Nastavenie zobrazených informácií

Tento dialóg poskytuje komplexné možnosti úprav informácií, ktoré sa okolo fotografie zobrazujú v rôznych častiach prostredia ZPS X.
Okno Konfigurácia umožňuje zvoliť, na ktorú časť prostredia ZPS X sa úpravy vykonané v tomto dialógu budú vzťahovať. K dispozícii sú možnosti Správca – náhľad jedného obrázku, Správca – plný náhľad jedného obrázku, Správca – druhý náhľad jedného obrázku, Správca – náhľad viacerých obrázkov, Správca – plný náhľad viacerých obrázkov, Správca – druhý náhľad viacerých obrázkov, Vyvolať – náhľad jedného obrázka, Vyvolať – plný náhľad jedného obrázku, Vyvolať – druhý náhľad jedného obrázku, Vyvolať – náhľad viacerých obrázkov, Vyvolať – plný náhľad viacerých obrázkov, Vyvolať – druhý náhľad viacerých obrázkov, Prehliadač a Premietanie.

Pozadie náhľadu umožňuje zmeniť farbu a odsadenie. Ak je pri farbe začiarknuté políčko Automatická, pozadie má predvolenú farbu podľa nastavenej témy v Možnosti | Vzhľad. Po odškrtnutí tohto políčka je možné farbu zmeniť na ľubovoľnú inú.
Ak je políčko Automatické začiarknuté pri odsadení, východisková hodnota je 16. Manuálnymi úpravami tejto hodnoty sa okraje obrázku buď priblížia k okraju dostupnej plochy, alebo sa oddialia.

Možnosť Zobraziť bublinového pomocníka umožňuje vložiť informácie do bublinového pomocníka. Ikona Ikona. otvorí ponuku niekoľkých rýchlych volieb, ktoré do bublinového pomocníka je možné vložiť. Ak rýchle voľby nie sú dostačujúce, posledná voľba Upraviť formátovací reťazec umožňuje vstúpiť do dialógu rozšírených možností úprav formátovacieho reťazca.

V ľavej časti dialógu je obdĺžnik, ktorý reprezentuje fotografiu a jej okolie. Možnosti okolo obdĺžnika sa menia podľa toho, ktorú časť prostredia sa snažíte upraviť. V možnostiach Správca – náhľad jedného obrázka, Prehliadač a Premietanie sa nad a pod obdĺžnikom nachádzajú ikony plus, ktorými je možné pridať ďalší riadok. Pri pridávaní ďalšieho riadka je možné zvoliť, koľko bude v riadku stĺpcov, tzn. ak sa riadok rozdelí na ďalšie samostatné segmenty. Obsah každého stĺpca je možné editovať zvlášť. Maximálny počet stĺpcov v jednom riadku sú tri.
V možnostiach Správca – náhľad viacerých obrázkov, Vyvolať – náhľad jedného obrázka a Vyvolať – náhľad viacerých obrázkov nie je možné pridať ďalší riadok, je možné editovať iba obsah už existujúcich riadkov.

Po nájdení myšou na vytvorený riadok sa vpravo vedľa riadku objavia štyri ikony.
Ikona. – umožňuje zmeniť počet stĺpcov v už vytvorenom riadku.
Ikona. – umožňuje posunúť poradie riadku o jedno vyššie.
Ikona. – umožňuje posunúť poradie riadku o jedno nižšie.
Ikona. – vymaže celý riadok.

Na editovanie obsahu riadka je nutné kliknúť do niektorého zo segmentov riadka. Tým sa aktivujú ďalšie možnosti v pravej časti dialógu.
Obsah prvku umožňuje zmeniť aktuálny obsah alebo nastaviť obsah prázdneho segmentu. Ikona Ikona. potom opäť umožňuje ďalšie úpravy formátovacieho reťazca. Ďalšie voľby potom upravujú vzhľad tohto prvku – typ, farba a veľkosť písma, pozadie textu…

Poslednou možnosťou dialógu je Preset. Táto funkcia umožňuje uložiť si niekoľko variantov nastavenia a pomenovať si ich, čo umožňuje jednoduché striedanie medzi nimi podľa potreby.