Video

Funkce Video umožňuje vytvoření video souboru z obrázků a videa doplněné hudbou, přechodovými efekty a textovými titulky. Funkce také umožňuje střih již existujících videí. Video je uloženo v kontejneru MP4, obraz je uložen ve formátu H.264 (nebo H.265), zvuk v AAC.

Po spuštění lze nastavit základní parametry projektu v pravém panelu nástrojů: rozlišení, počet snímků za sekundu (FPS) a pozadí videa. V průběhu práce je možné dodatečně změnit rozlišení a pozadí videa, ale už nikoliv počet snímků za sekundu. Barva pozadí je použita tam, kde poměry stran obrázku neodpovídají poměrům stran výsledného videa.

Hlavní prostředí videa je rozděleno na tři části. Ve spodní části se nachází filmový pás s náhledy obrázků a videí, v prostřední části je časová osa videa, která obsahuje jednotlivé obrazové a zvukové stopy. Nad časovou osou videa se zobrazí náhled videa.

Fotografické a video soubory je možné ze spodní části přetáhnout myší do obrazové stopy nebo použít tlačítka Přidat vybrané soubory a Přidat všechny soubory. Pro výběr více souborů z filmového pásu stačí při vybírání myší přidržet tlačítko Ctrl. Klávesa Shift spolu s označením prvního a posledního souboru vybere automaticky snímky, které se nachází mezi těmito soubory.
Pokud je na časovou osu vkládáno více obrázků současně, otevře se dialogové okno s možnostmi, jak se mají vkládané obrázky vložit. Obrázky lze vložit jako samostatné položky nebo jako časosběr. Zatímco u časosběru lze nastavit délku trvání obrázku, tak u samostatných položek lze ihned nastavit dobu trvání, přechodový a pan&zoom efekt (metoda přiblížení a posunu) a jejich sílu.

Pro přidání zvuku do videa slouží samostatná zvuková stopa, kterou je možné do časové osy přidat. Hudební soubory formátu MP3, WAV, AAC nebo FLAC je možné přidat přetažením z filmového pásu do časové osy nebo přes ikonu Ikona. v nastavení zvukové stopy. 

Střih videa a zvuku

Měnit délku jednotlivých klipů lze jednoduše tak, že označíte klip a posunete hrany na jeho začátku nebo konci. Úpravy je možné realizovat také pomocí funkčních ikon ve středovém panelu. Akce se poté provede v označeném klipu v místě, kde se nachází „Hlava“ (posuvný indikátor na časové ose).

Další možností je použití pravého tlačítka myši, které vyvolá kontextovou nabídku s nabídkou funkcí, které mají stejný efekt, jako některé ikony ve středovém panelu. Zvolená akce se provede v místě, kde bylo použito pravé tlačítko myši.

Středový ovládací panel

Hlava – označení pro posuvný jezdec na časové ose, který indikuje aktuálně zobrazovanou pozici v projektu. Při střihu videa slouží jako výchozí bod pro úpravy, které jsou provedeny pomocí ikon

Ikony

Ikona. odstřihne celou část nalevo od označeného bodu
Ikona. rozdělí v označeném místě klip na dvě poloviny
Ikona. odstřihne celou část napravo od označeného bodu
Ikona. označený klip bude zkopírován do stejné stopy a přidán dle zvoleného způsobu vkládání
Ikona.
v případě označení konkrétního klipu smaže pouze označený klip/y. Ikona koše ve video nebo zvukové stopě smaže celou stopu
Ikona. vloží na dané místo vybrané soubory z filmového pásu dle zvolené metody vkládání.
Ikona.
nově vkládaný snímek nepřepíše stávající snímek v obrazové stopě, ale rozdělí jej na dvě části a dojde k posunutí o ostatních klipů v obrazové stopě o délku trvání nově vloženého klipu.
Ikona. nově vkládaný snímek přepíše stávající snímek v obrazové stopě.
Ikona. zobrazí nebo skryje zvukovou stopu ve videu
Ikona. vkládaný snímek se přichytne ke stávajícím snímkům.
Ikona. Zde je možné upravit chování nástrojů pro práci s videem, přidat obrazovou a zvukovou stopu a upravit rozhraní ZPS X pro práci s videem

