Modifikácia formátovacieho reťazca

Pokročilé formátovacie reťazce nájdu uplatnenie predovšetkým pri hromadnom priradení informácií do EXIF. 

Pokročilí užívatelia ich môžu využiť aj pri hromadnom premenovaní fotografií, kde je však nutné túto funkciu aktivovať, a to zadaním symbolu „*“ (hviezdička) ako prvého znaku v poli „Meno súboru“.

Významy jednotlivých polí:

Pole Význam
{II} Poradie obrázka
{IC} Celkový počet obrázkov
{PAGE} Číslo stránky, na ktorej bude obrázok
{PAGES} Celkový počet stránok
{TIME} Aktuálny čas (napr. na začiatku generovania galérie)
{DATE} Aktuálny dátum
{NAMEEXT} Názov súboru s príponou
{NAME} Názov súboru bez prípony
{EXT} Prípona súboru
{PATH} Cesta k súboru
{FS} Veľkosť súboru
{TC} alebo {PT} Vytvorené (Snímka zhotovená)
{TM} alebo {TA} Zmenené (Otvorené)
{W} Šírka
{H} Výška
{BPP} Bitov na pixel
{IS} Veľkosť dát
{C} Kompresia
{CM} Farebný model
{DPI} DPI
{A} Autor
{T} Názov
{K} Kľúčové slová
{D} Popis
{AUD} Zvuková poznámka
{FLASH} Blesk
{ET} Doba expozície
{F} Clona
{FL} Ohnisková vzdialenosť
{ISO} ISO
{CAM_MAXAPERTURE} Maximálna clona
{CAM_FOCALLENGTH35MM} Ohnisková vzdialenosť (EQ 35 mm)
{CAM_DIGITALZOOM} Digitálny zoom
{CAM_EXPOSITIONADJUSTMENT} Vyváženie expozície
{CAM_EXPOSUREMETERINGMODE} Režim merania expozície
{CAM_EXPOSUREMODE} Režim expozície
{CAM_WHITEBALANCE} Vyrovnanie bielej
{CAM_MODEPSMA} Program expozície
{CAM_ORIENTATION} Orientácia
{CAM_SHARPNESS} Ostrosť
{CAM_CONTRAST} Kontrast
{CAM_SATURATION} Sýtosť
{CAM_GAINCONTROL} Kontrola zosilnenia
{CAM_PHOTOENHANCEMENT} Vylepšenie obrazu
{CAM_SCENECAPTURETYPE} Typ snímanej scény
{CAM_LIGHTSOURCE} Svetelný zdroj
{CAM_FLASHDETAILED} Blesk podrobnejšie
{CAM_LENSNAME} Použitý objektív
{CAM_FOCUSMODE} Mód ostrenia (automatický alebo manuálny)
{CAM_FLASHENERGY} Energia blesku
{CAM_FLASHBIAS} Vyváženie blesku
{CAM_SCENETYPE} Typ scény
{CAM_SUBJECTDISTANCE} Vzdialenosť subjektu
{CAM_SUBJECTDISTANCERANGE} Režim vzdialenosti (makro ap.)
{CAM_COLORPROFILE} Názov farebného profilu obrázka (ak je prítomný)
{CAM_CAMHWMAKER} Výrobca fotoaparátu
{CAM_CAMHWMODEL} Model aparátu
{CAM_CAMERASW} Software
{CAM_FIRMWARE} Verzia firmware
{CAM_CAMERASERIALNUMBER} Sériové číslo aparátu
{CAM_CAMERAOWNER} Majiteľ aparátu
{CAM_LONGITUDE} Zemepisná dĺžka
{CAM_LATITUDE} Zemepisná šírka
{CAM_ALTITUDE} Nadmorská výška
{IMG_PICTURERATING} Hodnotenie obrázka
{IMG_ISSIGNED} Podpis obrázka
{IMG_HASCAMERADATA} Indikátor prítomnosti fotografických informácií
{IMG_HASTEXTDATA} Indikátor prítomnosti textových informácií
{IMG_COLORSPACE} Farebný priestor (sRGB ap.)
{IMG_QUALITY} Kvalita JPG kompresie originálu snímky
{IMG_COPYRIGHTEDITOR} Copyright editora
{IMG_COPYRIGHTPHOTOGRAPH} Copyright fotografa
{IMG_CATEGORY} Kategória
{IMG_SUPCAT} Doplnková kategória
{IMG_CAPTIONWRITER} Autor popisu
{IMG_AUTHORPOSITION} Pozícia autora
{IMG_CITY} Mesto
{IMG_STATE} Štát/Provincia
{IMG_COUNTRY} Krajina
{IMG_COUNTRYCODE} Kód krajiny
{IMG_LOCATION} Pozícia
{IMG_CREDIT} Zásluhy
{IMG_PHOTOSOURCE} Zdroj
{IMG_HEADLINE} Nadpis
{IMG_SPECIALINSTRUCTIONS} Inštrukcie
{IMG_TRANSREF} Odkaz na pôvod
{IMG_URGENCY} Naliehavosť
{IMG_LABEL} Značka
{IMG_PICTURERATING} Hodnotenie
{USRF#xx} Užívateľské informácie (xx je číslo informácie)

