Nástroje

U nástrojů, které jsou použity při úpravách Vyvolat, se zobrazí indikátor v podobě modrého bodu.

Nástroje najdete v horní liště, stisknutím příslušného tlačítka se vysune panel s parametry nástroje, opětovným stiskem se panel znovu schová. Nastavené parametry jsou při aplikaci nástroje automaticky použity. Všechny nástroje lze uvést do výchozího stavu kliknutím na ikonu šipky v záhlaví nástroje. Tlačítko Zavřít [Escape] přepne na nástroj lupa.

Pokud nástroj pracuje s maskou, najdete v horní části panelu seznam vložených masek, výběrem příslušné položky zvolíte masku, se kterou chcete pracovat. Novou masku vložíte tlačítkem Přidat masku. Masku můžete Smazat pomocí ikony se symbolem odpadkového koše vpravo v seznamu masek nebo z kontextového menu na masce, kde lze také masku Přejmenovat nebo Duplikovat. Zatržítkem před jménem masky lze masku vypnout a znovu zapnout. Při najetí na jméno masky v seznamu se maska dočasně zobrazí překrytá modrou barvou. Masku lze zobrazit i trvale, a to pomocí tlačítka Maska v horní části panelu.

Ikona. Presety

Presety jsou přednastavené úpravy jednotlivých parametrů snímku, které umožňují rychlou a snadnou úpravu fotek.

Jsou rozdělené do několika kategorií:

 • Automatické vylepšení
 • Barevné
 • Černobílé
 • Samostatné komponenty
 • Akce nástrojů
 • Starší presety
 • a Uživatelské

Po zvolení presetu je možné upravit míru síly zvoleného presetu a to pomocí posuvníku, který se objeví po aplikaci presetu. Dojde-li k následné úpravě libovolného Parametru Vyvolat, nebude již možné sílu efektu upravit.

Do kategorie Uživatelské přidáte vlastní vytvořené presety. Pro vytvoření vlastních presetů je třeba nastavit parametry nástrojů a preset uložit pomocí volby Vytvořit preset [Ctrl+T] z menu Presety. Pojmenovaný preset najdete v kategorii Uživatelské. Volba pro přejmenování uživatelského presetu je v kontextovém menu presetu.
Pro přidání presetu mezi oblíbené klikněte na ikonku hvězdy, která se objeví vpravo od názvu presetu. Jakmile je vybrán aspoň jeden preset jako oblíbený, tak se vytvoří nová kategorie Oblíbené, která bude na prvním místě v seznamu kategorií presetů.

Vytvořené presety z kategorie Uživatelské lze vyexportovat pomocí Exportovat presety menu Presety. Pro přidání presetů vyberte volbu Importovat presety.

Více informací

Jak upravovat fotky? Díky presetům to zvládnete na pár kliknutí.

Jak zrychlit úpravy fotek a zároveň zachovat osobitý styl? Vytvořte si vlastní presety

Fotoaparát a objektiv [M]

Umožňuje změnit barevné podání snímku a korigovat vady objektivu.

DCP profil slouží ke korekcím barev a tonality. Zoner takové profily k Photo Studiu nedodává, pro většinu fotoaparátů se profily dají získat zdarma na internetu, případně si lze pomocí barevné kalibrační tabulky vygenerovat profil vlastní. Některé profily je možné získat i stažením Adobe DNG Converteru.

LCP profil slouží k automatickým korekcím geometrických vad, chromatické vady a vinětace. Zoner takové profily k Photo Studiu nedodává, ale pro většinu objektivů se dají získat zdarma na internetu. Po výběru profilu se automaticky provede korekce, kterou je možné dále manuálně ovlivnit pomocí voleb Transformace, Chromatická vada a Vinětace. Posuvník Transformace koriguje geometrické zkreslení (například tzv. efekt rybího oka). Posuvník Vinětace zmírňuje nebo přidává efekt ztmavených rohů fotografií. Zaškrtávací políčko Chromatická vada koriguje chromatickou aberaci, která vzniká zejména na okraji fotografií na hranách s vysokým kontrastem.