Automaticky přichytávat klipy k sobě – zapíná / vypíná funkci “magnet”
Automaticky posouvat hlavu kliknutím – Povolení této možnosti způsobí, že kliknutím do obrazové/zvukové stopy v projektu, dojde k automatickému posunu Hlavy na uvedenou pozici
Automaticky vybírat klip pod hlavou – Při zapnutí této funkce budou vybírány klipy na hlavní video-stopě „V1“. Pokud bude video stopa prázdná, bude vybrán klip ve stopě s nejbližším vyšším číslem. Je-li vybrán a označen klip ve vyšší vrstvě, zůstane označen po celou délku trvání klipu.
Kompaktní záhlaví – upraví rozložení ovládacích prvků a některé přesune pod symbol Ikona., nebo Ikona. jednotlivých stop
Zobrazit ovládání hlavy – Přesune možnosti Nastavit počáteční/koncový snímek a Rozdělit z hlavního panelu do ukazatele Hlavy na časové ose
Zobrazit úrovně – V jednotlivých klipech zobrazí úrovně obrazového krytí i hlasitosti a umožní jejich editaci na různé úrovně v rámci jednoho klipu.
Uživatel může na ukazatelích úrovní vytvořit více bodů a těmi měnit sílu efektu v rámci klipu. Odstranit tento bod je možné dvojklikem.
Zobrazit jména souborů – Zobrazí jména použitých souborů ve video/audio stopách
Ikona. – Uzamče obrazovou/zvukovou stopu a není možné v ní provádět úpravy. Pokud není symbol Ikona. vidět, nachází se v rozbalovacím menu video-stopy pod symbolemIkona.
Obrazová stopa Míru intenzity zobrazení snímků ve stopě je možné ovlivnit pomocí posuvníku vedle ikony Ikona.  a podobně funguje spodní posuvník, kterým nastavíte hladinu zvuku ve videu. 

Klávesové zkratky při práci s klipy v časové ose:

Ctrl+A – vybere všechny klipy v časové ose projektu
Ctrl+přetažení klipudojde ke zkopírování snímku na vybrané místo v časové ose.
Ctrl+Shift+přetažení klipu – klip bude zkopírován do zvolené vrstvy. Umístění v časové ose bude totožný s původním klipem
Alt+přetažení klipu – při přetažení klipu dočasně mění způsob vkládání na přepisování a naopak
SHIFT+přetažení klipu – smaže se mezera po původně umístěném klipu a dojde k posunu všech následujících klipů tak, aby nevznikla ve stopě mezera.
Označení ohraničení klipů+SHIFT – klipy budou posunuty na časové ose tak, aby nedošlo ke změně délky jejich trvání

Panel nástrojů

V pravém bočním panelu naleznete řadu nástrojů pro práci s videem
Veškeré provedené úpravy v projektu se automaticky ukládají

Zelené tlačítko Export – z projektu vytvoří video-soubor ve formátu MP4. Po stisknutí tlačítka export je nutné určit místo, kam se soubor uloží. V dalším kroku zvolíte parametry výsledného videa, které mají vliv na celkovou velikost a kvalitu. Po nastavení parametrů a potvrzení volby „EXPORTOVAT“ se zahájí vytváření videa. Export probíhá na pozadí a průběh je možné sledovat v sekci „Oznámení“ – viz symbol zvonečku.

Vkládání textu

Ikona. Do obrazové stopy je možné vložit text ve formě předpřipravených šablon přímo z panelu nástrojů. V pravém sloupci označíte požadovanou šablonu a tahem myši ji přetáhnete do požadovaného umístění na časovou osu.
Přidat textovou položku s metadatypokud je označen obrázek na časové ose, v poli Parametry klipu se zobrazí ikona Ikona. . Při použití této funkce se nad obrázkem vytvoří textové pole, nová obrazová vrstva, které má shodnou délku trvání a čerpá informace z podkladové fotografie. Použití formátovacích řetězců v poli text umožňuje zobrazení informací, které jsou zapsány v metadatech.

Možnosti úprav textového pole

Aby bylo možné upravovat parametry textového pole, musí být vybráno na časové ose.

