

Po otvorení nástroja Kruhový filter je nutné vytvoriť masku. Je možné ju vytvoriť dvoma spôsobmi:

  1. Kliknutím na tlačidlo Pridať masku v pravom paneli s nástrojmi. Uprostred obrázku sa vytvorí elipsová maska, na ktoré nie sú aplikované žiadne parametre.
  2. Kliknutím myšou do obrázku a potiahnutím. Do bodu kliknutia sa umiestni stred kruhovej masky. (Ak je už nejaká maska vytvorená, pre vytvorenie ďalšej je nutné stlačiť kláves Ctrl a kliknúť myšou.)

Uprostred masky sa nachádza bod, pomocou ktorého je možné masku uchopiť a premiestniť. Na hornom, spodnom, ľavom a pravom okraji masky sa nachádzajú body, pomocou ktorých je možné masku v danom smere roztiahnuť alebo zmenšiť. Stredovým bodom prechádza krátka prerušovaná čiara, ktorá označuje sklon masky. Pokiaľ sa kurzor myši zastaví na tejto čiare, objaví sa pri ňom ikona Ikona. a v tej chvíli je možné myšou kliknúť a potiahnuť, aby sa zmenilo natočenie masky.

Počet masiek, ktoré je možné do obrázka vložiť, nie je obmedzený. Každá maska sa pri vytvorení zapíše do zoznamu masiek v pravom paneli. V predvolenom stave sa každá maska volá Kruhový filter # (symbol # reprezentuje číslo masky). Názov masky je možné zmeniť – je nutné na aktuálny názov masky dvakrát kliknúť myšou, názov prepísať a stlačiť Enter alebo kliknúť niekam inam.

Po podržaní kurzora myši nad názvom masky sa na danom riadku zobrazia ďalšie ikony: Ikona.Ikona.Ikona.Ikona..

Ikona. Invertovať masku – kliknutím sa do masky zahrnie všetko, čo predtým nebolo vybrané, a odoberie sa všetko, čo predtým bolo vybrané.
Ikona. Predvolené parametre – maska zachová svoj tvar aj polohu, ale všetky úpravy parametrov sa vynulujú.
Ikona. Duplikovať – vytvorí sa ďalšia maska s identickým tvarom, polohou, aj úpravami parametrov.
Ikona. Zmazať – zmaže sa celá maska a všetky úpravy parametrov na danej maske.

Okrem toho, že sa pri podržaní kurzora myši nad názvom masky zobrazia ikony, sa v predvolenom stave programu obrázok dočasne zmení na čiernobiely a plocha vybraná maskou zostane vyplnená modrou farbou. Vďaka tomu je možné skontrolovať, čo všetko je do masky zahrnuté a ako vyzerá prechod medzi maskou a okolím. Možnosti toho, ako a kedy sa výber zobrazuje, je možné ovplyvniť v pravom hornom rohu pravého panela pomocou ikony Ikona. Zobraziť výber.

Pod zoznamom vytvorených masiek a tlačidlom Pridať masku sa nachádzajú dva posuvníky:

  • Šírka prechodu umožňuje ovplyvniť, aký ostrý bude prechod medzi plochou, na ktorú boli aplikované úpravy, a okolím. Čím nižšia šírka prechodu, tým ostrejší bude prechod. Čím vyššia šírka prechodu, tým plynulejší a jemnejší bude prechod.
  • Otočenie umožňuje ovplyvniť sklon masky.

Pod tým sú k dispozícii funkcie Základné úpravy, Tonálna krivka, Farebné korekcie a Prekryť farbou.

Ikona. Zobraziť výber

Kliknutím na šípku vedľa ikony sa zobrazia možnosti Normálne, Inverzné, Iba maska, Desaturovať a Zobraziť pri úprave. V predvolenom stave je zvolená možnosť Inverzný a zároveň Desaturovať a Zobraziť pri úprave.

Normálne – všetko, čo nie je zahrnuté do výberu, sa prekryje priehľadnou červenou farbou.

Inverzné – všetko, čo je zahrnuté do výberu, sa prekryje priehľadnou modrou farbou.

Iba maska – všetko, čo nie je zahrnuté do výberu, sa prekryje nepriehľadnou čiernou farbou, a všetko, čo je zahrnuté do výberu, sa prekryje nepriehľadnou bielou farbou.

Desaturovať – ak je táto možnosť zaškrtnutá, všetko, čo nie je zahrnuté do výberu, sa pri možnosti Normálna alebo Inverzná zobrazí čiernobielo.

Zobraziť pri úprave – ak je táto možnosť zaškrtnutá, zvolené možnosti zobrazenia výberu sa zobrazia iba vtedy, keď meníte tvar, pozíciu a otočenie masky, alebo keď podržíte kurzor myši nad názvom masky. Pokiaľ nie je začiarknutá a pokiaľ ani ikona Ikona. nie je aktivovaná, výber sa nebude zobrazovať vôbec. Ak nie je začiarknutá, ale ikona Ikona. je aktivovaná, výber sa bude zobrazovať stále.

Klávesové skratky

Ctrl+kliknutie do obrázku a potiahnutie myšou – vytvorí sa nová maska.

Ctrl+Alt+kliknutie do obrázku a potiahnutie myšou – vytvorí sa nová maska s rovnakými úpravami parametrov ako aktívna maska.

 

Viac informácií

3 tipy, jak kreativně využít Kruhový filtr