Modul Video

Modul Video umožňuje vytvoření video souboru z obrázků a videa doplněné hudbou, přechodovými efekty a textovými titulky. Modul také umožňuje střih již existujících videí. Video je uloženo v kontejneru MP4, obraz je uložen ve formátu H.264 (nebo H.265), zvuk v AAC.

Po otevření modulu Video v pravém panelu naleznete tlačítko Ikona. Vytvořit nový projekt. Kliknutím na toto tlačítko se vytvoří nový projekt s názvem Nový projekt a otevře se. Po opětovném otevření modulu Video se název projektu bude zobrazovat pod tlačítkem Vytvořit nový projekt a v pravé části řádku s názvem projektu bude datum poslední úpravy projektu. Po podržení kurzoru myši nad řádkem s názvem projektu se zobrazí čtyři ikony:

Ikona. Duplikovat – vytvoří se přesná kopie projektu. Název duplikovaného projektu obsahuje informaci „- kopie“.

Ikona. Přejmenovat – umožňuje změnu názvu projektu.

Ikona. Archivovat – projekt se přesune do záložky Archivované projekty. Pokud již v této záložce je, kliknutí na ikonu ho přesune zpět mezi nearchivované projekty.

Ikona. Smazat – projekt se nenávratně smaže.

Archivace projektů

V průběhu práce na projektu videa dochází k přednačtení náhledů v projektu do vyrovnávací paměti. To je užitečné pro situace, když se uživatel potřebuje k projektu vrátit, aby nemusel dlouho čekat na opětovné načítání všech dat. V případě, že má ale projektů větší množství a nepotřebuje se k nim vracet často, je zbytečné veškerá tato data ve vyrovnávací paměti držet, pokud by paměť mohla být využita lépe. Volba Archivovat tedy dá vyrovnávací paměti pokyn, že přednačtené náhledy mohou být odstraněny, pokud je paměť potřebná pro něco jiného. Dokud má paměť dostatek kapacity, přednačtené náhledy nebudou odstraněny.

Prostředí projektu videa

Jak i v jiných modulech programu ZPS X, i v modulu Video naleznete středovou plochu modulu a tři základní panely – levý panel Navigátor, pravý panel s nástroji a spodní panel Filmový pás. Všechny tři panely je možné otevírat a zavírat kliknutím na šedou lištu na příslušném kraji programu nebo klávesovou zkratkou (F6 pro Navigátor, F8 pro panel s nástroji, F9 pro Filmový pás).

Chování a vzhled Navigátoru a Filmového pásu jsou stejné jako jinde, pravý panel s nástroji ale obsahuje funkce a informace určené výlučně pro projekt v modulu Video.

Základní nastavení v panelu s nástroji

V horním řádku pravého panelu v modulu Video se nachází tyto ikony:

Ikona. Zpět – kliknutím umožňuje vrátit se k seznamu již vytvořených projektů.

Ikona. Nový projekt – vytvoří nový prázdný projekt s názvem „Nový projekt (X)“ (X označuje číslo nového projektu), který se zároveň hned otevře.

Ikona. Přejmenovat – umožní změnu názvu projektu.

Ikona. Duplikovat – vytvoří kopii aktuálního projektu se stejným obsahem a názvem, ve kterém přibyde informace „- kopie“.

Pod obrázkem, který ilustruje projekt modulu Video, se nachází tři možnosti – rozlišení, počet snímků za sekundu (FPS) a pozadí videa.

Rozlišení nabízí 12 různých možností. Výchozí hodnota je FullHD 1081p (1920 x 1080). Tuto hodnotu je možné změnit i dodatečně v průběhu práce s projektem.

FPS je ve výchozím stavu 25. Nabízí se 6 různých hodnot. Pokud uživateli výchozí hodnota nevyhovuje, je nutné ji změnit předtím, než do projektu vloží jakékoliv soubory. V průběhu práce hodnotu není možné měnit.

Nástroje

Pod základními možnostmi nastavení se nachází ikony, které se mění v závislosti od toho, jaký typ klipu je zrovna zvolen.

Ikona. | Ikona. Ikona. – není zvolen žádný klip.

Ikona. Ikona. Ikona. | Ikona. Ikona. – je zvolen klip obrázku.

Ikona. Ikona. Ikona. Ikona. | Ikona. Ikona. – je zvolen klip videa.

Ikona. Ikona. Ikona. | Ikona. Ikona. – je zvolen textový klip.

