Riadkový preklad

Funkcia potláča riadkový preklad pri obrázkoch získaných z videa.

Digitálne kamery a ďalšia videotechnika pracujú z historických dôvodov s prekladanými obrázkami. Takéto obrázky obsahujú v jednej snímke dve polia, ktoré môžu pochádzať z rôznych záberov. Prvá polsnímka je uložená v nepárnych riadkoch obrázka, druhá polsnímka v párnych. Ak sa scéna nemení a nedochádza k pohybu, potom má obrázok plné rozlíšenie a nie je potrebné ho nijako upravovať. (Rovnaká vec platí aj pre obrazový materiál prenesený z klasických filmových kamier, ktorý väčšinou obsahuje obidve polia z jedného záberu.) Ak sa scéna medzi snímkami zmenila zásadne, potom obsahuje obrázok dve úplne rozličné polia. Prevažná väčšina obrázkov však obsahuje ako aj nepohnuté miesta, tak aj časti, kde dochádza k pohybu.

Voľba Upraviť | Vylepšiť | Riadkový preklad… v ponuke okna Prieskumník a Vylepšiť | Riadkový proklad… v Editore, klávesová skratka [Ctrl+Shift+L].

Zoner Photo Studio umožňuje upraviť fotografie obsahujúce snímky s riadkovým prekladom. Na rôzne obrázky sa hodia rôzne metódy – niekedy môže byť výhodné použiť odstránenie riadkového prekladu len na časť obrázku alebo dokonca na rôzne časti rôzne metódy.

  • Spojiť polsnímky – Všeobecne odporúčaná metóda, ktorá sa snaží inteligentne spojiť obidva polobrázky v oblastiach bez pohybu a tým zväčšiť výsledné rozlíšenie obrázka. Miesta, kde dochádza k zmene scény sú interpolované z preferovanej polsnímky.
  • Prelnutie polsnímky – Táto metóda spája do jedenej snímky obidve polsnímky. V miestach pohybu potom dochádza k špecifickej duplicite a rozmazaniu obrazu.
  • Interpolovať polsnímku – Pre výpočet sa využíva len jedena polsnímka, zvyšné riadky sú dopočítané pomocou interpolácie.
  • Duplikovať polsnímku – Pre výpočet sa využíva len jedena polsnímka, zvyšné riadky sú dopočítané pomocou interpolácie.
  • Podvzorkovať polsnímku – Využíva sa iba jedena preferovana polsnímka, ktorá je ďalej v horizontálnom smere zmenšená interpoláciou (podvzorkovaním), aby bol zachovaný pomer strán. Výsledný obrázok má štvrtinové rozlíšenie.
  • Prehodiť polsnímky – Táto metóda nerobí vlastné odstránenie prekladu, ale iba opravuje chybu niektorých programov, ktoré ukladajú polsnímky do obrázka v opačnom poradí. Riešením je potom jednoduché prehodenie párnych a nepárnych riadkov obrázku.

Položka Preferovať prvú polsnímku určuje, ktorá snímka bude použitá ako základ pre nový obrázok. Vždy je vhodné vyskúšať, ktorá z polsnímok zaručuje lepší výsledok.

Prah spojenia – udáva hodnotu, ktorá určuje pri metóde Spojiť polsnímky, či ide o pohyb alebo zmenu v scéne. Príliš vysoké hodnoty sa prejavujú v nedostatočnom odstránení artefaktov prekladu, príliš nízke naopak vo výsledku znižujú efektívne rozlíšenie, keďže bude väčšia časť obrázka vyhodnotená ako pohyblivá. Odporúčané hodnoty sú 10-25.

Testovať jas namiesto farby – Detekcia pohybu v scéne pri metóde Spojiť polsnímky sa zisťuje pomocou rozdielu farieb, alebo jasu pre každý pixel v prvej a druhej polsnímke. Detekcia pomocou farieb je vhodnejšia na kreslené obrázky, alebo scény s väčšími jednofarebnými plochami (kreslené filmy). Detekcia pomocou jasu je vhodná pre časti obrázka s priehľadnými prvkami (napr. televízne grafika, logo).

Odstránenie riadkového prekladu je vždy vhodné uskutočniť ako prvú operáciu pred ďalšími úpravami obrázka
(najmä pred zmenou veľkosti).