Modul Vyvolať

Modul Vyvolať slúži na nedeštruktívne úpravy obrázka, a to obrázkov vo formáte RAW, ako aj ostatných bitmapových formátov. Základné usporiadanie modulu je rovnaké ako v ostatných častiach programu. Na ľavej strane nájdeme panel Navigátor, ktorý je možné otvoriť a zavrieť pomocou klávesy F6.
Na hornej lište v strede obrazovky sú zobrazené režimy, v ktorých sa modul Vyvolať môže zobraziť: Ikona. Mapa, Ikona. Prieskumník, Ikona. Náhľad a Ikona. Plný náhľad.
Uprostred obrazovky sa v predvolenom stave zobrazuje náhľad obrázku, na ktorom je možné vykonávať úpravy, ale v závislosti od aktuálne používaného režimu sa tam môže zobrazovať aj mapa alebo miniatúry všetkých obrázkov v priečinku.
V pravej časti sa nachádza panel s histogramom, základnými informáciami o obrázku, lištami na ovládanie základných funkcií a tiež ovládacie prvky na nastavovanie parametrov jednotlivých úprav. Tento panel je možné otvoriť a zavrieť pomocou klávesy F8. V spodnej časti je umiestnený filmový pás s náhľadmi snímok. Filmový pás je možné otvoriť a zavrieť pomocou klávesy F9.

Nedeštruktívne a deštruktívne úpravy obrázkov

V základnom nastavení je modul Vyvolať nastavený v nedeštruktívnom režime. To znamená, že pôvodný obrázok zostáva vždy nedotknutý a všetky úpravy sa priebežne zaznamenávajú do prídavných súborov uložených vedľa upravovaného súboru. Ak potom používateľ prejde na ďalší obrázok, ukončí modul Vyvolať alebo dokonca celé Zoner Photo Studio, nedôjde ani k strate obrazových dát ani použitých úprav. Stačí obrázok znovu otvoriť v module Vyvolať a predtým vykonané úpravy sa spätne načítajú a znovu vykonajú na pôvodnom neupravenom obrázku. Užívateľ sa tak ocitne presne v mieste, v ktorom úpravy zanechal a to vrátane možnosti vrátenia sa o krok späť, alebo dokonca až na samý začiatok úprav.

Zoner Photo Studio umožňuje použiť modul Vyvolať aj v deštruktívnom režime. Do tohto režimu je možné ZPS prepnúť pomocou tlačidla Uložiť v pravom paneli hore. Šípka v jeho pravej časti zobrazí voľbu režimu.

V režime Ukladať deštruktívne prebieha práca na obrázku rovnako ako v nedeštruktívnym režime. Rozdiel je len pri ukončení práce. V tej chvíli je užívateľ požiadaný, či chce všetky úpravy uložiť do predvoleného súboru.

Pozor: Potvrdenie tejto voľby znamená nevratnú zmenu pôvodného obrázku!

Po ukončení úprav obrázka potom dochádza k zabudnutiu všetkých úprav. Nie je možné sa k nim spätne vrátiť, ani ich (ak boli uložené do obrázka) odstrániť.

Náhľad obrázka

Náhľad slúži na kontrolu vykonávaných úprav, počas nastavovania parametrov sa zmeny v reálnom čase aplikujú a zobrazujú v okne náhľadu. Mierku zobrazenia je možné meniť kolieskom myši, kliknutím ľavým tlačidlom myši je možné prepínať medzi zobrazením 1 : 1 a Vsadiť celý. Mierku je možné meniť aj ovládačmi nad oknom náhľadu, prípadne prostredníctvom menu. Náhľadové okno je možné prepnúť do režimu zobrazenia prepalov pomocou príslušného tlačidla v okne histogramu. Pri zmene hodnôt pomocou posuvníkov sa pri formáte RAW používa znížená kvalita náhľadu, náhľad v plnej kvalite sa vždy dopočíta s miernym oneskorením.

Panely s ovládacími prvkami

Pomocou ovládacích prvkov na záložkách v pravej časti okna môžete kontrolovať parametre vyvolania aktuálne zvoleného obrázka. Jednotlivé ovládacie prvky sú rozčlenené do skupín. Ak sa niektorý z parametrov v skupine zmení, zobrazí sa v záhlaví skupiny začiarkavacie políčko, ktorým je možné celú skupinu zakázať, a ďalej tlačidlo, ktorým nastavíte parametre v skupine na predvolené hodnoty. Poradie skupín parametrov je možné v hlavnej ponuke modulu Vyvolať meniť. Kliknutím pravým tlačidlom myši na názov skupiny sa zobrazí kontextová ponuka. V nej je zoznam skupín a je možné tu niektoré skupiny úplne skryť a okrem toho sa tu nachádza aj možnosť Zmeniť poradie skupín. Kliknutím na túto možnosť, sa otvorí nový dialóg, ktorý umožňuje ťahaním myši meniť poradie a uložiť ho.

