Zrovnanie línií

Tento nástroj slúži na geometrické korekcie celého dokumentu, vrátane všetkých vrstiev. Možno ho použiť napríklad pre:

  • zrovnanie horizontu
  • zrovnanie zbiehajúcich sa línií
  • úpravu perspektívy

Korekciu možno vykonať buď nastavením posuvníkov v paneli, alebo myšou priamo v obrázku, natiahnutím riadiacich liniek na línie v obrázku, ktoré chcete porovnať. Možno zadať maximálne dve vodorovné a dve zvislé linky. V priebehu zadávania liniek program automaticky vykonáva potrebné porovnanie, pozíciu liniek možno ale kedykoľvek dodatočne meniť. Linky možno odstrániť pomocou pravého tlačidla myši, alebo klávesom [Delete].

Pretože úplné narovnanie línií niekedy vyzerá neprirodzene, môžete posuvníkom Intenzita zmierniť vykonanú korekciu.

Pomocou voľby Otočenie je možné číselne zadať presnú hodnotu otočenia obrázku. Vedľa posuvníka je tlačidlo pre zadanie horizontu [H] na obrázku – po natiahnutí linky na obrázku sa obrázok natočí tak, aby zadaná línia bola vodorovná (resp. zvislá).

Pri zrovnaní líniou je možné obrázok priamo Orezať. Orezový rámec sa automaticky nastavuje tak, aby pokryl čo najväčšiu možnú plochu obrázka a v obrázku nevznikli priehľadné miesta. Veľkosť orezového rámca môžete zmeniť ťahaním myšou za jeho rohy a hrany, presunúť za stred orezového rámca. Otáčať orezovým rámcom možno pri nabehnutí kurzorom myši mimo orezový rámec.

V ponuke Orezové značky je zoznam značiek ktoré je možné v náhľade zobraziť.

Voľbou Odstrániť orezané pixely dôjde k odstráneniu obrazových dát mimo orezový rámec pri všetkých rastrových vrstiev. V opačnom prípade sa iba nastaví veľkosť plátna dokumentu podľa orezového rámca.

Viac informácií

Fotografie nakřivo? Srovnejte si horizont a perspektivu