Pokud nemáte k dispozici profil objektivu, po rozbalení sekce Manuální korekce můžete provést ruční korekci optických vad:

 • Soudkovitost – kontroluje míru korekce soudkovitého zkreslení.
 • Korekce vinětace – umožňuje volitelně buď potlačení nežádoucího ztmavení na okrajích obrazu nebo naopak jeho doplnění pro zdůraznění obsahu nacházejícího se v prostřední části snímku.
 • Chromatická vada – Pokud se chromatická vada uprostřed obrazu nenachází a směrem ke krajům se zvětšuje, můžete pro její potlačení použít ovládací prvky Červená – zelená a Žlutá – modrá, kterými ovlivníte vzájemné posunutí barevných složek vůči sobě a vadu potlačíte.

Více informací

Odstranění vinětace a dalších vad objektivu. Naučte se používat LCP (a DCP)

Otočení a ořez [C]

V nabídce Ořez lze zvolit poměr stran obrázku, výchozí hodnota je vždy Aktuální poměr. V seznamu lze vybrat několik předdefinovaných poměrů stran, případě lze číselně zadat požadovaný poměr. Vedle rozbalovací nabídky je tlačítko, pomocí kterého si můžete často používané poměry stran přidat do seznamu.

Pomocí volby Otočení je možné číselně zadat přesnou hodnotu otočení obrázku. Vedle posuvníku je tlačítko pro zadání horizontu v obrázku [H] – po natažení linky v obraze se obrázek natočí tak, aby zadaná linie byla vodorovná (resp. svislá). V nabídce Ořezové značky je seznam značek, které je možné v náhledu zobrazit, jednotlivé značky je možné přepínat i klávesou [Tab].

Stiskem klávesy [X] lze jednoduše prohodit hodnoty poměru stran a změnit tak orientaci výřezu (na šířku nebo na výšku).

Pokud použijete klávesu [Ctrl+A], provedete vytyčení maximální plochy s ohledem na orientaci obrázku – nesouhlasí-li orientace stran zvoleného pevného poměru nebo velikosti s orientací obrázku, pak budou tyto hodnoty automaticky prohozeny.

Perspektivní ořez – umožňuje přesně označit rohy např. dokumentu, kdy dojde spolu s ořezem také k srovnání hran.

Srovnání linií [K]

Slouží zejména ke korekci sbíhajících se linií v obraze. Korekci je možné provést automaticky, nebo manuálně.

Na výběr jsou 4 režimy automatického srovnání linií 

 • Inteligentní – algoritmus automaticky identifikuje linie v obraze a navrhne ořez, kde zohlední míru celkového ořezu
 • Plné – algoritmus automaticky identifikuje hlavní linie a navrhne ořez bez ohledu na míru ořezu
 • Horizontální – identifikuje hlavní horizontální linie a navrhne ořez
 • Vertikální – identifikuje hlavní vertikální linie a navrhne ořez

Manuální korekce

Korekci lze povést buď nastavením posuvníků v panelu nebo přímo v obrázku natažením řídících linek na linie v obraze, které chcete srovnat. Lze zadat maximálně dvě vodorovné a dvě svislé linky. V průběhu zadávání linek program automaticky provádí potřebné srovnání, pozici linek lze ale kdykoliv dodatečně měnit. Linky lze odstranit pomocí pravého tlačítka myši, nebo klávesou [Delete].

Protože úplné narovnání linií někdy vypadá nepřirozeně, můžete posuvníkem Intenzita zmírnit provedenou korekci.

Více informací

Fotografie nakřivo? Srovnejte si horizont a perspektivu.

Přechodový filtr [G]

V tomto panelu lze do obrázku vložit libovolné množství přechodových filtrů. Při otevření panelu je již automaticky do obrázku vložen jeden přechodový filtr, jeho pozici lze jednoduše změnit kliknutím a tažením kdekoliv v obraze. Směr tažení určuje úhel natočení filtru, délkou tažení zvolíte šířku přechodu. Obě hodnoty lze dodatečně změnit myší. Po natažení lze pomocí posuvníků zvolit parametry filtru.

