Metadátové tokeny

Metadátové tokeny sú nástroj, ktorý umožňuje užívateľovi rozhodovať o tom, ako prostredie programu ZPS X zobrazuje informácie o obrázku. Tokeny je možné ľubovoľne zoraďovať, pridávať, odstraňovať a upravovať. Každý token sa potom prevedie na text podľa konkrétnych hodnôt daného obrázku.

Napr. reťazec tokenov: (dátum a čas obstaraniaIkona.)
(šírkaxIkona.) (výškaxIkona.) (bitov na pixelIkona.)
(doba expozície sIkona.) (FhodnotaIkona.) (ISO hodnotaIkona.)
sa pre konkrétny obrázok rozvinie: 28.06.2022 17:29
5472x3648x48
1/30 s, F3.2, ISO 125

Kliknutím na ikonu šípkyIkona.pri každom tokene je možné editovať jeho formát a obsah. Základná ponuka editácie tokenov je nasledovná:

Popisok – umožňuje editovať alebo doplniť informáciu o danom údaji. Napríklad, ak má užívateľ vedľa seba údaje o čase obstarania a času zmeny, môže ich pomocou popisku od seba odlíšiť, aby nestratil prehľad, ktorý údaj vyjadruje ktorú informáciu.
Prefix – umožňuje pridať ľubovoľnú informáciu pred hodnotu (napr. začiatočnú zátvorku).
Sufix – umožňuje pridať ľubovoľnú informáciu za hodnotu (napr. koncovú zátvorku).
Oddeľovač – určuje, akým spôsobom má byť tento údaj oddelený od ostatných údajov v riadku. Pri položke Oddeľovač je dostupné menu, z ktorého si môžete vybrať, ktorý spôsob oddeľovania chcete použiť.

Túto ponuku je možné ďalej rozkliknúť a zobrazí sa pokročilá ponuka editácie tokenov:

Veľkosť písmen – umožňuje ovplyvniť veľkosť písmen. K dispozícii sú možnosti Nemeniť, Prvé veľké, Všetky malé a Všetky veľké.
Zobraziť iba popisok – aktiváciou tejto možnosti sa bude zobrazovať iba údaj uvedený v položke Popisok, hodnota sa zobrazovať nebude. Okrem toho sa aktiváciou tejto možnosti zobrazí možnosť Aj pre neplatné hodnoty, vďaka ktorej je možné nastaviť, že údaj uvedený v položke Popisok sa bude zobrazovať aj vtedy, keď daný súbor túto hodnotu neobsahuje.
Predvolená hodnota – aktiváciou tejto možnosti sa bude u chýbajúcich informácií zobrazovať text Nie je k dispozícii.
Regulárny výraz – ide o pokročilú funkciu odporúčanú iba pre skúsenejších užívateľov, ktorí sa s pojmom regulárny výraz už v minulosti stretli. Funkcia umožňuje vykonať vyhľadávanie konkrétneho údaja v hodnotách, ktoré daný token reprezentuje, a nahradenie vyhľadaného údaja niečím iným. Funkcia pracuje s gramatikou ECMAScript.
Obmedzenie znakov – umožňuje limitovať zobrazenie hodnoty, ktorú daný token reprezentuje, na určitý počet znakov. Napríklad, zadaním čísla 2 sa zobrazí iba druhý znak danej hodnoty. Zadaním rozmedzia 3-8 sa zobrazí tretí až ôsmy znak danej hodnoty.

Okrem základnej a pokročilej ponuky editácie sú pri niektorých konkrétnych tokenoch dostupné aj ďalšie možnosti úpravy danej hodnoty. Napríklad, token Šírka má k dispozícii možnosť uvádzať pri hodnote aj jednotku a zobraziť napríklad číslo 2893 ako 2893 px (pixelov).