Modul Vyvolat

Modul Vyvolat slouží především k nedestruktivním úpravám obrázku, a to jak obrázků ve formátu RAW, tak i ostatních bitmapových formátů. Základní uspořádání modulu je stejné jako v ostatních částech programu:
Na levé straně najdeme panel Navigátor, který lze otevřít a zavřít pomocí klávesy F6.
Na horní liště ve středu obrazovky jsou zobrazené režimy, ve kterých se modul Vyvolat může zobrazit: Ikona. MapaIkona. PrůzkumníkIkona. Náhled Ikona. Plný náhled.
Uprostřed obrazovky se ve výchozím stavu zobrazuje náhled obrázku, na kterém lze provádět úpravy, ale v závislosti od aktuálně používaného režimu se tam může zobrazovat také mapa nebo miniatury všech obrázků ve složce. V pravé části se nachází panel s histogramem, základními informacemi o obrázku, lištami pro ovládání základních funkcí a také ovládací prvky pro nastavování parametrů jednotlivých úprav. Tento panel lze otevřít a zavřít pomocí klávesy F8.
Ve spodní části je umístěn filmový pás s náhledy snímků. Filmový pás lze otevřít a zavřít pomocí klávesy F9.

Nedestruktivní a destruktivní úpravy obrázků

V základním nastavení je modul Vyvolat nastaven v nedestruktivním režimu. To znamená, že původní obrázek zůstává vždy nedotčený a veškeré úpravy se průběžně zaznamenávají do přídavných souborů uložených vedle upravovaného souboru. Pokud pak uživatel přejde na další obrázek, ukončí modul Vyvolat nebo dokonce celé Zoner Photo Studio, nedojde ani ke ztrátě obrazových dat ani použitých úprav. Stačí obrázek znovu otevřít v modulu Vyvolat a dříve provedené úpravy se zpětně načtou a znovu provedou na původním neupraveném obrázku. Uživatel se tak ocitne přesně v místě, ve kterém úpravy zanechal, a to včetně možnosti vrácení se o krok zpět, nebo dokonce až na samý začátek úprav.

Zoner Photo Studio umožňuje použít modul Vyvolat i v destruktivním režimu. Do tohoto režimu je možné ZPS přepnout pomocí tlačítka Uložit v pravém panelu nahoře.  Šipka v jeho pravé části zobrazí volbu režimu.

V režimu Ukládat destruktivně probíhá práce na obrázku shodně jako v nedestruktivním režimu. Rozdíl je pouze při ukončení práce. V té chvíli je uživatel dotázán, zda chce všechny úpravy uložit do výchozího souboru.

Pozor: Potvrzení této volby znamená nevratnou změnu původního obrázku!

Po ukončení úprav obrázku pak dochází k zapomenutí všech úprav. Není možné se k nim zpětně vrátit, ani je (pokud byly uloženy do obrázku) odstranit.

Náhled obrázku

Náhled slouží ke kontrole prováděných úprav, během nastavování parametrů jsou změny v reálném čase aplikovány a zobrazeny v okně náhledu. Měřítko zobrazení je možné měnit kolečkem myši, kliknutím levým tlačítkem myši lze přepínat mezi zobrazením 1:1 a Vsadit celý. Měřítko lze také měnit ovladači nad oknem náhledu nebo prostřednictvím menu. Náhledové okno je možné přepnout do režimu zobrazení přepalů pomocí příslušného tlačítka v okně histogramu. Při změně hodnot pomocí posuvníků se u formátů RAW používá snížená kvalita náhledu, náhled v plné kvalitě se vždy dopočítá s mírným zpožděním.

Panely s ovládacími prvky

Pomocí ovládacích prvků na záložkách v pravé části okna můžete kontrolovat parametry vyvolání aktuálně zvoleného obrázku. Jednotlivé ovládací prvky jsou rozčleněny do skupin, jestliže je některý z parametrů ve skupině změněn, objeví se v záhlaví skupiny zatržítko, kterým lze celou skupinu zakázat a tlačítko „šipka zpět“, kterým nastavíte parametry ve skupině na výchozí hodnoty.

Obsah panelu se může lišit v závislosti na tom, zda je otevřen obrázek ve formátu RAW nebo v ostatních bitmapových formátech. V druhém případě některé skupiny chybí nebo jsou některé ovládací prvky neaktivní. Jestliže byl obrázek upraven v některé starší verzi Zoner Photo Studia, změní se ovládací prvky tak, aby odpovídaly této starší verzi a bylo zajištěno, že se obrázek vyvolá shodným způsobem. Pořadí skupin parametrů lze v hlavní nabídce modulu Vyvolat měnit. Kliknutím pravým tlačítkem myši na název skupiny se zobrazí kontextová nabídka. V ní je seznam skupin a je možné zde některé skupiny úplně skrýt a kromě toho se zde nachází i možnost Změnit pořadí skupin. Kliknutí na tuto možnost otevře nový dialog, který umožňuje táhnutím myši měnit pořadí a uložit ho.