Po výběru masky je možné výběr invertovat přes ikonu Ikona. a nastavit intenzitu úprav od nuly do sta procent pomocí posuvníku. Na vybrané masce je možné aplikovat Základní Úpravy, upravit Tonální křivku, Barevné korekce.

Více informací

Jak používat přechodový filtr při úpravě fotografií

Kruhový filtr [R]

Kruhový filtr funguje obdobně jako Přechodový filtr, pouze je maska filtru definovaná pomocí elipsy, kterou lze dále upravovat.

Více informací

3 tipy, jak kreativně využít Kruhový filtr

Štětcový filtr [B]

Štětcový filtr je umožňuje lokální změny parametrů jako předchozí filtry. Oblast lze definovat libovolnými tahy štětce. Pro smazání části masky lze použít mód Odebrat z masky Ikona., na který lze přepnout v sekci Parametry štětce. V obou módech může mít štětec různé parametry – to lze ovlivnit volbou Společné parametry štětců Ikona.. Nastavení parametrů Průměr, Krytí, Hustota a Rozmazání je podobné jako u retušovacích nástrojů.

Po výběru masky je možné výběr invertovat přes ikonu Ikona. a nastavit intenzitu úprav od nuly do sta procent pomocí posuvníku. Na vybrané masce je možné aplikovat Základní Úpravy, upravit Tonální křivku, Barevné korekce.

Vyhlazovací štětec [U]

Slouží zejména k vyhlazení pleti, kterou barevně sjednotí, zároveň ale zachovává její strukturu, takže úprava působí přirozeně. Parametr Intenzita určuje míru vyhlazení. Parametr Zachování detailů určuje úroveň zachování struktury.
Pro smazání části masky lze použít mód Odebrat z masky Ikona. , na který lze přepnout v sekci Parametry štětce. V obou módech může mít štětec různé parametry – to lze ovlivnit volbou Společné parametry štětců Ikona.. Nastavení parametrů Průměr, Krytí, Hustota a Rozmazání je podobné jako u retušovacích nástrojů.

 Po výběru masky je možné nastavit intenzitu masky od nuly do sta procent pomocí posuvníku.

Retušovací nástroje[J]

Umožňuje retušovat vady v obrázku a to pomocí retušovacího štětce Ikona., klonovacího razítka Ikona. nebo klonování struktury Ikona.. Klonovací razítko přenáší celý obraz ze zdroje do cíle, Klonování struktury a Retušovací štětec přenesou pouze strukturu zdroje, retušovací štětec ale navíc sjednotí podklad v cíli. Zdrojovou oblast vyberete myší při současném stisku klávesy [Ctrl], případně je možné nechat nalézt zdrojovou oblast automaticky zatržením volby Automaticky hledat zdrojovou oblast.
Standardně s každým stiskem levého tlačítka myši vzniká nový tah štětce Ikona., přepnutím do módu Přidat tah štětce Ikona. nebo Odebrat z tahu štětce Ikona. lze upravovat aktuální tah štětce. Módy lze dočasně měnit pomocí kláves [Shift] a [Alt]. V obou módech může mít štětec různé parametry – to lze ovlivnit volbou Společné parametry štětců Ikona..

Jednotlivé tahy lze vybrat kliknutím na značku zdroje nebo cíle, zdroj i cíl je možné přesouvat na libovolné pozice. Dodatečně lze změnit typ štětce, v případě že je tah tvořen jen jedním kliknutím myší, lze dodatečně měnit i další parametry štětce. Parametry štětce jsou podobné jako u retušovacích nástrojů.

 Po výběru masky je možné nastavit intenzitu masky od nuly do sta procent pomocí posuvníku.

Více informací

Retušovací nástroje

Naučte se dělat přirozenější retuš. Díky nástrojům s frequency separation

Retušujte nedestruktivně. Díky retušování ve Vyvolat

Ikona. Zpracování

Algoritmy zpracování se postupně zdokonalují a v novějších verzích přibývají další parametry, zároveň je ale důležité, aby se již zpracované soubory zobrazily vždy stejně. Společně s parametry se proto ukládá i verze zpracování, při otevření v novější verzi programu je obrázek zpracován původní procesem, takže vypadá shodně jako v době zpracování. Stiskem tlačítka Zpracování v nástrojové liště lze verzi procesu dodatečně změnit. Jestliže je obrázek zpracován starším procesem, je tlačítko v liště zvýrazněno červeným vykřičníkem.

