Katalóg

Katalóg je predvoleným miestom na pohodlnú prácu s fotoarchívom, nachádza sa v Navigátore vo všetkých moduloch programu. Po pridaní priečinkov s fotografiami do Katalógu sa automaticky na pozadí do indexu Katalógu načítajú miniatúry obrázkov a metadáta. Toto načítanie indikuje modrá farba symbolu ozubeného kolesa v Navigátore pri položke Katalóg. Načítanie na pozadí je možné ovládať pomocou volieb z kontextovej ponuky na rovnakej položke.

 • Aktualizovať Katalóg – aktualizuje priečinok katalógu podľa nastavených pravidiel v Možnosti | Katalóg. Priečinok je najskôr katalogizovaný a potom nasleduje automatické prednačítanie náhľadov Katalógu. Voľba Plný výkon v oznamovacej časti na hornej lište (ikona zvončeka) zabezpečí maximálne využitie prostriedkov PC a neumožní tak akúkoľvek inú prácu na PC po dobu prednačítania. Prednačítanie prerušíte pomocou voľby Odložiť a znovu spustíte pomocou voľby Pokračovať v prednačítaní. Pokiaľ nebudete v prednačítaní pokračovať, tak sa automaticky spustí druhý deň po prerušení.
 • Nájsť chýbajúce súbory – funkcia vykonáva rýchlu katalogizáciu súborov pre potreby vyhľadávania. Na rozdiel od Aktualizácia katalógu nevytvára náhľady a je rýchlejší.
 • Zobrazovať počty súborov v priečinkoch – funkciu možno aktivovať z kontextového menu na položke „Katalóg“. Povolením tejto funkcie sa u zložiek v katalógu zobrazí počet indexovaných súborov vrátane podpriečinkov. Tento počet nemusí zodpovedať počtu zobrazených položiek v module „Správca“, ktoré môžu byť ovplyvnené funkciami, ako je filtrovanie zobrazenia, zoskupovanie RAW + JPEG a pod.

Ikona Ikona. na pravej strane vedľa názvu priečinku spustí možnosť Prednačítať náhľady.
Ikona Ikona. umožňuje otvoriť si dialóg Nastavenie prednačítania náhľadov.

Pri jednotlivých zložkách pridaných do Katalógu sa môžu vyskytovať štyri informačné príznaky: Ikona.Ikona.Ikona.Ikona.. Viac o význame týchto príznakov nájdete v článku Informačné príznaky.

Nastavenie prednačítania náhľadov

Tento dialóg umožňuje nastaviť si rôzne režimy načítania náhľadov pre obrázky a videá. Pre obrázky sú k dispozícii 4 režimy – Neprednačítať, Rýchly náhľad (s nižším rozlíšením), Rýchly náhľad 1:1 pre nevyvolané, Rýchly náhľad 1:1 pre všetky.

Pojem Rýchly náhľad s nižším rozlíšením označuje náhľadový JPEG s rozlíšením 2048 pixelov.
Pojem Rychlý náhľad 1:1 označuje náhľadový JPEG, ktorý rozlíšením zodpovedá RAWu. Rýchly náhľad 1:1 pre nevyvolané sa načíta iba pre RAWy, ktoré ešte neprešli žiadnymi úpravami v module Vyvolať. Rýchly náhľad 1:1 pre všetky sa načíta aj pre fotografie s úpravami Vyvolať.

Pre videá sú k dispozícii 3 režimy – Neprednačítať, Prednačítať interaktívne miniatúry, Prednačítať Chytré videonáhľady.

Pojem Interaktívne miniatúry označuje miniatúry videí, ktoré sa pohybujú po interakcii s myšou. Z každého videa sa vyberie 360 snímok z celého priebehu videa, ktoré sa premietnu, pokiaľ sa nad miniatúrou pohybuje v horizontálnom smere kurzor myši.

Pojem Chytrý videonáhľad označuje prednačítaný náhľad videa, vďaka ktorému sa skracuje načítanie súboru do projektu v module Video.

