Tlač jedného obrázka

Pre tlač jedného obrázka použite Editor a v jeho ponuke vyberte Súbor | Tlač… [Ctrl+P].
V dialógu je možné nastaviť veľkosť a umiestnenie obrázka na stránke a tiež je tu možné vloženie popisku.

Po výbere tlačiarne a voliteľnom nastavení papiera a farby (čo býva veľmi dôležité pri tlači na špeciálne fotopapiere) pomocou tlačidla Vlastnosti… Zoner Photo Studio načíta veľkosť strany a okraje. Voľbou Tlač do súboru miesto tlače uložíte dátový súbor pre vybranú tlačiareň. Počet kópií sa tiež načítava podľa nastavenia v ovládači, ale možno ho tu priamo zmeniť bez nutnosti nastavovať vlastnosti. Voľba Automaticky meniť orientáciu papiera podľa obrázka mení hodnoty nastavenia v ovládači tlačiarne podľa orientácie tlačenej fotografie.

Veľkosť a pozícia obrázka sa nastavuje pomocou volieb a tlačidiel pod náhľadom tlače.

Voľba umiestniť do stránky vsadí, alebo oreže obrázok do stredu stránky s ohľadom na jej okraje. Možnosť Vložiť prispôsobí obrázok tak, aby sa vytlačil celý. Druhá možnosť Orezať maximálne vyplní potlačenú plochu na stránke a prebytočné okraje obrázka oreže. Tieto okraje sú v náhľade označené červenou farbou.

Voľba podľa DPI obrázka vloží obrázok na stránku vo veľkosti nastavenej v závislosti na DPI.

Voľba vlastná aktivuje možnosť zadania Šírky, alebo Výšky obrázka. Druhý rozmer sa automaticky dopočítava podľa pomeru strán – obrázok sa nedeformuje.

Pomocou tlačidiel pod obrázkom, alebo výberom možnosti z voľby pevná pozícia, ktorá sa aktivuje stlačením niektorého z tlačidiel, zarovnáme tlačený obrázok k okrajom, alebo na stred papiera. Voľbou vlastná možno nastaviť ľubovoľný okraj VľavoHore.

Pre nastavovanie veľkosti si môžete zvoliť Jednotky – milimetre alebo palce.

Na obrázku je možné voliteľne pridať Popis. Umiestnenie je možné pod, alebo nad obrázok a Zarovnanie je možné k okrajom, alebo stredu obrázka.
Popis môžete napísať ručne, alebo využiť vložené popisky (metadáta), ktoré vložíte pomocou formátovacieho reťazca po kliknutí na ikonu so šípkou. Tlačidlom Písmo… vyberiete typ a veľkosť písma popisku.