Délka klipudoba zobrazení textu a to ve formátu (h:m:s:FPS)
Okraj snímku – nastaví odsazení okrajů textového pole
Zarovnání uvnitř snímkudefinuje celkové zarovnání všech textových polí společně. Tato funkce je závislá na šířce textového pole
Prolínání obrazu – umožňuje ručně nastavit délku trvání přechodového efektu, kdy dochází k postupnému rozjasnění/ztmavení textu na začátku a konci klipu.
Animace – z nabídky je možné vybrat způsob animace textu
Textové pole – slouží pro vložení textu, jehož parametry jako písmo, velikost, barva, řádkování a odsazení je možné nastavit pod textovým polem. Také je možné zvolit způsob zarovnání textu v daném textovém poli a upravit šířku textového pole (výchozí hodnota 100) a Odsazení textu odsadí text od okrajů snímku.
Zdroj metadat – textové pole je možné dodatečně propojit s fotografií, která je použita v projektu. Výběr lze provést pomocí kapátka a označením fotografie, nebo výběrem z rolovací nabídky.
Formátovací řetězce v textovém poli – při propojení textového pole s fotografií, je možné do textového pole zadávat formátovací řetězce, které budou zobrazovat požadované informace z metadat fotografie. Nabídku formátovacích řetězců uvidíte po stisknutí šipky vedle textového pole

Přechodové efekty

Pro přidání přechodových efektů mezi snímky  vyberte funkci Přidat přechodový efekt (ikona Ikona. v nástrojovém panelu). Z nabídky zvolíte požadovaný efekt a myší přetáhnete mezi klipy v obrazové stopě. Zeleně označený efekt v obrazové stopě jde upravit kliknutím a úpravou jeho parametrů v nástrojovém panelu.

Otočení videa

Snímek nebo video v obrazové stopě lze otočit o 180 stupňů a převrátit horizontálně nebo vertikálně.

  • Ikona. otočení o 180°
  • Ikona. horizontální převrácení 
  • Ikona. vertikální převrácení

Otočení videa o 90° je možné provést z kontextové nabídky ve filmovém pásu, nebo  v modulu “Správce” → “Upravit” → “Otočit vlevo / vpravo”. Tyto změny jsou viditelné pouze v ZPS X. Změna v orientaci klipu se projeví na všech místech, kde je klip použit.
Je-li klip již umístěn na časové ose v projektu, ve kterém právě pracujete, je nutné z projektu odejít do hlavní nabídky “Vytvořit” a poté se do rozpracovaného projektu vrátit. Teprve v tomto okamžiku dojde ke správnému načtení náhledů.

Možnosti úprav snímků/videa

Aby bylo možné provádět úpravy, musí být vybrán alespoň jeden klip/obrázek na časové ose. Je možné provádět úpravy více klipů současně. Parametry pro video a obrázky se liší a při výběru videa i obrázků současně je možné editovat jen parametry, které jsou pro všechny formáty společné

Ikony Ikona.  a  Ikona.  určují, zda se má obrázek po stranách doplnit barvou pozadí (Vsadit celý) nebo zda se má obrázek zvětšit a oříznout (Vyplnit snímek).

Trvání – doba zobrazení obrázku a to ve formátu (h:m:s:FPS)
Počáteční/koncový snímeku videa je možné ručně nastavit přesný čas začátku přehrávání a ukončení klipu ve formátu (h:m:s:FPS). Na časové ose dojde k ořezu dle zvolených parametrů.
Prolínání obrazu a zvuku – umožňuje ručně nastavit délku trvání přechodového efektu, kdy dochází k postupnému rozjasnění/ztmavení obrazu na začátku a konci klipu. U zvuku dochází k postupnému zesílení/zeslabení hlasitosti.
Efekty – pro video i obrázky je možné nastavit Pan&Zoom efekt a definovat sílu tohoto efektu. Sílu efektu můžete nastavit pomocí posuvníku pod zvoleným efektem.
Rychlost přehrávání klipu – umožňuje změnit rychlost přehrávání klipu. V časové ose dojde k automatické úpravě délky videa

Úpravy (dostupné pouze pro WINDOWS 10)

U obrázků i videí je možné provádět jednoduché úpravy (např. vyrovnání bílé, expozice a dalších parametrů). Provedené změny se aplikují na daný obrázek a v případě videa na celý zvolený klip. Provedené změny v jednom obrázku/klipu je možné zkopírovat a použít na jiné části projektu. Způsob provádění úprav je podobný jako v modulu „Vyvolat“

Další informace

Jak na video v ZPS X – 1. díl

Jak na video v ZPS X – 2. díl

Vylepšená úprava videí v ZPS X: stříhejte jako profík snadno a rychle

Stříhání videa na pár kliknutí? Ukážeme vám, jak na to