Nástroje pre prácu s výberom

Nasledovné nástroje slúžia na vytváranie výberu oblasti v obrázku, na ktorú potom môžete aplikovať obrazový filter alebo efekt. Výber sa dá aj skopírovať a vložiť do iného obrázka.

Výber môže mať tvar jednoduchého obdĺžnika alebo ľubovoľne komplikovanej oblasti. Pri tvorbe zložitejšieho výberu môžete kombinovať všetky nástroj slúžiace na výber – obdĺžnikový výber, elipsový výber, laso, polygónové laso, magnetické laso a čarovnú paličku.

Režim výberu sa dá ovládať tlačidlami z alternatívneho panela. Normálny režim vytvára vždy nový výber. Ak chcete k už zvolenej oblasti pridať ďalšiu plochu, prepnite na režim Pridať do výberu alebo stlačte kláves [Shift]. Ak chcete z výberu odobrať nejakú časť, prepnite režim na Odobrať z výberu alebo stlačte [Ctrl] (ukazovateľ myši sa pre pomocníka zmení podľa klávesu). Režim Prienik alebo súčasné stlačenie klávesov [Ctrl] a [Shift] vykoná prienik už vybranej oblasti s novo vybranou.

Údaj Rozmazanie pri všetkých nástrojoch určuje to, ako sa bude aplikácia efektu chovať na okraji výberu. Tlačidlom Invertovať alebo klávesovou skratkou [Ctrl+Shift+I] zmeníte vybranú časť na nevybranú a naopak.

Výber sa dá zrušiť klávesom [Esc].

  Obdĺžnikový výber

Nástroj Obdĺžnikový výber sa vyvolá v ponuke Editora voľbou Výber | Obdĺžnikový výber [M] alebo ikonou z panela nástrojov. Tento nástroj slúži na výber oblasti, ktorú je možné ľahko ohraničiť jedným alebo viacerými obdĺžnikmi. Po zvolení nástroja kliknite do obrázka a ťahaním myšou vyberte požadovanú oblasť. Ak počas ťahania stlačíte a podržíte kláves [Shift], bude výber v pomere strán 1:1 (štvorec), klávesom [Ctrl] nastavíte miesto kliknutia ako stred budúceho obdĺžnika, od ktorého ťaháte výber k budúcemu okraju.

  Elipsový výber

Nástroj Elipsový výber sa vyvolá v ponuke Editora voľbou Výber | Elipsový výber [O] alebo ikonou z panela nástrojov. Tento nástroj slúži na výber oblasti, ktorú je možné ľahko ohraničiť elipsou. Po zvolení nástroja kliknite do obrázka a ťahaním myšou vytvarujte potrebnú elipsu. Ak počas ťahania stlačíte a podržíte kláves [Shift], bude výber presný kruh, klávesom [Ctrl] nastavíte miesto kliknutia ako stred budúcej kružnice, od ktorého ťaháte výber k jej budúcemu okraju.

  Laso

Nástroj Laso slúži na ručný výber časti obrázka s komplikovanejším tvarom. Nástroj Laso vyvoláte v ponuke Editora voľbou Výber | Laso [L] alebo ikonou z panela nástrojov. Po štarte nástroja sa stlačením a ťahaním myši „obkrúži” zvolená oblasť.

  Polygónové laso

Nástroj Polygónové laso slúži na výber oblasti, ktorú je možné ohraničiť pomocou úsečiek. Tento nástroj sa vyvolá v ponuke Editora voľbou Výber | Polygónové laso [N] alebo ikonou z panela nástrojov. Po zvolení nástroja kliknite do obrázka a potom postupne „obklikajte” oblasť vášho záujmu. V prípade, že chcete zrušiť posledný vybraný bod, použite kláves [Backspace] alebo [Delete]. Polygón uzavriete kedykoľvek dvojitým kliknutím myšou alebo jednoduchým kliknutím myši po priblížení sa k počiatočnému bodu (to je indikované zmenou kurzora). Pri stlačení klávesu [Alt] sa polygónové laso dočasne prepne na laso magnetické.

  Magnetické laso

Nástroj Magnetické laso slúži na výber oblasti s komplikovanejším tvarom a dostatočne kontrastnou hranou, ku ktorej sa laso snaží pritiahnuť. Nástroj sa vyvolá v ponuke Editora voľbou Výber | Magnetické laso [A] alebo ikonou z panela nástrojov. Postup výberu je rovnaký ako pri polygónovom lase. Voľba Citlivosť určuje veľkosť okolia, v ktorom sa hľadá hrana, Vyhladenie čiary potom ovplyvňuje tvar čiary výberu, pri väčšej hodnote je „hladšia”, ale pri veľmi členitých hranách potom nemusí presne kopírovať hranu. Pri stlačení klávesu [Alt] sa magnetické laso prepne dočasne na laso polygónové.

  Čarovná palička

Nástroj Čarovná palička sa vyvolá v ponuke Editora voľbou Výber | Čarovná palička [W] alebo ikonou z panela nástrojov. Slúži na výber oblasti, ktorá sa podobá zvolenému bodu. Podobnosť sa hľadá podľa nastaveného Režimu porovnania (RGB, Jas alebo Odtieň) a podľa zvolenej Tolerancie. Voľba Spojitý určuje, či sa výber „rozleje” po celom obrázku alebo zostane obmedzený okolím. Nástroj sa používa kliknutím ľavým tlačidlom myši na miesto v obrázku, ktorého podobnú oblasť chceme vybrať.

  Výberový štetec

Nástrojom Výberový štetec [Shhift+Q] sa dá upravovať výber v obrázku. Jeho parametre sú podobné ako pri nástroji Štetec – dajú sa nastaviť Priemer, Hustota, Rozmazanie a Rozstup. Nástroj pracuje v dvoch režimoch – pridávanie do výberu a odoberanie z výberu. Tieto režimy sa dajú prepínať tlačidlami na alternatívnom paneli nástrojov, prípadne je možné režimy dočasne prehodiť podržaním klávesu [Ctrl]. Aktuálny režim sa dá rozpoznať jednoducho podľa symbolu (plus alebo mínus), ktorý je zobrazený v pravej dolnej časti kurzora.

Spresniť výber

U všetkých nástrojov pre prácu s výberom je k dispozícii funkcia, ktorá je vhodná pre spresnenie nahrubo uskutočneného výberu napríklad pri výbere objektu v popredí fotky. Funkcia má tri parametre:

  • Polomer – určuje veľkosť oblasti okolo výberu v ktorej bude funkcia hľadať hrany a tým ho spresňovať.
  • Kontrast – určuje výsledný kontrast výberu – čím väčší kontrast, tým bude ostrejšia hranica medzi vybranou a nevybranou oblasťou.
  • Vyhladenie – slúži k jemnému vyhladeniu príliš ostrých hrán výberu.

Pri práci s touto funkciou je vhodné použiť rôzne režimy zobrazenia výberu.

Ďalšie informácie

Práca s výberom

Lepší produktové fotky? Naučte se produkty oříznout a vložit na jiné pozadí

Jak vytvořit průhledné pozadí

Naučte se pomocí výběrů pracovat jen s určitou částí fotografie

Zpřesnit výběr: Jak na fotkách snadno pracovat s vlasy, srstí a složitými okraji