Okraje a rámčeky

Tento filter umožňuje pridať k obrázku rámik zložený až z troch farebných obdĺžnikov alebo čiar v niekoľkých režimoch:

V Prieskumníku aj v Editore – voľba v ponuke Upraviť | Okraje a rámčeky [Ctrl+Shift+B].

Volba režimu

Režim Orámovať zväčší pôvodnú veľkosť obrázka o rámčeky a tak vždy zachová všetky obrazové dáta. Režim Zachovať veľkosť prekryje rámčekmi zo všetkých strán pôvodné obrazové dáta a zachová aj pôvodné rozmery obrázka. Režim Zachovať pomer strán prekryje rámčekmi pôvodné obrazové dáta len v smere, kde je to potrebné, tak aby bol presne zachovaný pomer strán.

Spôsob zadania a jednotky

Pri výbere Okraje a rámčeky možno do nastaveného okraja pridať vnútorné alebo vonkajšie rámiky. Sila týchto rámčekov nemôže byť nikdy väčšia ako rozmer okraja. Ak ich nastavíte väčšie, okraj sa prispôsobí. Ak zvolíte Tri linky, tak zadávate postupne 3 rôzne silné linky, z ktorých sa vykreslí rámček.

Rozmery je možné zadávať absolútne pomocou pixelových rozmerov (Obr. body), alebo relatívne pomocou percent. Relatívne zadanie je veľmi vhodné ak nemáte všetky fotografie rovnako veľké (po oreze) a chcete mať jednotný vzhľad rámčekov.

Zaškrtnutím voľby Symetricky sa šírka nastavuje iba pre jednu stranu, ostatné sa dopočítávajú automaticky.