Řádkový proklad

Funkce potlačuje řádkový proklad u obrázků získaných z videa.

Digitální kamery a další videotechnika pracují z historických důvodů s prokládanými obrázky. Takové obrázky obsahují v jednom snímku dva půlsnímky, které mohou pocházet z různých záběrů. První půlsnímek je uložen v lichých řádcích obrázku, druhý půlsnímek v sudých. Pokud se scéna nemění a nedochází k pohybu, pak má obrázek plné rozlišení a není potřeba jej nijak upravovat. (Stejná věc platí i pro obrazový materiál převedený z klasických filmových kamer, který většinou obsahuje oba půlsnímky z jednoho záběru.) Pokud se scéna mezi snímky změnila zásadně, pak obsahuje obrázek dva zcela rozličné půlsnímky. Naprostá většina obrázků však obsahuje jak nepohyblivá místa, tak i části, kde dochází k pohybu.

Volba Upravit | Vylepšit | Řádkový proklad… v nabídce okna Průzkumník a Vylepšit | Řádkový proklad… v Editoru, klávesová zkratka [Ctrl+Shift+L].

Zoner Photo Studio umožňuje upravit fotografie obsahující snímky s řádkovým prokladem. Na různé obrázky se hodí různé metody – někdy může být výhodné použít odstranění řádkového prokladu pouze na část obrázku nebo dokonce na různé části různé metody.

  • Spojit půlsnímky – Obecně doporučená metoda, která se snaží inteligentně spojit oba půlsnímky v oblastech bez pohybu a tím zvětšit výsledné rozlišení obrázku. Místa, kde dochází ke změně scény jsou interpolována z preferovaného půlsnímku.
  • Prolnout půlsnímky – Tato metoda spojuje v jeden snímek oba půlsnímky. V místech pohybu pak dochází ke specifickému zdvojení a rozmazání obrazu.
  • Interpolovat půlsnímek – K výpočtu se využívá pouze jeden půlsnímek, zbývající řádky jsou dopočítány pomocí interpolace.
  • Duplikovat půlsnímek – K výpočtu se využívá pouze jeden půlsnímek, zbývající řádky jsou duplikovány.
  • Podvzorkovat půlsnímek – Využívá pouze jeden preferovaný půlsnímek, který je dále v horizontálním směru zmenšen interpolací (podvzorkován), aby byl zachován poměr stran. Výsledný obrázek má čtvrtinové rozlišení.
  • Prohodit půlsnímky – Tato metoda neprovádí vlastní odstranění prokladu, ale pouze opravuje chybu některých programů, které ukládají půlsnímky do obrázku v opačném pořadí. Řešením je pak prosté prohození sudých a lichých řádků obrázku.

Položka Preferovat první půlsnímek určuje, který snímek bude použit jako základ pro nový obrázek. Vždy je vhodné vyzkoušet, který z půlsnímků zaručuje lepší výsledek.

Práh spojení – udává hodnotu, která určuje u metody Spojit půlsnímky, zda se jedná o pohyb nebo změnu ve scéně. Příliš vysoké hodnoty se projevují v nedostatečném odstranění artefaktů prokladu, příliš nízké naopak ve výsledku snižují efektivní rozlišení, neboť bude větší část obrázku vyhodnocena jako pohyblivá. Doporučené hodnoty jsou 10—25.

Testovat jas místo barvy – Detekce pohybu ve scéně u metody Spojit půlsnímky se zjišťuje pomocí rozdílu barev, nebo jasu pro každý pixel v prvním a druhém půlsnímku. Detekce pomocí barev je vhodnější na kreslené obrázky nebo scény s většími jednobarevnými plochami (kreslené filmy). Detekce pomocí jasu je vhodná pro části obrazu s průhlednými prvky (např. televizní grafika, logo).

 

Odstranění řádkového prokladu je vždy vhodné provést jako první operaci před dalšími úpravami obrázku (především před změnou velikosti).