HDR

HDR (angl. High Definition Range) čiže vysoký dynamický rozsah je technológia, ktorá umožňuje v snímke lepšie rozlíšiť rôzne typy svetiel a zvýrazniť detaily, ktoré by sa inak mohli stratiť.

Pre prácu s technológiou HDR v ZPS X je nutné mať monitor, ktorý HDR podporuje, a je nutné v nastavení Windows pre daný monitor povoliť používanie HDR. Bez dostatočného hardvéru nie je vhodné funkciu používať.

V HDR je možné editovať akúkoľvek snímku, ale všeobecne sú pre HDR editáciu vhodnejšie snímky, ktoré HDR dáta obsahujú už pri vstupe. Aktuálne podporujeme čítanie HDR dát pri snímkach formátov JPG, AVIF a JPEG XL. Do týchto formátov je možné HDR snímky aj exportovať. Keďže RAWy obsahujú veľké množstvo dát, sú pre HDR editáciu tiež vhodné. 

Zariadenia, ktoré nepodporujú HDR, sa označujú pojmom SDR – štandardný dynamický rozsah. HDR snímky typicky obsahujú ako HDR, tak SDR obsah: časť toho, čo na fotke je, možno zobraziť aj na SDR monitoroch, ale časť je možné zobraziť iba na HDR monitoroch.

Princíp HDR

V oblasti fotografie sa množstvo zachyteného svetla meria pomocou jednotky EV (angl. exposure value) čiže hodnota expozície. Zjednodušene povedané, táto hodnota vyjadruje, aký je rozdiel medzi najtmavším a najsvetlejším bodom na snímke. Ľudské oko dokáže zachytiť 15 EV a fotoaparát pri fotení do RAWu dokáže zachytiť 12 EV. Monitory, ktoré dokážu zobraziť iba štandardný dynamický rozsah, zobrazia iba 6 EV. HDR monitory umožňujú zobraziť až 4 EV navyše, počet dodatočných EV sa ale môže líšiť. HDR monitory teda zobrazujú 6,5 – 10 EV.

V praxi to znamená, že pri použití HDR funkcie na správne nastavenom HDR monitore sa fotografia svojim vzhľadom viac blíži tomu, ako vyzerala scéna reálne pri pohľade voľným okom: zdroje svetla na fotke viac svietia a kontrast medzi svetlými a tmavými časťami je vyšší. HDR technológia teda dokáže čítať viac dát, ktoré svetlé časti obsahujú, a tým pádom aj dokáže zobraziť viac detailov a farieb na miestach, ktoré by pri použití SDR technológie boli presvietené. HDR nie je efekt, ktorý sa na fotografiu aplikuje, ide o iný spôsob interpretácie dát, ktoré sa vo fotke nachádzajú.

HDR zároveň má svoje opodstatnenie iba v prípade, že fotografie sú pripravované na prezentáciu v digitálnej podobe. Fotografie určené pre tlač nie je vhodné upraviť pomocou HDR.

HDR v prostredí ZPS X

Ovládacie prvky pre prácu s HDR nájdete aj v module Správca, ale najmä v module Vyvolať. HDR zobrazenie nie je možné v moduloch Editor, Tlač ani Video.

Správca a Vyvolať | Náhľad | Ikona. Zobrazenie HDR obsahu

Ikona sa nachádza v moduloch Správca a Vyvolať v režime Náhľad. Je umiestnená v hornom paneli nad náhľadom a v predvolenom stave je automaticky zapnutá. Ikona signalizuje, či je zobrazovanie HDR obsahu vypnuté alebo zapnuté, resp. či sa pri zobrazení snímky bude preferovať HDR variant, ak je k dispozícii, alebo či sa vždy obraz prevedie do SDR.

Kliknutím na šípku pri ikone HDR sa zobrazia ďalšie možnosti:

 • Režim zobrazenia – Automaticky
 • Režim zobrazenia – Vynútiť SDR
 • Orezanie jasu – Automaticky
 • Orezanie jasu – Mapovanie tonality
 • Orezanie jasu – Orezať
 • Rozsah HDR – Podľa monitora
 • Rozsah HDR – Simulovať +0 EV
 • Rozsah HDR – Simulovať +1 EV
 • Rozsah HDR – Simulovať +2 EV
 • Rozsah HDR – Simulovať +3 EV
 • Rozsah HDR – Simulovať +4 EV

Režim zobrazenia

Predvolená možnosť programu je Automaticky. Ak je zvolená táto možnosť a v náhľade je otvorený už upravený obrázok, ktorý obsahuje HDR obsah, HDR obsah sa automaticky zobrazí.

