Klíčové snímky

Funkce úprav pomocí klíčových snímků je dostupná v modulu Video pro parametry v sekci Pozice a transformace, Editace obrazu a Editace zvuku. Klíčové snímky umožňují, aby se parametr měnil postupně v průběhu času v rámci jednoho klipu.

Ovládací prvky sloužící k upravování klíčových snímků se v prostředí modulu Video nachází na vícero místech:

  1. V pravém panelu s nástroji se vpravo vedle každého parametru, který může být editován pomocí klíčových snímků, nachází ikona velké tečky, která je viditelná pouze tehdy, kdy po dané oblasti projede kurzor myši. Po kliknutí na ikonu se tečka trvale zviditelní a její barva se změní na !!!. Kliknutím na tečku se aktuální snímek v klipu nastaví jako klíčový a bude nést aktuální nastavení daného parametru.
  2. V menu vlevo se v každé obrazové stopě nachází ikona Ikona. Zobrazovat klíčové snímky. Kliknutím na ikonu umožníte, aby se na časové ose začaly zobrazovat další ovládací prvky.
  3. Pokud je zobrazování klíčových snímků aktivováno a pokud bylo kliknuto na ikonu tečky u některého parametru v pravém panelu, v časové ose se pod daným klipem zobrazí editor klíčových snímků.

Editor klíčových snímků v časové ose

Editor klíčových snímků vždy vyplňuje celou délku daného klipu. Může se zobrazit ve sbalené nebo rozbalené podobě. V pořadí zleva doprava se v editoru nachází tyto informace:

  • Ikona.nebo Ikona. – tyto šipky označují, jestli je editor sbalený nebo rozbalený. Kliknutím na šipku lze editor rozbalit nebo sbalit.
  • název daného parametru, například Rotace. Pro každý upravovaný parametr se vždy vytváří samostatný editor.
  • Ikona., Ikona., Ikona., Ikona., malé menu a Ikona. – ve sbalené podobě editoru se tyto ikony zobrazují, jenom pokud po editoru přejdete kurzorem myši. V rozbalené podobě jsou viditelné vždy. Tyto možnosti jsou zašednuté a neaktivní, pokud v klipu není vybrán žádný klíčový snímek. Funkce těchto ikon je rozebraná níže v sekci Úprava křivky.

Ikona. – pokud na křivce již jsou nastaveny nějaké klíčové snímky, kliknutím na tuto šipku se aktivuje nejbližší klíčový snímek vlevo od aktuální pozice hlavy.

  • – kliknutím na tuto ikonu se buď přidá nový klíčový snímek pod aktuální pozicí hlavy, nebo se odebere klíčový snímek pod aktuální pozicí hlavy.

Ikona. – pokud na křivce již jsou nastaveny nějaké klíčové snímky, kliknutím na tuto šipku se aktivuje nejbližší klíčový snímek vpravo od aktuální pozice hlavy.

Ikona. – kliknutím na křížek se zavře editor klíčových snímku pro daný parametr. Zároveň se pro daný parameter zruší veškeré nastavené klíčové snímky.

V rozbalené podobě se zobrazují všechny ikony uvedeny výše a kromě toho se zobrazuje křivka. Ve výchozí podobě křivku představuje horizontálně orientovaná bílá čára, která rozděluje editor na dvě poloviny, horní a spodní. Pokud je na křivce nastaven nějaký klíčový bod, zobrazuje se jako velká tečka. 

Úprava křivky

Pokud je celá křivka horizontálně orientovaná a uprostřed editoru klíčových snímků, znamená to, že daný parametr má hodnotu 0 v celé délce klipu, tudíž se žádný efekt daného parametru na videu neprojeví. Dvojklikem na křivku se na daném místě zobrazí ikona tečky, která indikuje přidaný klíčový snímek. Kliknutím na ikonu tečky a jejím potáhnutím doprava nebo doleva je možné změnit polohu daného klíčového snímku v čase. Potáhnutím nahoru nebo dolů je možné změnit hodnotu daného parametru. Dvojklikem na ikonu tečky daný klíčový snímek odstraníte.

Přidání klíčového snímku křivku rozděluje na různé části a každá část křivky může mít různý tvar. Tvar křivky ovlivňuje to, jak bude výsledný efekt ve videu vypadat.

Pokud je křivka horizontálně, hodnota daného parametru je v daném úseku stejná, tudíž se hodnota parametru v čase nemění. Pokud křivka klesá nebo stoupá, hodnota parametru v čase se mění a síla a rychlost změny odpovídá tomu, jaký sklon má křivka.

Ve výchozím stavu je křivka lineární, tudíž i změna parametru je lineární. Tvar křivky je ale možné ovlivnit i pomocí ikon Ikona., Ikona., Ikona. a Ikona..

Ikona. – výchozí tvar křivky, změna parametru probíhá lineárně.

Ikona., Ikona. – na křivce dojde k prohnutí jedním směrem, čímž se průběh změny parametru zjemní.

Ikona. – křivka zaujme vzhled sinusoidy, čímž se zjemní jak průběh změny parametru na křivce, tak i přechod na další klíčový snímek.

Pokud je zvolená sinusoida, malé menu vpravo od ikon tvarů křivek se stane aktivním. Možnosti v tomto menu ovlivňují míru prohnutí sinusoidy.

Pokud zvolíte některý tvar křivky, kliknutím na ikonu Ikona. daný tvar křivky nastavíte všem částem křivky pro tento parametr.

Podržením klávesy Ctrl a kliknutím na body v editoru klíčových snímků lze vybrat více bodů a pohybovat nimi najednou.