Všeobecné

Pri dvojkliku na miniatúru obrázka v Prieskumníkovi spúšťať – k dispozícii sú voľby Náhľad, Vyvolať, Editor, Prehliadač. Rovnaká akcia sa vykoná pri stlačení klávesu [Enter] na miniatúre obrázka v Prieskumníkovi.

Pri zobrazení obrázkov, ktoré sa nezmestia pri mierke 100 % (1 : 1) na obrazovku, sa zmení ich veľkosť. Použitá metóda pri zmene veľkosti sa nastavuje pomocou voľby Kvalita vykresľovania bitových máp. Nízka zaručuje najvyššiu rýchlosť vykresľovania za cenu kvality. Na bežné účely stačí Normálna. Vysoká je pre fotografie najkvalitnejšia, ale aj najnáročnejšia na výkon procesora. Toto nastavenie je spoločné pre všetky časti programu.

Oneskorenie pred automatickým náhľadom vo filtroch určuje, kedy sa po zmene hodnôt uplatní filter pri povolenom automatickom náhľade.

Východisková kompresia JPEG určuje, aká kvalita kompresie JPEG sa použije pri ukladaní obrázka.

Voľba Vyvolať modul Import pri zapnutí zariadenia alebo vložení karty riadi, či sa má automaticky po pripojení zariadenia vyvolať modul na pohodlný import fotografií. Automaticky otáčať obrázky podľa uloženého príznaku natočenia zaručí, že obrázok, ktorý má tento príznak, sa pri zobrazení v programe automaticky otočí.

Rozbaľovať Navigátor podľa otvorenej zložky – po spustení programu zostane strom zložiek v navigátore rozbalený.

Voľba Štartovať Prieskumníka vždy v tomto priečinku riadi, či má Zoner Photo Studio pri štarte zobrazovať vždy rovnaký konkrétny priečinok, ktorý je možné vybrať tlačidlom Prechádzať. Ak je táto voľba vypnutá, zapamätá si Zoner Photo Studio pri ukončení posledný navštívený priečinok a ten pri budúcom spustení automaticky otvorí.

Uloženie, načítanie a obnovenie nastavení

Zoner Photo Studio je aplikácia bohatá na nastavenia jednotlivých dialógov, filtrov a celkového prostredia. Všetky tieto nastavenia sú uložené do registra systému. Ak sa uskutoční nová inštalácia celého systému alebo sa stane havária disku, sú tieto nastavenia nenávratne stratené. Preto môže byť vhodné uložiť nastavenie celého prostredia a po inštalácii alebo kedykoľvek počas práce ho zase obnoviť. Nastavenie sa uloží tlačidlom Uložiť nastavenie. Potom budete vyzvaní na uloženie súboru s nastavením. Súbor je po uložení možné zase načítať funkciou Načítať nastavenie. Funkcia Východiskové nastavenie kompletne vymaže všetky používateľské nastavenia. Program sa potom bude správať ako v stave tesne po prvej inštalácii a spustení. Po použití funkcie na načítanie alebo obnovu nastavenia je potrebné program Zoner Photo Studio ukončiť a znova spustiť.

Klávesové skratky a Panely nástrojov

Tieto voľby vyvolávajú dialógové okno na nastavenie klávesových skratiek a panelov nástrojov pre jednotlivé moduly. Tento dialóg je možné tiež vyvolať položkou Upraviť panel nástrojov… z kontextovej ponuky na paneli nástrojov.

Na záložke Klávesové skratky je možné jednotlivým funkciám priradiť iné ako preddefinované kombinácie klávesov. Jednotlivé akcie môžu mať viac skratiek. Ak zadáte už použitú skratku, program automaticky zobrazí názov akcie, ktorá používa rovnakú kombináciu klávesov.

Na záložke Panely nástrojov je možné upraviť tlačidlá v paneli nástrojov. V ľavej časti sú dostupné tlačidlá, v pravej časti tlačidlá už zobrazené v paneli. Na pridanie tlačidla vyberieme položku v ľavej časti, v pravej časti vyberieme budúcu pozíciu a stlačíme tlačidlo Pridať. Položka sa pridá pred zvolenú pozíciu. Odobratie tlačidla je podobné. V rámci Zobrazených tlačidiel je možné meniť poradie, a to výberom položky a tlačidlami Hore a Dole alebo pretiahnutím položky na vybratú pozíciu priamo myšou (drag & drop).

Voľba Nastavenie a tlačidlá pri spodnom okraji okna vám umožňujú kedykoľvek uložiť alebo obnoviť aktuálne nastavenie aktívnej stránky.