Při použití staršího procesu jsou skryty parametry, které tento proces neobsahoval. V případě procesu ZPS16 je navíc zobrazen následující parametr:

Metoda podexpozice – určuje způsob, jakým se program při ztmavení obrazu vyrovná se scházející informací pro nejjasnější oblasti. Uplatňuje se při stažení Expozice do záporných hodnot a při aplikaci HDR na světlé oblasti. Nabízí tři metody:

 • Lineární – metoda vhodná především pro portréty, provádí ztmavení obrazu přirozeným způsobem. V přepálených oblastech obraz zešedne. Metoda neprovádí záchranu přepalů, pro získání dodatečné kresby v přepálených oblastech použijte ovládací prvek Světla.
 • Živé barvy – metoda vhodná pro krajinnou fotografii. Zachovává jas pro přepálené oblasti a nejjasnější oblasti ztmavuje nelineárně, přičemž zvyšuje jejich kontrast i sytost.
 • Kontrastní – metoda fungující podobně jako Živé barvy, ale nezvyšuje sytost barev a zvyšuje kontrast pro menší rozsah jasů.

Nástroje pro práci s dokumenty

Nástroje Zvýrazňovač, Anonymizace a Anotace jsou dostupné po aktivaci volby Zobrazit ve Vyvolat nástroje pro práci s dokumenty v Možnosti | Ostatní.

Ikona. Zvýrazňovač

Funkce Zvýrazňovač funguje podobně jako klasický zvýrazňovač, kterým lze pomocí barevné čáry zvýraznit část snímku. U každého zvýrazňovače je možné nastavit barvu a intenzitu barevného odstínu. Pro smazání části masky lze použít mód Odebrat z masky Ikona. , na který lze přepnout v sekci Parametry štětce. V obou módech může mít štětec zvýrazňovače různé parametry – to lze ovlivnit volbou Společné parametry štětců Ikona.. Pro nakreslení vodorovné čáry vyberte ikonu Pravítko Ikona.. Nastavení parametrů Průměr, Krytí, Hustota a Rozmazání je podobné jako u retušovacích nástrojů.

Ikona. Anonymizace

Umožňuje pomocí tlačítka Detekovat obličeje rozpoznat obličeje a pomocí Detekovat SPZ detekovat státní poznávací značky. V obou případech dojde k anonymizaci do té míry, že obličej, respektive SPZ, nebude možné identifikovat.

Více informací

Jak snadno zakrýt obličeje a SPZ na fotkách: pomůže vám Anonymizace

Ikona.  Anotace

Umožňuje vkládání poznámek do fotografie ve formě textu, šipky, cesty, vyšrafované plochy, obdélníku nebo elipsy.  Každou z vložených anotací lze samostatně editovat a nastavovat jednotlivé parametry.

 • Text – základní parametry funkce jsou stejné jako u vkládání textu v Editoru. V části Obrys nastavíte barvu a šířku obrysu nebo styl obrysových čar.
 • Šipka, Cesta – lze nastavit šířku a styl čáry nebo upravit vzhled počátečního a koncového bodu. Na výběr je několik typů vzhledu počátečního a koncového bodu. Parametr Šrafování nastaví vzor výplně spolu s jeho hustotou a barvou.
 • Plocha, Obdélník, Elipsa – lze nastavit barvu výplně, styl obrysových čar a šrafování podobně jako u ostatních funkcí v sekci Anotace.

Parametr Hustota mřížky umožňuje nastavit přesnost (nízká, střední, vysoká) přichytávání k jednotlivým objektům.

Více informací

Anotace: označujte objekty na fotkách, popisujte, ukazujte cestu. Vyzkoušejte novou funkci ZPS X

Naučte se dělat přirozenější retuš. Díky nástrojům s frequency separation

Retušujte nedestruktivně. Díky retušování ve Vyvolat