Ak je zvolená možnosť Vynútiť SDR, všetky obrázky sa budú zobrazovať vo svojej SDR verzii bez ohľadu na to, či majú aj HDR verziu.

Orezanie jasu

Voľby orezania jasu slúžia na to, aby používateľ mohol obraz prispôsobiť aktuálnym svetelným podmienkam vo svojom okolí.

Predvoleným nastavením programu je voľba Automaticky. Pri automatickom nastavení orezania jasu sa v module Správca používa metóda Mapovanie tonality a v module Vyvolať sa používa metóda Orezať.

Mapovanie tonality je všeobecne vhodnejšie pre situácie, kedy je nutné kvôli horším svetelným podmienkam výrazne zvýšiť jas monitora. Odporúčame tento režim ale používať iba na prezeranie fotografií, nie na editáciu.

Orezanie jasu je vhodnejšie pre editáciu, pretože pri tomto režime nie je riziko skreslenia podania farieb a jasu fotografie. Ak používateľ zvýši jas monitora natoľko, že zasiahne do svetelného rozsahu vyhradeného pre HDR, vysoký dynamický rozsah sa adekvátne zmenší (oreže). Pre najlepšie výsledky ale odporúčame editovať vo vhodných svetelných podmienkach, ktoré nevyžadujú nadmerné zvýšenie jasu monitora.

Rozsah HDR

Predvoleným nastavením je Podľa monitora, čo znamená, že náhľad zodpovedá tomu, aký rozsah jasu má monitor. Ostatné možnosti umožňujú simulovať vzhľad fotografie na HDR monitoroch s iným rozsahom svietivosti.

Vyvolať | Farebný štýl | HDR

Tlačidlo HDR sa nachádza v pravom paneli v module Vyvolať v sekcii Farebný štýl. Zapnutím tohto tlačidla sa prejavia tieto zmeny:

 •  na HDR monitore na obrázku sa presvetlia tie oblasti, ktoré obsahujú HDR obsah,
 • v pravom paneli sa objavia ďalšie ovládacie prvky pre editáciu HDR a SDR verzie obrázku,
 • aktivuje sa tlačidlo Zobrazenie HDR obsahu, ak nebolo aktívne,
 • zmení sa vzhľad histogramu,
 • v hornej časti miniatúry obrázku sa zobrazí ikona HDR.

Vyvolať | pravý panel | ovládacie prvky pre editáciu HDR

Po aktivovaní tlačidla HDR v sekcii Farebný štýl sa v sekcii Expozícia zobrazí posuvník HDR bielej. Pod sekciou Expozícia sa objaví sekcia Prispôsobenie SDR

HDR bielej – posúvaním doprava a doľava sa zvyšuje a znižuje svietivosť HDR obsahu na fotke.

Prispôsobenie SDR

Sekcia obsahuje zaškrtávacie pole Zobraziť náhľad a posuvníky Biely bod, Čierny bod, Svetlá, Tiene, Biele, Zreteľnosť svetiel a Saturácia svetiel. Po zaškrtnutí možnosti Zobraziť náhľad sa posuvníky aktivujú.

Zobraziť náhľad – zakliknutím sa v náhľade obrázku HDR obsah prevedie do SDR. Vďaka tomu má používateľ kontrolu nad tým, ako sa jeho HDR fotografie zobrazia na monitoroch, ktoré nepodporujú HDR.

Iba posuvníky v sekcii Prispôsobenie SDR ovplyvňujú vzhľad SDR verzie obrázku, ak je HDR zapnuté. Rovnomenné posuvníky v sekcii Expozícia ovplyvňujú HDR aj SDR verziu obrázku..

Je dôležité spomenúť, že použitie funkcie Prispôsobenie SDR má zmysel iba za predpokladu, že výsledný obrázok bude exportovaný do formátu JPG. Formáty AVIF a JPEG XL neberú prispôsobenie SDR do úvahy, pretože v aktuálnej dobe (apríl 2024) tieto formáty zatiaľ neumožňujú uloženie SDR aj HDR verzie obrázku.