Obsah panela sa môže trochu líšiť v závislosti od toho, či je otvorený obrázok vo formáte RAW alebo v ostatných bitmapových formátoch. V druhom prípade niektoré skupiny chýbajú alebo sú niektoré ovládacie prvky neaktívne. Ak bol obrázok vo formáte RAW upravený v niektorej staršej verzii programu Zoner Photo Studio, zmenia sa ovládacie prvky tak, aby zodpovedali tejto staršej verzii a zabezpečilo sa, že sa obrázok vyvolá zhodným spôsobom.

Vlastné nastavenie

Úpravy vykonané v obrázku je možné uložiť ako „nastavenie“. Pri uložení nastavení sa zobrazí dialógové okno, v ktorom je možné pomocou začiarknutia možností zvoliť skupiny, ktoré sa do nastavenia uložia. Pri začiarknutí políčka Iba zmenené sa uložia len tie parametre, ktoré sa líšia od pôvodnej hodnoty. Pri aplikovaní nastavenia sa potom ovplyvnia iba uložené parametre, ostatné zostanú nezmenené.

S nastavením aktuálneho obrázku je možné pracovať príkazmi z hlavnej ponuky Nastavenia:

 • Kopírovať úpravy do schránky – skopíruje aktuálne nastavenie obrázka do schránky.
 • Kopírovať úpravy s nastavením – je možné zvoliť, ktoré parametre nastavenia sa majú skopírovať.
 • Vložiť úpravy zo schránky – vloží nastavenie zo schránky do otvoreného obrázku.
 • Nastaviť predvolené úpravy – zruší naraz všetky aktuálne nastavené úpravy.
 • Vynulovať úpravy – zruší všetky úpravy modulu Vyvolať na aktuálne označenom obrázku či obrázkoch.
 • Vložiť úpravy z predchádzajúceho súboru – (podržanie klávesu Alt) – aplikuje na fotografiu úpravy, ktoré boli použité na súbore, ktorý bol označený pred prechodom na súčasnú snímku.
 • Použiť úpravy na nasledujúce súbory – (podržanie Ctrl) všetkým fotografiám, ktoré sa nachádzajú za označeným súborom, podľa radenia, budú aplikované úpravy použité na označenej fotografii.
 • Použiť úpravy na všetky súbory – aktuálne nastavenie sa použije na všetky súbory v priečinku.
 • Nastaviť aktuálne úpravy ako predvolené – umožňuje užívateľské prispôsobenie východiskového nastavenia, predvolené nastavenie je aplikované na obrázok pri prvom načítaní do modulu Vyvolať.
 • Spravovať predvolené úpravy… – otvorí ponuku, v ktorej sa zobrazia všetky uložené predvolené úpravy používateľa. Uložené úpravy je možné odstrániť.
 • Nastaviť najnovšiu verziu spracovania – pokiaľ užívateľ na fotke pracoval v staršej verzii spracovania modulu Vyvolať, tu je možné nastaviť si najnovšie spracovanie.

Doplňujúce informácie k presetom nájdete v kapitole Nástroje.

Kopírovanie úprav na viacero obrázkov

Ak chcete nastavenie preniesť na viacero obrázkov naraz, označte ich vo filmovom páse a v lokálnom menu použite voľbu Vložiť úpravy Vyvolať. S nastavením je možné pracovať aj v lokálnom menu v Prieskumníkovi.

Uloženie vykonaných zmien

V nedeštruktívnom režime nie je potrebné vykonané zmeny nijako potvrdzovať alebo ukladať, k ich uloženiu dôjde úplne automaticky po načítaní ďalšieho obrázka, prechodu do iného modulu, alebo pri ukončení programu. Ak chcete v obrázku vykonať niektoré pokročilejšie úpravy, ktoré nejde urobiť vo Vyvolať, prejdite jednoducho priamo do Editora. Ďalšie úpravy v Editore už však nie sú nedeštruktívne a nebude možné pôvodné úpravy modifikovať vo Vyvolať. Odporúčame preto zmeny v Editore neukladať do pôvodného obrázka, ale uložiť zmenený obrázok pod iným menom.

V deštruktívnom režime sa úpravy po odsúhlasení užívateľom ukladajú priamo do pôvodného obrázka.

Hromadné úpravy viacerých obrázkov

Nedeštruktívne úpravy možno vykonávať aj na viacerých súčasne vybraných obrázkov. K dispozícii sú nasledujúce funkcie a parametre: Automatické vylepšenie, Orez, Vyrovnanie bielej, Expozícia, Farba. Pretože ale každý z obrázkov už môže mať nejaké nastavenia, aplikujú sa nastavené parametre relatívne vzhľadom k existujúcim nastaveniam. Hodnoty parametrov pri hromadnej úprave sa teda sčítajú s hodnotami nastavení jednotlivých súborov.

Ďalšie informácie

Zoner Photo Studiem X krok za krokem. Díl 3: Modul Vyvolat

Zoner Photo Studiem X krok za krokem. Díl 4: Co dál v modulu Vyvolat?

Škola úprav v ZPS X: vyzkoušejte si úpravu nočního portrétu

Škola úprav v ZPS X II: Vyvolání podzimního portrétu krok za krokem

Škola úprav v ZPS X III: upravte si fotku ve filmovém stylu

3 praktické ukázky, jak upravit fotky z automobilových závodů