Modul Vyvolať

Modul Vyvolať slúži na nedeštruktívne úpravy obrázka, a to obrázkov vo formáte RAW, ako aj ostatných bitmapových formátov. Základné usporiadanie modulu je rovnaké ako v ostatných častiach programu. Na ľavej strane je Navigátor, uprostred obrazovky sa zobrazuje náhľad na vykonávané úpravy obrázka, v pravej časti je panel obsahujúci histogram, základné informácie o obrázku, lištu na ovládanie základných funkcií, skupinu s uloženými nastaveniami a ďalej ovládacie prvky na nastavovanie parametrov jednotlivých úprav. Pod náhľadom je potom umiestnený filmový pás. Jednotlivé panely je možné skryť pomocou líšt pri okraji obrazovky.

Náhľad obrázka

Náhľad slúži na kontrolu vykonávaných úprav, počas nastavovania parametrov sa zmeny v reálnom čase aplikujú a zobrazujú v okne náhľadu. Mierku zobrazenia je možné meniť kolieskom myši, kliknutím ľavým tlačidlom myši je možné prepínať medzi zobrazením 1 : 1 a Vsadiť celý. Mierku je možné meniť aj ovládačmi nad oknom náhľadu, prípadne prostredníctvom menu. Náhľadové okno je možné prepnúť do režimu zobrazenia prepalov pomocou príslušného tlačidla v okne histogramu. Pri zmene hodnôt pomocou posuvníkov sa pri formáte RAW používa znížená kvalita náhľadu, náhľad v plnej kvalite sa vždy dopočíta s miernym oneskorením.

Panely s ovládacími prvkami

Pomocou ovládacích prvkov na záložkách v pravej časti okna môžete kontrolovať parametre vyvolania aktuálne zvoleného obrázka. Jednotlivé ovládacie prvky sú rozčlenené do skupín. Ak sa niektorý z parametrov v skupine zmení, zobrazí sa v záhlaví skupiny začiarkavacie políčko, ktorým je možné celú skupinu zakázať, a ďalej tlačidlo, ktorým nastavíte parametre v skupine na predvolené hodnoty.

Obsah panela sa môže trochu líšiť v závislosti od toho, či je otvorený obrázok vo formáte RAW alebo v ostatných bitmapových formátoch. V druhom prípade niektoré skupiny chýbajú alebo sú niektoré ovládacie prvky neaktívne. Ak bol obrázok vo formáte RAW upravený v niektorej staršej verzii programu Zoner Photo Studio, zmenia sa ovládacie prvky tak, aby zodpovedali tejto staršej verzii a zabezpečilo sa, že sa obrázok vyvolá zhodným spôsobom.

Vlastné nastavenie

Úpravy vykonané v obrázku je možné uložiť ako „nastavenie“. Pri uložení nastavení sa zobrazí dialógové okno, v ktorom je možné pomocou začiarknutia možností zvoliť skupiny, ktoré sa do nastavenia uložia. Pri začiarknutí políčka Iba zmenené sa uložia len tie parametre, ktoré sa líšia od pôvodnej hodnoty. Pri aplikovaní nastavenia sa potom ovplyvnia iba uložené parametre, ostatné zostanú nezmenené.

S nastavením aktuálneho obrázku je možné pracovať príkazmi z hlavnej ponuky Nastavenia:

  • Kopírovať do schránky – skopíruje aktuálne nastavenie obrázka do schránky
  • Vložiť zo schránky – vloží nastavenie zo schránky do otvoreného obrázka
  • Uložiť nastavenie – aktuálne nastavenie uloží pod zvoleným názvom
  • Vložiť aktuálne úpravy všetkým súborom – aktuálne nastavenie sa použije na všetky súbory v priečinku
  • Nastaviť aktuálne úpravy ako východiskové – umožňuje používateľské prispôsobenie východiskového nastavenia, predvolené nastavenie je aplikované na obrázok pri prvom načítaní do modulu Vyvolať
  • Obnoviť východiskové nastavenie – umožňuje návrat k pôvodnému východiskovému nastaveniu.

Uložené nastavenia sa zobrazia v pravom paneli v skupine Nastavenia. Pri posune kurzora myši po názvu nastavenia sa zobrazí v malom okne náhľad úprav, po kliknutí sa nastavenie aplikuje.

Kopírovanie úprav na viacero obrázkov

Ak chcete nastavenie preniesť na viacero obrázkov naraz, označte ich vo filmovom páse a v lokálnom menu použite voľbu Vložiť úpravy Vyvolať . S nastavením je možné pracovať aj v lokálnom menu v Prieskumníkovi.

Uloženie vykonaných zmien

Vykonané zmeny netreba nijako potvrdzovať ani ukladať, uložia sa úplne automaticky po načítaní ďalšieho obrázka, prechode do iného modulu alebo pri ukončení programu. Ak chcete v obrázku urobiť niektoré pokročilejšie úpravy, ktoré nie je možné vykonať v ponuke Vyvolať, prejdite jednoducho priamo do Editora. Ďalšie úpravy v Editore už však nie sú nedeštruktívne a pôvodné úpravy sa nebudú dať modifikovať v ponuke Vyvolať. Odporúčame preto zmeny v editore neukladať do pôvodného obrázka, ale uložiť zmenený obrázok pod iným názvom.

Hromadné úpravy viacerých obrázkov

Nedeštruktívne úpravy možno vykonávať aj na viacerých súčasne vybraných obrázkov. K dispozícii sú nasledujúce funkcie a parametre: Automatické vylepšenie, Orez, Vyrovnanie bielej, Expozícia, Farba. Pretože ale každý z obrázkov už môže mať nejaké nastavenia, aplikujú sa nastavené parametre relatívne vzhľadom k existujúcim nastaveniam. Hodnoty parametrov pri hromadnej úprave sa teda sčítajú s hodnotami nastavení jednotlivých súborov.

Ďalšie informácie

Nástroje

Panel s parametrami

Nedeštruktívne úpravy

Zoner Photo Studiem X krok za krokem. Díl 3: Modul Vyvolat

Zoner Photo Studiem X krok za krokem. Díl 4: Co dál v modulu Vyvolat?

Škola úprav v ZPS X: vyzkoušejte si úpravu nočního portrétu