Ikona. Ikona. | Ikona. Ikona. – je zvolen hudební klip.

Ikona. | Ikona. Ikona. – je zvolen přechod.

Vkládání souborů do projektu

Fotografické a video soubory je možné ze spodní části přetáhnout myší ze spodního panelu Filmový pás do obrazové stopy nebo použít tlačítka Přidat vybrané soubory a Přidat všechny soubory. Pro výběr více souborů z filmového pásu stačí při vybírání myší přidržet tlačítko Ctrl. Klávesa Shift spolu s označením prvního a posledního souboru vybere automaticky snímky, které se nachází mezi těmito soubory.
Pokud je na časovou osu vkládáno více obrázků současně, otevře se dialogové okno s možnostmi, jak se mají vkládané obrázky vložit. Obrázky lze vložit jako samostatné položky nebo jako časosběr. Zatímco u časosběru lze nastavit délku trvání obrázku, tak u samostatných položek lze ihned nastavit dobu trvání, přechodový a Pan&Zoom efekt (metoda přiblížení a posunu) a jejich sílu.

Pro přidání zvuku do videa slouží samostatná zvuková stopa, kterou je možné do časové osy přidat. Hudební soubory formátu MP3, WAV, AAC nebo FLAC je možné přidat přetažením z filmového pásu do časové osy nebo přes ikonu Ikona. v nastavení zvukové stopy. 

Středový ovládací panel

Hlava – označení pro posuvný jezdec na časové ose, který indikuje aktuálně zobrazovanou pozici v projektu. Při střihu videa slouží jako výchozí bod pro úpravy, které jsou provedeny pomocí ikon.

Ikony

Ikona. Nastavit počáteční snímek – odstřihne celou část nalevo od označeného bodu.
Ikona. Rozdělit – rozdělí v označeném místě klip na dvě poloviny.
Ikona. Značkapřidá na časovou osu vizuální značku červené barvy. Dvojitým kliknutím na vloženou značku se otevře dialog s dalšími možnostmi. Lze značce změnit barvu, doplnit ji komentářem, nebo ji přejmenovat.
Ikona. Nastavit koncový snímek – odstřihne celou část napravo od označeného bodu.
Ikona. Duplikovatoznačený klip bude zkopírován do stejné stopy a přidán dle zvoleného způsobu vkládání.
Ikona. Svázat – tato možnost je dostupná, pokud je na časové ose označeno více klipů. Po kliknutí na tuto ikonu se klipy svážou, díky čemu v budoucnu při označení jednoho klipu dojde k označení všech svázaných klipů. Svázané klipy lze přesouvat nebo mazat všechny najednou.
Ikona. Smazatv případě označení konkrétního klipu smaže pouze označený klip/y. Ikona koše ve video nebo zvukové stopě smaže celou stopu.
Ikona. Možnosti vkládání vloží na dané místo vybrané soubory z filmového pásu dle zvolené metody vkládání.

 • Vložit – pokud vkládá na místo uprostřed klipu, rozdělí klip na dvě části a celý nový klip vloží.
 • Přepsat – pokud vkládá na místo uprostřed klipu, přepíše část klipu podle své vlastní délky.
 • Vyměnit – pokud vkládá na místo uprostřed klipu, celou zbylou část klipu nahradí obsah nových souborů.
 • Umístit nahoru – vybrané soubory z filmového pásu vloží na dané místo v nové stopě.
 • Přidat na konec – vloží vybrané soubory z filmového pásu na konec aktuální stopy.
 • Vyplnit celý klip – celý původní klip se smaže a nahradí novým klipem. Pokud má nový klip jinou délku, délka se přizpůsobí původnímu klipu.
 • Vyměnit celý klip – celý původní klip se smaže a nahradí novým klipem. Pokud má nový klip jinou délku, bude se respektovat délka nového klipu.

