Zobrazenie a radenie

Toto dialógové okno obsahuje funkcie, ktoré ovládajú zobrazenie Prieskumníka Filmového pásu a radenie zložiek a súborov v zložkách. Funkcie na ovládanie FIlmového pásu sú dostupné iba vtedy, keď otvárate tento dialóg z režimu Náhľad, a to aj v module Správca, aj v module Vyvolať. Zároveň, pokiaľ nastavenia v tomto dialógu meníte z režimu Náhľad, budú sa prejavovat vo Filmovom páse.

Pri otváraní dialógu z režimu Prieskumník sa v pravej hornej časti okna nachádzajú tri ikony:
Ikona. – otvára dialógové okno Možnosti na záložke Miniatúry.
Ikona. – nastaví aktuálne parametre zobrazenia Prieskumníka ako predvolené pre všetky zložky.
Ikona. – nastaví do aktuálnej zložky východiskové parametre zobrazenia Prieskumníka.

Pri otváraní dialógu z režimu Náhľad sa v pravej hornej časti okna nachádza ikona navyše:
Ikona. – umožňuje nastaviť zobrazenie zložky vo Filmovom páse nezávisle od toho, aké je jej nastavenie v Prieskumníkovi.

Zobrazenie

V tejto sekcii sa nachádzajú štyri ikony vedľa seba, pomocou ktorých zmeníte zobrazenie Prieskumníka: Ikona. Miniatúry, Ikona. Miniatúry s rozšírenými informáciami, Ikona. Dlaždice a Ikona. Podrobnosti.

Veľkosť miniatúr – umožňuje posunutím ovplyvňovať veľkosť miniatúr rovnako ako posuvník v Prieskumníku. V režime Náhľad sa táto funkcia zobrazí iba vtedy, keď je zaškrtnutá možnosť Filmový pás posúvať vertikálne a keď nie je aktivovaná možnosť Nezávislé nastavenia zobrazenia pre Filmový pás.
Zobraziť záhlavie pre radenie – v aktuálnej zložke pridá do vrchnej časti Prieskumníka lištu s rôznymi možnosťami radenia súborov v zložke.
Filmový pás posúvať vertikálne – umožňuje v spodnom paneli Filmový pás prezerať miniatúry súborov zhora dole. Táto možnosť je dostupná iba v režime Náhľad.
Zobrazovať zložky
– v aktuálnej zložke zapne alebo vypne zobrazovanie prítomných podpriečinkov.

Zložky

K dispozícii sú režimy Iba aktuálne a Vrátane podpriečinkov.
Iba aktuálne – pokiaľ sa v danej zložke nachádzajú aj nejaké podzložky, obsah podzložiek nie je v danej zložke vidieť.
Vrátane podpriečinkov – ak sa v danej zložke nachádzajú aj nejaké podzložky, obsah podzložiek sa rozbalí do danej zložky. 

Radenie zložiek

Pokiaľ sa v danej zložke nachádzajú nejaké podpriečinky, tu je možné zvoliť, podľa akých parametrov sa budú radiť.

Radenie súborov

Tu je možné zvoliť, podľa akých parametrov sa budú radiť súbory v danej zložke.

Zoskupovať

Ak má RAW a JPEG rovnaké meno, je možné ich zoskupiť. Pri zoskupení bude jeden zo súborov preferovaný na základe zvolenej možnosti tu. Pokiaľ zvolíte preferenciu JPG, znamená to, že všetko, čo pri zoskupených fotkách vidíte aj upravujete, sú JPG verzie. Preferenciu RAW použite, ak radšej upravujete fotky v RAWe. Pri každej miniatúre uvidíte vpravo hore ikonu, ktorá informuje o zoskupení formátov a o preferovanom variante. V moduloch Správca i Vyvolať pod histogramom vidíte nápisy RAW + JPG. Podčiarknutý formát je ten, s ktorým aktuálne pracujete.

Pokiaľ je u miniatúry zoskupenie preškrtnuté, tak to znamená, že RAW aj JPG obsahujú rozdielne metadáta. Ak ich chcete zoskupiť, tak je potrebné nastaviť obom formátom rovnaké informácie alebo nastaviť výnimku Zoskupovať aj s rozdielnymi metadátami.

V kontextovom menu snímky v Správcovi je možné zvoliť medzi voľbami Umožniť zoskupovanie RAW a JPG a Zabrániť zoskupovaniu RAW a JPG. V prípade, že je zoskupovaniu týmto spôsobom zabránené, tak je možné nastaviť výnimku Zoskupovať aj vylúčené zo zoskupovania a zoskupovanie vykonať.

Ukladať nastavenia pre každú zložku zvlášť – zapnutie tejto voľby znamená, že všetky nastavenia sa ukladajú pre každú zložku zvlášť. V opačnom prípade bude použité rovnaké nastavenie pre všetky zložky.