Prieskumník a Filmový pás | miniatúry súborov | ikona HDR

Akonáhle používateľ zapne v module Vyvolať funkciu HDR v sekcii Farebný štýl, v hornej časti miniatúry sa objaví ikona []. Tá zase zmizne, pokiaľ používateľ funkciu vypne. Zobrazovanie tejto ikony nie je možné vypnúť, ak je HDR zapnuté.

Export | Formát

Snímky, ktoré boli upravené v režime HDR, v sebe obsahujú ako HDR verziu, tak SDR verziu súboru. Pri exporte je nutné rozhodnúť sa, ako sa s týmito informáciami naloží. Exportovať HDR je možné do troch formátov: JPG, AVIF a JPEG XL. Zachovať HDR aj SDR verziu obrázku v jednom súbore ale možno len pri exporte do JPG. Iba formát JPG zohľadní nastavenia vykonané v sekcii Prispôsobenie SDR.

Pre export do JPG je v sekcii Formát | Dynamický rozsah k dispozícii ponuka:

 • Zachovať vysoký dynamický rozsah (HDR) – ak zdrojový súbor obsahuje HDR dáta, vyexportovaný súbor bude obsahovať HDR aj SDR verziu. Pri SDR verzie budú použité nastavenia v sekcii Prispôsobenie SDR. Ak zdrojový súbor obsahuje iba SDR dáta, vyexportovaný súbor bude tiež obsahovať iba SDR dáta.
 • Štandardný dynamický rozsah (SDR) – vyexportovaný súbor bude obsahovať iba SDR dáta bez ohľadu na to, či zdrojový súbor HDR dáta obsahoval, alebo nie. Táto voľba je užitočná napríklad pre fotografie, ktoré používateľ pripravuje pre tlač.  

Pre export do AVIF a JPEG XL je v sekcii Formát | Dynamický rozsah k dispozícii rovnaká ponuka, ale čiastočne vedie k iným výsledkom:

 • Zachovať vysoký dynamický rozsah (HDR) – ak zdrojový súbor obsahuje HDR dáta, vyexportovaný súbor bude obsahovať iba HDR verziu obrázku. Nastavenia použité v sekcii Prispôsobenie SDR nebudú zohľadnené, pretože tieto formáty aktuálne nepodporujú ukladanie HDR aj SDR verzie obrázku do jedného súboru. Pokiaľ sa takto vytvorený HDR súbor zobrazí na SDR monitore, za jeho prevedenie do SDR zodpovedá softvér, ktorý súbor zobrazuje.
 • Štandardný dynamický rozsah – vyexportovaný súbor bude obsahovať iba SDR dáta bez ohľadu na to, či zdrojový súbor HDR dáta obsahoval, alebo nie.

Pre AVIF sa zobrazí aj voľba Farebný priestor HDR, ktorá ponúka možnosti Nemeniť, HDR sRGB, HDR Display P3 a HDR Rec.2020.

Možnosti | Pokročilé

Funkcia Vyvolať – povoliť v predvolenom nastavení HDR úpravy pre HDR fotografie ovplyvňuje, ako bude modul Vyvolať pristupovať k súborom, ktoré nie sú RAWy a ktoré obsahujú HDR dáta. Sú k dispozícii tri voľby:

Vypnuté – súbory sa budú upravovať v štandardnom dynamickom rozsahu.

Zapnuté – súbory sa budú upravovať vo vysokom dynamickom rozsahu, čo znamená, že tlačidlo HDR v sekcii Farebný štýl v module Vyvolať bude automaticky zapnuté.

Automaticky – súbory sa budú upravovať vo vysokom dynamickom rozsahu, ak má používateľ HDR monitor a povolené používanie HDR v operačnom systéme. Ak tieto podmienky nie sú splnené, súbory sa budú upravovať v štandardnom dynamickom rozsahu.

Nevyvolané SDR súbory, ktoré nie sú RAWy sa za všetkých okolností budú upravovať v štandardnom dynamickom rozsahu. Nevyvolané RAWy sa budú upravovať podľa toho, ako má používateľ nastavené svoje východiskové nastavenie v module Vyvolať.