Vlastní nastavení

Úpravy provedené v obrázku je možné uložit jako „preset“ pomocí klávesové zkratky Ctrl+T nebo z menu Presety pomocí volby Vytvořit Preset. V nově otevřeném okně Vytvořit preset si uložené nastavení pojmenujete a zařadíte do složky s presety, kde uložené nastavení později najdete. V dalším okně zvolíte, které skupiny úprav budou do nastavení presetu uloženy. Při zatržení volby Pouze změněné se uloží pouze ty parametry, které se liší od výchozích hodnot. Při aplikování nastavení budou potom ovlivněny pouze uložené parametry, ostatní zůstanou nezměněny. Uložená nastavení se objeví v pravém panelu ve skupině Presety.

S aktuálním nastavením je možné pracovat příkazy z hlavní nabídky Upravit:

 • Kopírovat úpravy do schránky – zkopíruje aktuální nastavení obrázku do schránky.
 • Kopírovat úpravy s nastavením – je možné zvolit, které parametry nastavení se mají zkopírovat.
 • Vložit úpravy ze schránky – vloží nastavení ze schránky do otevřeného obrázku.
 • Nastavit výchozí úpravy – zruší naráz všechny aktuálně nastavené úpravy.
 • Vynulovat úpravy – zruší veškeré úpravy modulu Vyvolat na aktuálně označeném obrázku či obrázcích.
 • Vložit úpravy z předchozího souboru(podržení klávesy Alt) – aplikuje na fotografii úpravy, které byly použity na souboru, který byl označen před přechodem na současný snímek.
 • Použít na následující soubory – (podržení Ctrl) všem fotografiím, které se nachází za označeným souborem, dle řazení, budou aplikovány úpravy použité na označené fotografii.
 • Použít úpravy na všechny soubory – aktuální nastavení se použije na všechny soubory ve složce.
 • Nastavit aktuální úpravy jako výchozí – umožňuje uživatelské přizpůsobení výchozího nastavení, výchozí nastavení je aplikováno na obrázek při prvním načtení do modulu Vyvolat.
 • Spravovat výchozí úpravy… – otevře nabídku, ve které se zobrazí veľkeré uložené výchozí úpravy uživatele. Je zde možné uložené úpravy odstranit.
 • Nastavit nejnovější verzi zpracování – pokud uživatel na fotce pracoval ve starší verzi zpracování modulu Vyvolat, zde je možné nastavit si nejnovější zpracování

Doplňující informace k presetům najdete v kapitole Nástroje.

Kopírování úprav na více obrázků

Jestliže chcete nastavení přenést na více obrázků najednou, označte je ve filmovém pásu a v lokálním menu použijte volbu Vložit úpravy Vyvolat. S nastavením lze pracovat i v lokálním menu v Průzkumníku.

Uložení provedených změn

V nedestruktivním režimu není třeba provedené změny nijak potvrzovat nebo ukládat, k jejich uložení dojde zcela automaticky po načtení dalšího obrázku, přechodu do jiného modulu, nebo při ukončení programu. Pokud chcete v obrázku provést některé pokročilejší úpravy, které nejde udělat ve Vyvolat, přejděte jednoduše přímo do Editoru. Další úpravy v Editoru už ovšem nejsou nedestruktivní a nebude možné původní úpravy modifikovat ve Vyvolat. Doporučujeme proto změny v Editoru neukládat do původního obrázku, ale uložit změněný obrázek pod jiným jménem.

V destruktivním režimu se úpravy po odsouhlasení uživatelem ukládají přímo do původního obrázku.

Hromadné úpravy více obrázků

Nedestruktivní úpravy lze provádět i na více současně vybraných obrázků. K dispozici jsou následující funkce a parametry: Automatické vylepšení, Anonymizace, Ořez, Vyrovnání bílé, Expozice, Barva. Protože ale každý z obrázků již může mít nějaké nastavení, aplikují se nastavené parametry relativně vzhledem ke stávajícímu nastavení. Hodnoty parametrů při hromadné úpravě se tedy sčítají s hodnotami nastavení jednotlivých souborů.

Další informace

Zoner Photo Studiem X krok za krokem. Díl 3: Modul Vyvolat

Zoner Photo Studiem X krok za krokem. Díl 4: Co dál v modulu Vyvolat?

Škola úprav v ZPS X: vyzkoušejte si úpravu nočního portrétu

Škola úprav v ZPS X II: Vyvolání podzimního portrétu krok za krokem

Škola úprav v ZPS X III: upravte si fotku ve filmovém stylu

3 praktické ukázky, jak upravit fotky z automobilových závodů