Len galéria HTML

{GPSLINK} Štandardne odkaz na webové mapy

Len pri filtrovaní obsahu Katalógu

{RT_SEARCH_RANK} Počet výskytov hľadaného textu v súbore
{RT_SEARCH_GPSDISTANCE} Vzdialenosť od bodu hľadania

Ak je v poli modifikátor #S a pole nie je posledné, bude za text automaticky zapísaný oddeľovač textu – štandardne znak čiarka a medzera „, “. Napríklad reťazec {NAME#S}{D} bude rozvinutý ako „Fotka, popiska” ak bude mať popisku, v opačnom prípade bude výsledok „Fotka“ bez oddeľovača. Ak vám štandardný oddeľovač nevyhovuje, môžete si ho predefinovať pomocou zápisu {NAME#S:“; „}.

Väčšina polí má preddefinované popisky polí, napr. {NAME} „Názov: “ ap. Tieto popisky sa dajú automaticky využívať pridaním #P za názov poľa. Napríklad reťazec {NAME#P} bude rozvinutý na „Názov: Fotka.jpg“. Toto sa dá opäť s výhodou využiť pri poliach, ktoré sú voliteľné, pretože ak sa v obrázku nebudú vyskytovať, popiska sa nepoužije.

Ak vám preddefinovaný text nevyhovuje, dá sa definovať vlastný. Zmena automatickej popisky sa robí takto: {NAME#P:„Môj názov: „}.

Ďalšie možnosti rozšírenia

Modifikátor zápisu veľkosti pre polia {FS} a {IS}
{FS} automaticky
{FS#FM:A} automaticky
{FS#FM:B} bajtov
{FS#FM:K} kilobajtov
{FS#FM:M} megabajtov
{FS#FM:G} gigabajtov
{FS#FM:A-} automaticky (bez jednotky)
{FS#FM:B-} bajtov (bez jednotky)
{FS#FM:K-} kilobajtov (bez jednotky)
{FS#FM:M-} megabajtov (bez jednotky)
{FS#FM:G-} gigabajtov (bez jednotky)
Zmena vnútorného oddeľovača pre {IID_KEYWORDS}
{K#IS:”;”} vlastný vnútorný oddeľovač (východiskový je „,“)
Implicitná hodnota
{TC#DV:„Neznáma“} „Neznáma“ hodnota pre zobrazenie, ak sa nedá použiť vybrané pole
{TC#DV} „?“
Zmena veľkosti znakov
{NAME} bez zmeny (štandardné chovanie)
{NAME#C:U} všetky veľké
{NAME#C:L} všetky malé
{NAME#C:C} v každom slove prvý znak veľký, ostatné malé
Potlačenie vypísania znakov
{???#DO} zabraňuje vypísaniu vlastného textu, používa sa na generovanie názvu políčka, napr. {NAME#DO#P} „Názov:“
{???#DO:ONLYIFVALID} generuje textový výstup len v prípade platnosti tagu pre daný súbor