Ikona. Exportovat snímek – exportuje aktuální snímek videa jako soubor formátu JPG.
Ikona. Rychlý náhled – umožňuje zvolit, jestli se pro náhled videa má použít přednačtený náhled v nižší kvalitě, nebo plná kvalita videa. Práce s přednačteným náhledem je méně náročná na výkon počítače.
Ikona. Kompaktní záhlaví – upraví rozložení ovládacích prvků a některé přesune pod symbol Ikona., nebo Ikona. jednotlivých stop.
Ikona. Přidat obrazovou stopu – přidá novou obrazovou stopu Vx (x představuje číslo).
Ikona. Přidat zvukovou stopu – přidá novou zvukovou stopu Ax (x představuje číslo).
Ikona. Přichytávat – vkládaný snímek se přichytí ke stávajícím snímkům.
Ikona. Automaticky posouvat hlavu kliknutím – Povolení této možnosti způsobí, že kliknutím do obrazové/zvukové stopy v projektu, dojde k automatickému posunu Hlavy na uvedenou pozici.
Ikona. Automaticky vybírat klip pod hlavou – Při zapnutí této funkce budou vybírány klipy na hlavní video-stopě „V1“. Pokud bude video stopa prázdná, bude vybrán klip ve stopě s nejbližším vyšším číslem. Je-li vybrán a označen klip ve vyšší vrstvě, zůstane označen po celou délku trvání klipu.
Ikona. ikona rozbalovacího menu – otevře další možnosti. Pokud je nastavené zobrazení Kompaktního záhlaví, část ikon se přesune do tohoto menu.

 • Režim přepisování jako výchozí – nastaví Režim přepisování jako výchozí, takže nové vkládaný snímek defaultně přepíše stávající snímek v obrazové stopě.
 • Zobrazit ovládání hlavy – Přesune možnosti Nastavit počáteční/koncový snímek a Rozdělit z hlavního panelu do ukazatele Hlavy na časové ose.
 • Zobrazit úrovně – V jednotlivých klipech zobrazí úrovně obrazového krytí i hlasitosti a umožní jejich editaci na různé úrovně v rámci jednoho klipu. Uživatel může na ukazatelích úrovní vytvořit více bodů a těmi měnit sílu efektu v rámci klipu. Odstranit tento bod je možné dvojklikem.
 • Zobrazit jména souborů – Zobrazí jména použitých souborů ve video/audio stopách.

Ikona. Zamknout stopu – uzamkne obrazovou/zvukovou stopu a není možné v ní provádět úpravy. Pokud není symbol Ikona. vidět, nachází se v rozbalovacím menu video-stopy pod symbolemIkona..
Ikona. Režim přepisování – pokud je režim přepisování zapnutý, nově vkládaný snímek přepíše stávající snímek v obrazové stopě. Pokud je vypnutý, nově vkládaný snímek rozdělí stávající snímek na dvě části a dojde k posunutí ostatních klipů v obrazové stopě o délku trvání nově vloženého klipu.
Ikona. –  posouváním posuvníku se ovlivňuje míra intenzity zobrazení snímku.
Ikona. – posouváním posuvníku se ovlivňuje hlasitost zvukové stopy.
Ikona. Zobrazovat zvuk – zobrazí nebo skryje zvukovou stopu ve videu.
Ikona. Zobrazovat klíčové snímky – kliknutím na tuto ikonu se povolí zobrazování editoru klíčových snímků v časové ose pod příslušnými klipy. Pokud žádný klip ještě neobsahuje klíčové snímky, zdánlivě se po kliknutí na tuto ikonu nestane nic.

Klávesové zkratky při práci s klipy v časové ose:

Ctrl+A – vybere všechny klipy v časové ose projektu.
Ctrl+přetažení klipu – dojde ke zkopírování snímku na vybrané místo v časové ose.
Ctrl+Alt+přetažení klipu – pokud je klip videosouboru ořezán, tato zkratka posune pozici klipu i obsah výřezu podle toho, které části původního klipu výřez odpovídá.
Alt+přetažení klipu – pokud je klip videosouboru ořezán, tato zkratka zachová pozici klipu, ale posune obsah výřezu.
Přetažení klipu+Alt – při přetažení klipu dočasně mění způsob vkládání na přepisování a naopak.
Ctrl+Shift+přetažení klipu
– klip bude zkopírován do
zvolené vrstvy. Umístění v časové ose bude totožné s původním klipem.
SHIFT+přetažení klipu – smaže se mezera po původně umístěném klipu a dojde k posunu všech následujících klipů tak, aby nevznikla ve stopě mezera.
Označení ohraničení klipů+SHIFTklipy budou posunuty na časové ose tak, aby nedošlo ke změně délky jejich trvání.

Panel nástrojů

V pravém bočním panelu naleznete řadu nástrojů pro práci s videem.
Veškeré provedené úpravy v projektu se automaticky ukládají.

