Modul Vyvolat

Modul Vyvolat slouží k nedestruktivním úpravám obrázku, a to jak obrázků ve formátu RAW, tak i ostatních bitmapových formátů. Základní uspořádání modulu je stejné jako v ostatních částech programu. Na levé straně najdeme Navigátor, uprostřed obrazovky se zobrazuje náhled na prováděné úpravy obrázku a v pravé části se nachází panel s histogramem, základními informacemi o obrázku, lištami pro ovládání základních funkcí a také ovládací prvky pro nastavování parametrů jednotlivých úprav. Pod náhledem obrázku je umístěn filmový pás s náhledy snímků. Jednotlivé panely lze skrýt pomocí lišt při okraji obrazovky nebo pomocí kláves F6, F8 a F9 pro levý, pravý a spodní panel.

Náhled obrázku

Náhled slouží ke kontrole prováděných úprav, během nastavování parametrů jsou změny v reálném čase aplikovány a zobrazeny v okně náhledu. Měřítko zobrazení je možné měnit kolečkem myši, kliknutím levým tlačítkem myši lze přepínat mezi zobrazením 1:1 a Vsadit celý. Měřítko lze také měnit ovladači nad oknem náhledu nebo prostřednictvím menu. Náhledové okno je možné přepnout do režimu zobrazení přepalů pomocí příslušného tlačítka v okně histogramu. Při změně hodnot pomocí posuvníků se u formátů RAW používá snížená kvalita náhledu, náhled v plné kvalitě se vždy dopočítá s mírným zpožděním. Volbou Vysoká kvalita náhledu v menu Zobrazit lze vynutit plnou kvalitu náhledu i při změně hodnot posuvníkem.

Panely s ovládacími prvky

Pomocí ovládacích prvků na záložkách v pravé části okna můžete kontrolovat parametry vyvolání aktuálně zvoleného obrázku. Jednotlivé ovládací prvky jsou rozčleněny do skupin, jestliže je některý z parametrů ve skupině změněn, objeví se v záhlaví skupiny zatržítko, kterým lze celou skupinu zakázat a tlačítko „šipka zpět“, kterým nastavíte parametry ve skupině na výchozí hodnoty.

Obsah panelu se může lišit v závislosti na tom, zda je otevřen obrázek ve formátu RAW nebo v ostatních bitmapových formátech. V druhém případě některé skupiny chybí nebo jsou některé ovládací prvky neaktivní. Jestliže byl obrázek upraven v některé starší verzi Zoner Photo Studia, změní se ovládací prvky tak, aby odpovídaly této starší verzi a bylo zajištěno, že se obrázek vyvolá shodným způsobem.

Vlastní nastavení

Úpravy provedené v obrázku je možné uložit jako „preset“ pomocí klávesové zkratky Ctrl+S nebo z menu Presety pomocí volby Vytvořit Preset. V nově otevřeném okně Vytvořit preset si uložené nastavení pojmenujete a zařadíte do složky s presety, kde uložené nastavení později najdete. V dalším okně zvolíte, které skupiny úprav budou do nastavení presetu uloženy. Při zatržení volby Pouze změněné se uloží pouze ty parametry, které se liší od výchozích hodnot. Při aplikování nastavení budou potom ovlivněny pouze uložené parametry, ostatní zůstanou nezměněny. Uložená nastavení se objeví v pravém panelu ve skupině Presety.

S aktuálním nastavením je možné pracovat příkazy z hlavní nabídky Upravit:

  • Kopírovat do schránky – zkopíruje aktuální nastavení obrázku do schránky
  • Vložit ze schránky – vloží nastavení ze schránky do otevřeného obrázku
  • Zrušit úpravy –  zruší naráz všechny aktuálně nastavené úpravy
  • Vložit aktuální nastavení všem souborům – aktuální nastavení se použije na všechny soubory ve složce
  • Nastavit aktuální nastavení jako výchozí – umožňuje uživatelské přizpůsobení výchozího nastavení, výchozí nastavení je aplikováno na obrázek při prvním načtení do modulu Vyvolat
  • Obnovit výchozí nastavení – umožňuje návrat k původnímu výchozímu nastavení.

Doplňující informace k presetům najdete v kapitole Nástroje.

Kopírování nastavení na více obrázku

Jestliže chcete nastavení přenést na více obrázků najednou, označte je ve filmovém pásu a v lokálním menu použijte volbu Vložit aktuální nastavení. S nastavením lze pracovat i v lokálním menu v Průzkumníku.

Uložení provedených změn

Provedené změny není třeba nijak potvrzovat nebo ukládat, k jejich uložení dojde zcela automaticky po načtení dalšího obrázku, přechodu do jiného modulu, nebo při ukončení programu. Pokud chcete v obrázku provést některé pokročilejší úpravy, které nejde udělat ve Vyvolat, přejděte jednoduše přímo do Editoru. Další úpravy v Editoru už ovšem nejsou nedestruktivní a nebude možné původní úpravy modifikovat ve Vyvolat. Doporučujeme proto změny v Editoru neukládat do původního obrázku, ale uložit změněný obrázek pod jiným jménem.

Hromadné úpravy více obrázků

Nedestruktivní úpravy lze provádět i na více současně vybraných obrázků. K dispozici jsou následující funkce a parametry: Automatické vylepšení, Ořez, Vyrovnání bílé, Expozice, Barva. Protože ale každý z obrázků již může mít nějaké nastavení, aplikují se nastavené parametry relativně vzhledem ke stávajícímu nastavení. Hodnoty parametrů při hromadné úpravě se tedy sčítají s hodnotami nastavení jednotlivých souborů.

Další informace

Nástroje

Panel s parametry

Nedestruktivní úpravy

Zoner Photo Studiem X krok za krokem. Díl 3: Modul Vyvolat

Zoner Photo Studiem X krok za krokem. Díl 4: Co dál v modulu Vyvolat?

Jak v Zoner Photo Studiu pracovat s přepaly