Pokiaľ nie je zaškrtnutá možnosť Vrátane podpriečinkov, voľba sa bude týkať len danej zložky. Zložky, ktoré sa v nadradenej zložke nachádzajú, sa budú prednačítavať podľa východiskových nastavení alebo podľa individuálneho nastavenia.

Pre prácu s online súbormi na OneDrive je možné povoliť ich stiahnutie na disk. Po nabehnutí myšou na ikonu Ikona. sa zobrazí informácia o poslednom vykonanom predčítaní náhľadov. Ikona so stopkami znamená, že načítanie je v pláne alebo prebieha.

Ikona na pravej strane vedľa názvu priečinku spustí jednorazové prioritné načítanie náhľadov pre zvolenú zložku.

Načítanie miniatúr a metadát zaistí rýchle prechádzanie fotografií v Katalógu a umožní Rýchle vyhľadávanie.

Sekcie Katalógu

V Katalógu sú k dispozícii tieto sekcie:

 • Priečinky – zoznam priečinkov, ktoré sú pridané do Katalógu. Nastavenie priečinkov nájdete v Možnosti | Katalóg.
 • Časová os – tu sú fotografie roztriedené do virtuálnych priečinkov podľa dátumu nasnímania.
 • Kľúčové slová – tu je možné organizovať používané kľúčové slová, zobrazovať obrázky s priradenými kľúčovými slovami a priraďovať kľúčové slová pretiahnutím na obrázky. Priradiť kľúčové slová je možné aj presunutím obrázkov na kľúčové slová do Katalógu v Navigátore.
 • Lokácie – tu sú fotky so súradnicami GPS roztriedené podľa textového popisu lokácie do stromu podľa týchto údajov: Krajina, Štát/Kraj, Mesto, Miesto.

Rýchle vyhľadávanie

Stlačením klávesu [Ctrl+F] alebo kliknutím do vyhľadávacieho poľa nad Navigátorom môžete aktivovať Rýchle vyhľadávanie. Táto funkcia funguje len na súboroch, ktoré boli pridané do Katalógu.

Na paneli Rýchleho vyhľadávania je možné zadať nasledujúce podmienky:

 • Text – výsledky podľa hľadaného textu sa zobrazujú okamžite pri písaní textu do vyhľadávacieho poľa. Dá sa zvoliť Oblasť hľadania textu – buď sa hľadá vo všetkých textových informáciách uložených v obrázku, alebo je možné vybrať jednotlivú oblasť – napríklad kľúčové slová, cesta, popis alebo lokácia.
 • Formát – možno nastaviť formát pre vyhľadávané snímky: RAW, JPG, Video a Ostatné.
 • Hodnotenie – podľa hodnotenia je možné vyhľadávať v troch režimoch: Rovná sa, Menšie ako, Väčšie ako.
 • Značka – je možné vybrať jednu alebo viac farebných značiek.
 • GPS – súradnicu GPS je možné získať jedným z troch spôsobov pomocou tlačidiel panela – z vybratého obrázka, obrázka zo súboru alebo z mapy. Po výbere súradnice GPS je možné filtrovať obrázky zhotovené v zadanom Okolí.
 • Vrátane podpriečinkov – ak je Prieskumník v režime prechádzania priečinkov, dá sa zvoliť, že sa majú vyhľadávať súbory aj v podpriečinkoch.

Na konci každej sekcie panela s podmienkami je tlačidlo na uvedenie panela do predvoleného stavu. Jednotlivé podmienky filtra sa dajú ľubovoľne kombinovať, súbory sa zobrazia v prípade, že vyhovujú všetkým zadaným podmienkam.

Zložku do Katalógu pridáte pomocou Pridať Zložku v Možnosti | Katalóg, z kontextovej ponuky Pridať priečinok do Katalógu u zložky v napr. Tento počítač alebo tiahnutím zložky pomocou myši nad Zložky v Katalógu v pravom paneli.

Odobrať zložku v Katalógu

Zložku z Katalógu možno odstrániť pomocou Odobrať zložku z kontextovej ponuky zložky v Katalógu alebo pomocou voľby Odobrať zložku pod ikonou v Možnosti | Katalóg.