Formátovanie dátumu a času

{TC#F:S} krátky formát (18.7.2007 16:45)
{TC#F:L} dlhý formát (18. júla 2007 16:45:15) – štandardné chovanie
{TC#FD:S/L} len dátum (krátky/dlhý)
{TC#FT:S/L} len čas (krátky/dlhý)
{TC#FT:„formát času“}
h Hodina bez úvodnej nuly, 12 hodinový cyklus
hh Hodina s úvodnou nulou, 12 hodinový cyklus
H Hodina bez úvodnej nuly, 24 hodinový cyklus
HH Hodina s úvodnou nulou, 24 hodinový cyklus
m Minúty bez úvodnej nuly
mm Minúty s úvodnou nulou
s Sekundy bez úvodnej nuly
ss Sekundy s úvodnou nulou
t Jednoznakové označenie dopoludnia/popoludnia – d/p
tt Viacznakové označenie dopoludnia/popoludnia – dop./pop.
{TC#FD:„formát dátumu“}
d Deň mesiaca bez úvodnej nuly
dd Deň mesiaca s úvodnou nulou
ddd Trojznaková skratka dňa v týždni
dddd Úplný názov dňa v týždni
M Mesiac ako číslo bez úvodnej nuly
MM Mesiac ako číslo s úvodnou nulou
MMM Mesiac ako trojznaková skratka
MMMM Mesiac ako úplný názov
y Rok ako posledné dve čísla bez úvodnej nuly
yy Rok ako posledné dve čísla s úvodnou nulou
yyyy Rok ako všetky 4 čísla
Názvy mesiacov, dní a iné jazykovo závislé texty sa nahrádzajú podľa aktuálneho nastavenia systému.
Príklad použitia
formátovací reťazec: {TC#FD:“ddd‘,‘ MMM dd yy“#S:“; “}{TC#FT:“hh‘:‘mm‘:‘ss tt“}
výsledok: pi, VII 18 03; 18. júla 2003 16:45:15

Formátovanie súradníc GPS

{CAM_LONGITUDE} Stupne° Minúty´ Sekundy˝ Písmeno (49° 33‘ 30“ S)
{CAM_LONGITUDE#F:N} identické ako CAM_LONGITUDE bez parametrov
{CAM_LONGITUDE#F:S} Stupne° Minúty´ Sekundy˝ Písmeno s desatinnou presnosťou (49.00° 33.00´ 30.00˝ V)
{CAM_LONGITUDE#F:M} Stupne° Minúty´ s desatinnou presnosťou (+49° 33.500´)
{CAM_LONGITUDE#F:D} Stupne ako desatinné číslo (49.5583333)

 

Reťazce použité pri generovaní HTML galérií sú rozšírené o možnosť špecifikovať, z ktorých súborov sa dáta získavajú. Ak sú formátovacie reťazce zapísané VEĽKÝMI písmenami, berie sa ako zdroj originálny obrázok na disku. Ak sú zapísané malými písmenami, berie sa ako zdroj obrázok, ktorý bude umiestnený na webe.

Modifikátory sa dajú reťaziť. Príklad použitia: {NAME#C:U#P}. Ak niektorý nebude mať zmysel v kontexte, v ktorom bude použitý, bude sa ignorovať.

Možnosti zmeny vzhľadu v režime dlaždíc a náhľadov

  • <b>, </b> – začiatok a koniec tučného písma
  • <i>, </i> – začiatok a koniec kurzívy
  • <br /> – nový riadok (použiteľné v kombinácií s {_E#T:“<br />“})
  • <alb>, </alb> – začiatok a koniec textu, ktorý sa automaticky zalamuje (napr. popis v režime dlaždice)
  • <a href=“http://www…“>, </a> – aktívna linka…