Kľúčové snímky

Funkcia úprav pomocou kľúčových snímok je dostupná v module Video pre parametre v sekcii Pozícia a transformácia, Editácia obrazu a Editácia zvuku. Kľúčové snímky umožňujú, aby sa parameter menil postupne v priebehu času v rámci jedného klipu.

Ovládacie prvky slúžiace na upravovanie kľúčových snímok sa v prostredí modulu Video nachádzajú na viacerých miestach:

  1. V pravom paneli s nástrojmi sa vpravo vedľa každého parametra, ktorý môže byť editovaný pomocou kľúčových snímok, nachádza ikona veľkej bodky, ktorá je viditeľná iba vtedy, keď po danej oblasti prejde kurzor myši. Po kliknutí na ikonu sa bodka trvalo zviditeľní a jej farba sa zmení na modrú. Kliknutím na bodku sa aktuálna snímka v klipe nastaví ako kľúčová a bude niesť aktuálne nastavenie daného parametra.
  2. V menu vľavo sa v každej obrazovej stope nachádza ikona Ikona. Zobrazovať kľúčové snímky. Kliknutím na ikonu umožníte, aby sa na časovej osi začali zobrazovať ďalšie ovládacie prvky.
  3. Ak je zobrazovanie kľúčových snímok aktivované a ak bolo kliknuté na ikonu bodky pri niektorom parametri v pravom paneli, v časovej osi sa pod daným klipom zobrazí editor kľúčových snímok.

Editor kľúčových snímok v časovej osi

Editor kľúčových snímok vždy vypĺňa celú dĺžku daného klipu. Môže sa zobraziť v zbalenej alebo rozbalenej podobe. V zbalenej podobe sa v poradí zľava doprava v editore nachádzajú tieto informácie:

  • Ikona. alebo Ikona. – tieto šípky označujú, či je editor zbalený alebo rozbalený. Kliknutím na šípku je možné editor rozbaliť alebo zbaliť.
  • názov daného parametra, napríklad Rotácia. Pre každý upravovaný parameter sa vždy vytvára samostatný editor.
  • Ikona., Ikona., Ikona., Ikona., malé menu a Ikona. – v zbalenej podobe editora sa tieto ikony zobrazujú, iba ak po editore prejdete kurzorom myši. V rozbalenej podobe sú viditeľné vždy. Tieto možnosti sú zašednuté a neaktívne, pokiaľ v klipe nie je vybraná žiadna kľúčová snímka. Funkcia týchto ikon je rozobraná nižšie v sekcii Úprava krivky.

Ikona. – ak na krivke už sú nastavené nejaké kľúčové snímky, kliknutím na túto šípku sa aktivuje najbližšia kľúčová snímka vľavo od aktuálnej pozície hlavy.

  •  – kliknutím na túto ikonu sa buď pridá nová kľúčová snímka pod aktuálnou pozíciou hlavy, alebo sa odoberie kľúčová snímka pod aktuálnou pozíciou hlavy.

Ikona. – pokiaľ na krivke už sú nastavené nejaké kľúčové snímky, kliknutím na túto šípku sa aktivuje najbližšia kľúčová snímka vpravo od aktuálnej pozície hlavy.

Ikona. – kliknutím na krížik sa zavrie editor kľúčových snímok pre daný parameter. Zároveň sa pre daný parameter zrušia všetky nastavené kľúčové snímky.

V rozbalenej podobe sa zobrazujú všetky ikony uvedené vyššie a okrem toho sa zobrazuje krivka. Vo východiskovej podobe krivku predstavuje horizontálne orientovaná biela čiara, ktorá rozdeľuje editor na dve polovice, hornú a spodnú. Ak je na krivke nastavený nejaký kľúčový bod, zobrazuje sa ako veľká bodka.

Úprava krivky

Pokiaľ je celá krivka horizontálne orientovaná a uprostred editora kľúčových snímok, znamená to, že daný parameter má hodnotu 0 v celej dĺžke klipu, teda sa žiadny efekt daného parametra na videu neprejaví. Dvojklikom na krivku sa na danom mieste zobrazí ikona bodky, ktorá indikuje pridanú kľúčovú snímku. Kliknutím na ikonu bodky a jej potiahnutím doprava alebo doľava je možné zmeniť polohu danej kľúčovej snímky v čase. Potiahnutím nahor alebo nadol je možné zmeniť hodnotu daného parametra. Dvojklikom na ikonu bodky danú kľúčovú snímku odstránite.

Pridanie kľúčového snímku krivku rozdeľuje na rôzne časti a každá časť krivky môže mať rôzny tvar. Tvar krivky ovplyvňuje to, ako bude výsledný efekt vo videu vyzerať.

Ak je krivka horizontálna, hodnota daného parametra je v danom úseku rovnaká, preto sa hodnota parametra v čase nemení. Ak krivka klesá alebo stúpa, hodnota parametra v čase sa mení a sila a rýchlosť zmeny zodpovedá tomu, aký sklon má krivka.

V predvolenom stave je krivka lineárna, teda aj zmena parametra je lineárna. Tvar krivky je ale možné ovplyvniť aj pomocou ikon Ikona., Ikona., Ikona.Ikona..

Ikona. – východiskový tvar krivky, zmena parametra prebieha lineárne.

Ikona., Ikona. – na krivke dôjde k prehnutiu jedným smerom, čím sa priebeh zmeny parametra zjemní.

Ikona. – krivka zaujme vzhľad sínusoidy, čím sa zjemní ako priebeh zmeny parametra na krivke, tak aj prechod na ďalšiu kľúčovú snímku.

Ak je zvolená sínusoida, malé menu vpravo od ikon tvarov kriviek sa stane aktívnym. Možnosti v tomto menu ovplyvňujú mieru prehnutia sínusoidy.

Pokiaľ zvolíte niektorý tvar krivky, kliknutím na ikonu Ikona. daný tvar krivky nastavíte všetkým častiam krivky pre tento parameter.

Podržaním klávesy Ctrl a kliknutím na body v editore kľúčových snímok je možné vybrať viac bodov a pohybovať nimi naraz.