Zelené tlačítko Export – z projektu vytvoří video-soubor ve formátu MP4. Po stisknutí tlačítka export je nutné určit místo, kam se soubor uloží. V dalším kroku zvolíte parametry výsledného videa, které mají vliv na celkovou velikost a kvalitu. Po nastavení parametrů a potvrzení volby „EXPORTOVAT“ se zahájí vytváření videa. Export probíhá na pozadí a průběh je možné sledovat v sekci „Oznámení“ – viz symbol zvonečku.

Vkládání textu

Ikona. Přidat text Do obrazové stopy je možné vložit text ve formě předpřipravených šablon přímo z panelu nástrojů. V pravém sloupci označíte požadovanou šablonu a tahem myši ji přetáhnete do požadovaného umístění na časovou osu.
Přidat textovou položku s metadatypokud je označen obrázek na časové ose, v poli Parametry klipu se zobrazí ikona Ikona. . Při použití této funkce se nad obrázkem vytvoří textové pole, nová obrazová vrstva, které má shodnou délku trvání a čerpá informace z podkladové fotografie. Použití formátovacích řetězců v poli text umožňuje zobrazení informací, které jsou zapsány v metadatech.

Možnosti úprav textového pole

Aby bylo možné upravovat parametry textového pole, musí být vybráno na časové ose.

Délka klipu – doba zobrazení textu a to ve formátu (h:m:s:FPS).
Okraj snímku – nastaví odsazení okrajů textového pole.
Zarovnání uvnitř snímkudefinuje celkové zarovnání všech textových polí společně. Tato funkce je závislá na šířce textového pole.
Prolínání obrazu – umožňuje ručně nastavit délku trvání přechodového efektu, kdy dochází k postupnému rozjasnění/ztmavení textu na začátku a konci klipu.
Animace – z nabídky je možné vybrat způsob animace textu.
Textové pole – slouží pro vložení textu, jehož parametry jako písmo, velikost, barva, řádkování a odsazení je možné nastavit pod textovým polem. Také je možné zvolit způsob zarovnání textu v daném textovém poli a upravit šířku textového pole (výchozí hodnota 100) a Odsazení textu odsadí text od okrajů snímku.
Zdroj metadat – textové pole je možné dodatečně propojit s fotografií, která je použita v projektu. Výběr lze provést pomocí kapátka a označením fotografie, nebo výběrem z rolovací nabídky.
Formátovací řetězce v textovém poli – při propojení textového pole s fotografií je možné do textového pole zadávat formátovací řetězce, které budou zobrazovat požadované informace z metadat fotografie. Nabídku formátovacích řetězců uvidíte po stisknutí šipky vedle textového pole.

Přechodové efekty

Pro přidání přechodových efektů mezi snímky vyberte funkci Přidat přechodový efekt (ikona v nástrojovém panelu). Z nabídky zvolíte požadovaný efekt a myší přetáhnete mezi klipy v obrazové stopě. Na časové ose má přechod podobu zeleného obdélníku na pomezí dvou klipů. Kliknutím na zelený přechod se v pravém panelu zobrazí sekce Editace přechodů Ikona.. Tato sekce umožňuje nastavit přechodu délku a ovlivnit další parametry. Nabídka parametrů pro každý přechod se může lišit.

Seznam dostupných přechodů lze organizovat pomocí ikony hvězdičky v pravém horním rohu pole s animací přechodu. Kliknutím na hvězdičku se přechod přesune na začátek seznamu do sekce Oblíbené.

Přechod přidaný do stopy lze odstranit tak, že ho označíte kliknutím myši a stisknete klávesu Delete, nebo na něj kliknete pravým tlačítkem myši a zvolíte Smazat.

Úpravy (dostupné pouze pro WINDOWS 10 a 11)

U obrázků i videí je možné provádět jednoduché úpravy (např. vyrovnání bílé, expozice a dalších parametrů). Provedené změny se aplikují na daný obrázek a v případě videa na celý zvolený klip. Provedené změny v jednom obrázku/klipu je možné zkopírovat a použít na jiné části projektu. Způsob provádění úprav je podobný jako v modulu Vyvolat.

Další informace

Jak na video v ZPS X – 1. díl

Jak na video v ZPS X – 2. díl

Vylepšená úprava videí v ZPS X: stříhejte jako profík snadno a rychle

Stříhání videa na pár kliknutí? Ukážeme vám, jak na to