Nástroje pro práci s výběrem

Následující nástroje slouží k vytváření výběru oblasti v obrázku, na kterou poté můžete aplikovat obrazový filtr nebo efekt. Výběr lze také vykopírovat a vložit do jiného obrázku.

Výběr může mít tvar jednoduchého obdélníku nebo libovolně komplikované oblasti. Při tvorbě složitějšího výběru můžete kombinovat všechny nástroje sloužící pro výběr – obdélníkový výběr, elipsový výběr, laso, polygonové laso, magnetické laso a kouzelnou hůlku.

Režim výběru je možné ovládat tlačítky z alternativního panelu. Normální režim vytváří vždy nový výběr. Pokud chcete k již zvolené oblasti přidat další plochu, přepněte na režim Přidat do výběru nebo stiskněte klávesu [Shift]. Pokud chcete z výběru nějakou část odebrat přepněte režim na Odebrat z výběru nebo stiskněte [Ctrl] (ukazatel myši se pro nápovědu změní podle klávesy). Režim Průnik nebo současný stisk kláves [Ctrl] a [Shift] provede průnik již vybrané oblasti s nově vybranou.

Údaj Rozmazání u všech nástrojů určuje, jak se bude aplikace efektu chovat na okrajích výběru. Tlačítkem Invertovat nebo klávesovou zkratkou [Ctrl+Shift+I] změníte vybranou část na nevybranou a naopak.

Výběr lze zrušit klávesovou [Esc].

  Obdélníkový výběr

Nástroj Obdélníkový výběr se vyvolá v nabídce Editoru volbou Výběr | Obdélníkový výběr [M] nebo ikonou z panelu nástrojů. Tento nástroj slouží k výběru oblasti, kterou je možné snadno ohraničit jedním nebo více obdélníky. Po zvolení nástroje klikněte do obrázku a táhnutím myší vyberte požadovanou oblast. Pokud během tažení stisknete a podržíte klávesu [Shift] bude výběr v poměru stran 1:1 (čtverec), klávesou [Ctrl] nastavíte místo klepnutí jako střed budoucího obdélníku, od kterého táhnete výběr k budoucímu okraji. Lze nastavit také Poměr výběru, volby jsou obdobné jako u nástroje Ořez.

  Elipsový výběr

Nástroj Elipsový výběr se vyvolá v nabídce Editoru volbou Výběr | Elipsový výběr [O] nebo ikonou z panelu nástrojů. Tento nástroj slouží k výběru oblasti, kterou je možné snadno ohraničit elipsou. Po zvolení nástroje klikněte do obrázku a táhnutím myší vytvarujte potřebnou elipsu. Pokud během tažení stisknete a podržíte klávesu [Shift] bude výběr přesný kruh, klávesou [Ctrl] nastavíte místo klepnutí jako střed budoucí kružnice, od kterého táhnete výběr k jejímu budoucímu okraji. Lze nastavit také Poměr výběru, volby jsou obdobné jako u nástroje Ořez.

  Laso

Nástroj Laso slouží k ručnímu výběru části obrázku s komplikovanějším tvarem. Nástroj Laso vyvoláte v nabídce Editoru volbou Výběr | Laso [L] nebo ikonou z panelu nástrojů. Po startu nástroje se stiskem a tažením myši „obkrouží“ zvolená oblast.

  Polygonové laso

Nástroj Polygonové laso slouží k výběru oblasti, kterou je možné ohraničit pomocí úseček. Tento nástroj se vyvolá v nabídce Editoru volbou Výběr | Polygonové laso [N] nebo ikonou z panelu nástrojů. Po zvolení nástroje klikněte do obrázku a pak postupně „obklikejte“ oblast vašeho zájmu. V případě, že chcete zrušit poslední vybraný bod použijte klávesu [Backspace] nebo [Delete]. Polygon uzavřete kdykoliv dvojitým poklepáním myší nebo jednoduchým klepnutím myši po přiblížení se k počátečnímu bodu (to je indikováno změnou kurzoru). Při stisku klávesy [Alt] se polygonové laso dočasně přepne na laso magnetické.

  Magnetické laso

Nástroj Magnetické laso slouží k výběru oblasti s komplikovanějším tvarem a dostatečně kontrastní hranou, ke které se laso snaží přitáhnout. Nástroj se vyvolá v nabídce Editoru volbou Výběr | Magnetické laso [A] nebo ikonou z panelu nástrojů. Postup výběru je stejný jako u polygonového lasa. Volba Citlivost určuje velikost okolí, ve kterém je hrana hledána, Vyhlazení čáry pak ovlivňuje tvar čáry výběru, při větší hodnotě je „hladší“, ale u hodně členitých hran pak nemusí přesně kopírovat hranu. Při stisku klávesy [Alt] se magnetické laso dočasně přepne na laso polygonové.

  Kouzelná hůlka

Nástroj Kouzelná hůlka se vyvolá v nabídce Editoru volbou Výběr | Kouzelná hůlka [W] nebo ikonou z panelu nástrojů. Slouží k výběru oblasti, která je podobná zvolenému bodu. Podobnost se hledá podle nastaveného Režimu porovnání (RBG, Jas nebo Odstín) a podle zvolené Tolerance. Volba Spojitý určuje, zda se výběr „rozlije“ po celém obrázku, nebo zůstane omezen okolím. Nástroj se používá kliknutím levým tlačítkem myši na místo v obrázku, jehož podobnou oblast chceme vybrat.

  Výběrový štětec

Nástrojem Výběrový štětec [Shift+Q] lze upravovat výběr v obrázku. Jeho parametry jsou podobné jako u nástroje Štětec – lze nastavit Průměr, Hustotu, Rozmazání a Rozestup. Nástroj pracuje ve dvou režimech – přidávání do výběru a odebírání z výběru. Tyto režimy lze přepínat tlačítky v alternativním panelu nástrojů, případně lze dočasně režimy prohodit podržením klávesy [Ctrl]. Aktuální režim lze jednoduše rozpoznat podle symbolu (plus nebo mínus), který je zobrazen v pravé dolní části kurzoru.

Zpřesnit výběr

U všech nástrojů pro práci s výběrem je k dispozici funkce, která je vhodná pro zpřesnění nahrubo provedeného výběru například při výběru objektu v popředí fotky. Funkce má tři parametry:

    • Poloměr – určuje velikost oblasti kolem výběru, ve které bude funkce hledat hrany a tím jej zpřesňovat.
    • Kontrast – určuje výsledný kontrast výběru – čím větší kontrast, tím bude ostřejší hranice mezi vybranou a nevybranou oblastí.
    • Vyhlazení – slouží k jemnému vyhlazení příliš ostrých hran výběru.

Při práci s touto funkcí je vhodné použít různé režimy zobrazení výběru.

Více informací

Práce s výběrem

Lepší produktové fotky? Naučte se produkty oříznout a vložit na jiné pozadí

Jak vytvořit průhledné pozadí

Naučte se pomocí výběrů pracovat jen s určitou částí fotografie

Zpřesnit výběr: Jak na fotkách snadno pracovat s vlasy, srstí a složitými okraji