Kruhový filtr [R]

Kruhový filtr umožňuje provést změny jen na určité části obrázku. Úpravy se aplikují v kruhovém nebo elipsovém tvaru.

Po otevření nástroje Kruhový filtr je nutno vytvořit masku. Lze ji vytvořit dvěma způsoby:

  1. Kliknutím na tlačítko Přidat masku v pravém panelu s nástroji. Uprostřed obrázku se vytvoří elipsová maska, na které nejsou aplikované žádné parametry.
  2. Kliknutím myší do obrázku a potáhnutím. Do bodu kliknutí se umístí střed kruhové masky. (Pokud je již nějaká maska vytvořená, pro vytvoření další je nutno stisknout klávesu Ctrl a kliknout myší.)

Uprostřed masky se nachází bod, pomocí které lze masku uchopit a přemístit. Na horním, spodním, levém a pravém okraji masky se nachází body, pomocí kterých lze masku v daném směru roztáhnout nebo zmenšit. Středovým bodem přechází krátká přerušovaná čára, která označuje sklon masky. Pokud se kurzor myši zastaví u této čáry, objeví se u něj ikona Ikona. a v té chvíli je možné myší kliknout a potáhnout, aby se změnilo natočení masky.

Počet masek, které lze do obrázku vložit, není omezen. Každá maska se při vytvoření zapíše do seznamu masek v pravém panelu. Ve výchozím stavu se každá maska jmenuje Kruhový filtr # (symbol # reprezentuje číslo masky). Název masky lze změnit – je nutno na aktuální název masky dvakrát kliknout myší, název přepsat a stisknout Enter nebo kliknout někam jinam.

Po podržení kurzoru myši nad názvem masky se na daném řádku zobrazí další ikony: Ikona., Ikona., Ikona., Ikona..

Ikona. Invertovat masku – kliknutím se do masky zahrne vše, co předtím nebylo vybráno, a odebere se vše, co předtím bylo vybráno.
Ikona. Výchozí parametry – maska zachová svůj tvar i polohu, ale veškeré úpravy parametrů se vynulují.
Ikona. Duplikovat – vytvoří se další maska s identickým tvarem, polohou, i úpravami parametrů.
Ikona. Smazat – smaže se celá maska a veškeré úpravy parametrů na dané masce.

Kromě toho, že se při podržení kurzoru myši nad názvem masky zobrazí ikony, se ve výchozím stavu programu obrázek dočasně změní na černobílý a plocha vybraná maskou zůstane vyplněná modrou barvou. Díky tomu lze zkontrolovat, co všechno je do masky zahrnuto a jak vypadá přechod mezi maskou a okolím. Možnosti toho, jak a kdy se výběr zobrazuje, lze ovlivnit v pravém horním rohu pravého panelu pomocí ikony Ikona. Zobrazit výběr.

Pod seznamem vytvořených masek a tlačítkem Přidat masku se nachází dva posuvníky:

  • Šířka přechodu umožňuje ovlivnit, jak ostrý bude přechod mezi plochou, na kterou byly aplikovány úpravy, a okolím. Čím nižší šířka přechodu, tím ostřejší bude přechod. Čím vyšší šířka přechodu, tím plynulejší a jemnější bude přechod.
  • Otočení umožňuje ovlivnit sklon masky.

Pod tím jsou k dispozici funkce Základní úpravy, Tonální křivka, Barevné korekce a Překrýt barvou.

Ikona. Zobrazit výběr

Kliknutím na šipku vedle ikony Ikona. se zobrazí možnosti Normální, Inverzní, Pouze maska, Desaturovat a Zobrazit při úpravě. Při výchozím stavu je zvolena možnost Inverzní a zároveň Desaturovat a Zobrazit při úpravě.

Normální – vše, co není zahrnuto do výběru, se překryje průhlednou červenou barvou.

Inverzní – vše, co je zahrnuto do výběru, se překryje průhlednou modrou barvou.

Pouze maska – vše, co není zahrnuto do výběru, se překryje neprůhlednou černou barvou, a vše, co je zahrnuto do výběru, se překryje neprůhlednou bílou barvou.

Desaturovat – pokud je tato možnost zaškrtnutá, vše, co není zahrnuto do výběru, se při možnosti Normální nebo Inverzní zobrazí černobíle.

Zobrazit při úpravě – pokud je tato možnost zaškrtnutá, zvolené možnosti zobrazení výběru se zobrazí jenom tehdy, když měníte tvar, pozici a otočení masky, nebo když podržíte kurzor myši nad názvem masky. Pokud není zaškrtnutá a pokud ani ikona Ikona. není aktivovaná, výběr se nebude zobrazovat vůbec. Pokud není zaškrtnutá, ale ikona Ikona. je aktivovaná, výběr se bude zobrazovat pořád.

Klávesové zkratky

Ctrl+kliknutí do obrázku a potáhnutí myší – vytvoří se nová maska.

Ctrl+Alt+kliknutí do obrázku a potáhnutí myší – vytvoří se nová maska se stejnými úpravami parametrů jako aktivní maska.

 

Více informací

3 tipy, jak kreativně využít Kruhový filtr